Obrana će se održati: PETAK, 22. rujna 2023. godine u 12.00 sati u dvorani BO-P1-soba 202, PMF, Ravnice 48, Zagreb

Disertacija nosi naslov: Zajednica makrozoobentosa pod antropogenim pritiscima u velikim rijekama

Benthic macroinvertebrate assemblages under anthropogenic stress in large rivers

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Jasna Lajtner,  PMF, Zagreb
  2. Prof. dr. sc. Sanja Gottstein, PMF, Zagreb
  3. Dr. sc. Ivan Vučković, znan. suradnik, Elektroprojekt d.d. Zagreb
  4. Zamjena:  izv. prof. dr. sc. Krešimir Žganec, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilište u Zadru

 

Mentor: prof. dr. sc. Marko Miliša, PMF, Zagreb

Sažetak:

Brojni pritisci kojima su izložene biološke zajednice u rijekama uključuju organsko opterećenje vode i eutrofikaciju, onečišćenje sedimenta, hidromorfološku degradaciju i utjecaj alohtonih invazivnih vrsta, što je naročito izraženo na velikim nizinskim rijekama. Cilj ove disertacije je bio utvrditi utjecaj navedenih pritisaka na zajednicu makrozoobentosa u hrvatskim velikim rijekama (Mura, Drava, Sava i Dunav).  Istraživanje je provedeno u razdoblju 2015. - 2016. godine na 49 mjernih postaja. Utvrđeno je da svi analizirani pritisci imaju utjecaj na sastav i strukturu zajednice makrozoobentosa što se očituje kroz mjerljive vrijednosti pojedinih bioloških metrika. Najveći utjecaj na strukturiranje zajednica imaju alohtone vrste. Procjena hidromorfološkog stanja na temelju makrozoobentosa kroz modul opća degradacija daje relativno pouzdane rezultate. U svrhu procjene organskog opterećenja i eutrofikacije na temelju makrozoobentosa formiran je multimetrički indeks.

Autor: Sanja Trslić Tepuš
Popis obavijesti