Bilateralni projekti

Pisk, Jana: COGITO 2023.-2024.: Sustainable polyesters using Mo and V catalysts (SusPolMoV), HR-FR 

Pisk, Jana: CNRS: International Emerging Actions 2023.-2024.: Solvent-sober Processes - Organic solvent-free polyterpenes oxidation assisted by mechanochemically synthesized catalysts (SoSoPro), HR-FR


Projekti financirani iz drugih izvora

Bedeković, Nikola: Istraživanje triboluminiscencije i fluorescencije kompleksa bakra(I) u čvrstom stanju, Zaklada HAZU

Car, Željka: Priprava biološki aktivnih hidroksipiridinona mikrovalnom sintezom, Zaklada HAZU

Fotović, Luka: Kristalno inženjerstvo sa Zintlovim anionima, Zaklada HAZU

Klačić, Tin: Antikorozijska zaštita bakra višeslojnim polielektrolitnim nanofilmom, Zaklada HAZU

Kodrin, Ivan: Kirooptički senzori s ferocenskom skupinom, Zaklada HAZU

Maršavelski, Aleksandra: Računalno optimiziranje enzima koji kataliziraju korisne reakcije za okoliš, Zaklada HAZU

Škalamera, Đani: Sinteza derivata glukoze za modifikaciju liposoma u svrhu ciljane dostave farmaceutika, Zaklada HAZU


Potpore znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu

Begović, Tajana: Fizikalno-kemijska istraživanja površina, otopina i makromolekula

Bertoša, Branimir: Računalne simulacije biološki značajnih molekula

Biljan, Ivana: Dizajn i karakterizacija funkcionalnih organskih materijala

Cinčić, Dominik: Kristalno inženjerstvo organskih i metaloorganskih materijala

Đaković, Marijana: Od molekulske strukture do funkcijskih materijala- fleksibilni kristalni materijali

Galić, Nives: Razvoj i primjena instrumentnih analitičkih metoda 

Gruić Sovulj, Ita: Aminoacil-tRNA-sintetaze: evolucija i mehanizmi antibiotske rezistencije 

Hrenar, Tomica: Sinteza i kvantno-kemijsko istraživanje malih bioaktivnih molekula

Matković-Čalogović, Dubravka: Sinteza i strukturna karakterizacija organskih i kompleksnih spojeva; struktura proteina

Miljanić, Snežana: Površinski pojačano Ramanovo raspršenje nukleinskih kiselina

Novak, Predrag: Analiza derivata makrolida, njihovih razgradnih produkata i primjesa

Primožič, Ines: Razvoj novih pristupa sintezi bioaktivnih spojeva

Petrović-Peroković, Vesna: Sinteza i strukturna analiza biološki aktivnih peptida, heterocikličkih spojeva i njihovih glikokonjugata

Rokov-Plavec, Jasmina: Utjecaj disulfidne veze na strukturu i funkciju proteina

Tomišić, Vladislav: Termodinamika koordinacijskih reakcija u otopini

Vrdoljak, Višnja: Anorganski materijali: sinteza i karakterizacija