Obavijesti

Autor: Kristina Pikelj
Autor: Kristina Pikelj
Autor: Kristina Pikelj
Poziv na sudjelovanje na Simpoziju...
Autor: Kristina Pikelj
Autor: Kristina Pikelj
Autor: Kristina Pikelj

Planirani raspored održavanja sjednice Vijeća DSO u akad. god 2020./2021. naveden je kako slijedi:

Autor: Karmen Fio Firi

S obzirom na epidemiju virusa COVID-19, preporučeno je da se polaganje ispita, te obrane seminara, obrana tema i obrana doktorskih disertacija na doktorskim studijima PMF-a do daljnjeg odvijaju u online okruženju.

Autor: Karmen Fio Firi
Autor: Karmen Fio Firi
Autor: Karmen Fio Firi

Polaganje ispita na Doktorskom studiju Oceanologije odvijat će se prema odluci Vijeća DSO i Vijeća Geološkog odsjeka PMF-a prema slijedećem protokolu:

Autor: Karmen Fio Firi

Polaganje Seminara I, II i III na Doktorskom studiju Oceanologije odvijat će se prema odluci Vijeća DSO i Vijeća Geološkog odsjeka PMF-a prema slijedećem protokolu:

Autor: Karmen Fio Firi

Seminar I se obavezno upisuje na 1. godini studija.

Seminar I je napisan  i  javno obranjen prikaz  nekoga  aktualnog znanstvenog  problema,  koji  je  zasnovan  djelomice  na  sekundarnoj  literaturi (knjiga, pregledni članak), a djelomice na primarnoj literaturi.

Autor: Karmen Fio Firi

Seminar II se obavezno upisuje na 2. godini studija.

Seminar II obuhvaća obuhvaća  tematiku  šireg  područja  istraživanja vezanog za izradu doktorata u pismenom obliku te kao i Seminar I treba biti javno obranjen.

Autor: Karmen Fio Firi