Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Atomska i molekulska fizika

Šifra: 51566
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Vedran Đerek
Izvođači: doc. dr. sc. Vedran Đerek - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Atomska i molekulska fizika je stjecanje temeljnih znanja iz atomske i molekulske fizike te atomske spektroskopije.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.3. pokazati temeljito poznavanje važnijih fizikalnih teorija što uključuje njihovo značenje, eksperimentalnu motivaciju i potvrdu, logičku i matematičku strukturu i povezane fizikalne pojave;
1.4. navesti i opisati najsuvremenije znanstvene spoznaje u području svoje specijalizacije;

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA:
2.1. razviti način razmišljanja koji omogućava postavljanje modela ili prepoznavanje i primjenu postojećih modela u traženju rješenja za konkretne fizikalne i analogne probleme;
2.2. prepoznati analogije u situacijama koje su fizikalno različite, kao i u situacijama analognim fizikalnima te iskoristiti poznata rješenja u novim problemima;
2.4. primijeniti postojeće modele za razumijevanje i objašnjenje novih eksperimentalnih pojava i podataka

3. STVARANJE PROSUDBI:
3.2. razviti osjećaj osobne odgovornosti kroz samostalni odabir izbornih sadržaja ponuđenih u studijskom programu

4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.2. prilagoditi prezentaciju vlastitih rezultata istraživanja, kako ekspertima u području, tako i široj publici;
4.3. koristiti engleski jezik kao jezik struke pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke


OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Atomska i molekulska fizika student će biti sposoban:
1. Kvalitativno i kvantitativno opisati energetske nivoe atoma i dvoatomnih molekula te prijelaze među nivoima;
2. Kvalitativno opisati spektre alkalijskih atoma i molekula;
3. Opisati procese emisije i apsorpcije zračenja te navesti i pravilno tumačiti mehanizme širenja spektralnih linija;
4. Opisati proces prijenosa zračenja i raspodjelu naseljenosti ;
5. Opisati osnovna svojstva ioniziranih plinova i plazme te njihove spektre;
6. Opisati procese atomskih sudara u plinovima i plazmi te njihov utjecaj na spektre;
7. Upotrijebiti alate za spektralnu dijagnostiku laboratorijske i astrofizičke plazme;
8. Navesti i opisati uređaje i metode klasične i laserske spektroskopije;

SADRŽAJ PREDMETA:

Sadržaj kolegija prema tjednima:
1. Energetski nivoi atoma;
2. Energetski nivoi dvoatomskih molekula;
3. Spektri alkalijskih atoma i molekula;
4. Emisija i apsorpcija zračenja;
5. Mehanizmi širenja spektralnih linija;
6. Prijenos zračenja i raspodjela naseljenosti;
7. Osnovna svojstva ioniziranih plinova i plazme;
8. Spektar ioniziranih plinova i plazme;
9. Atomski sudarni procesi u plinovima i plazmi;
10. Spektroskopska dijagnostika laboratorijske i astrofizičke plazme;
11. Uređaji i metode klasične spektralne analize;
12. Metode laserske spektroskopije;
13. Izvori svjetlosti i detektori;

Vježbe nadopunjuju predavanja numeričkim primjerima.

OBVEZE STUDENATA:

Uredno pohađanje nastave. Dva kolokvija (jedan sredinom semestra, drugi na kraju) sa zadacima numeričkog tipa su obavezni za sve, ali nisu eliminatorni (ako je uredno pohađao nastavu student može izaći na pismeni dio ispita).

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ako student dobije pozitivnu ocjenu na oba kolokvija onda može pristupiti usmenom dijelu ispita. U suprotnom, najprije mora izići na pismeni dio ispita, pa kad prođe taj dio može pristupiti usmenom. U konačnoj ocjeni kolokviji/pismeni dio ispita donose 40% ocjene, usmeni dio 60%.
Literatura:
  1. A.P.Thorne, U. Litzen, S, Johansson, Spectrophysics, Springer Verlag, Berlin 1999.
  2. C. W. Bradley, O. A. Dale, An introduction to modern stellar astrophysics, Addison-Wesley, 1996.
    W. Demtoroeder, Laser Spectroscopy, Springer-Verlag, Berlin,1996.
    F.F. Chen, Introduction to Plasma Physics, New York, 1974.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Klasična elektrodinamika
Položen : Kvantna fizika
7. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački

8. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti