Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Matematička kemija

Šifra: 152853
ECTS: 5.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 12
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predstavljanje podataka. Skupovi i djelomično uređeni skupovi. Preslikavanje i grupiranje podataka. Klusteriranje podataka. Neuronske mreže. Ortogonalni polinomi. Fourierova, Walshova, Hadamardova i druge transformacije. Predstavljanje kemijskih struktura. Matrica susjedstva. Matrica udaljenosti. Diskretna matematika u kemiji. Grafovi. Algoritmi na grafovima. Kompleksnost. Teorija informacija u kemiji. Topologija u kemiji. Kiralnost molekula. Simetrija molekula. Krute i fleksibilne molekule. Permutacijsko inverzijske grupe. Molekulska sličnost. Molekulska raznovrsnost. Kombinatorna kemija. Matematičko planiranje kemijske sinteze. Kombinatorno prebrojavanje. Izomeri. Sparivanja. Konjugirani prstenovi. Rekurentno prebrojavanje. Svojstva molekula i njihovo modeliranje topološkim indeksima i drugim deskriptorima. QSAR i QSPR. Raspodjele. Statistika. Korelacije. Faktorska analiza.
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA: Uvođenje u kompetentni, samostalni znanstveni rad.
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA: Predavanja, konsultacije i seminari
Literatura:
 1. OBVEZNA LITERATURA:
  R.E. Merrifield, H.E. Simmons: Topological Methods in Chemistry, Wiley, New York 1989.
  G. Polya, R.C. Reed: Combinatorial Enumeration of Groups, Graphs, and Chemical Compounds, Springer Verlag, Berlin 1987.
  D. Veljan: Kombinatorika s teorijom grafova, Školska knjiga, Zagreb 1989.
  D. Bishop: Group Theory and Chemistry, Dover Publications, New York 1993.
  R.B. King (ur.): Chemical Applications of Topology and Graph Theory, Elsevier, Amsterdam 1983.
  N. Trinajstić: Chemical Graph Theory, CRC Press, Boca Raton 1983.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  revijalni članci i znanstvene monografije
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer analitička kemija - Redovni smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti