Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizički praktikum 1

Šifra: 40786
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Petar Žugec - Predavanja
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Petar Žugec - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj predmeta je osposobiti studente da samostalno koristite mjerne uređaje i aparature za provođenje jednostavnih mjerenja prema postavljenim zadacima i uputama, pri čemu će znati povezati teorijska znanja s izvođenjem vježbe i funkcioniranjem eksperimentalnog postava. Rezultate mjerenja će analizirati primjenom statističkih metoda te numerički i grafički prikazati rezultate koristeći računalo i odgovarajuću programsku podršku.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumijevanje
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike, važnijih fizikalnih teorija, što uključuje njihovu logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava
1.4. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka u fizici
2. Primjena znanja i razumijevanja
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.3. analitički pristupati zadanim problemima i konstruirati prikladne logičke argumente
2.5. učinkovito koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
3. Stvaranje prosudbi
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
4. Komunikacijske sposobnosti
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
4.3. prezentirati vlastite rezultate istraživanja na nastavnim ili znanstvenim skupovima
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija, student će biti sposoban:
1. samostalno koristiti mjerne uređaje i aparature iz područja mehanike i elektromagnetizma pri izvođenju jednostavnih mjerenja prema postavljenim zadacima i uputama
2. povezati teorijska znanja s izvođenjem vježbe i funkcioniranjem eksperimentalnog postava
3. analizirati rezultate mjerenja primjenom statističkih metoda te numerički i grafički prikazati rezultate
4. predstaviti rezultate svog rada u obliku cjelovitog izvješća
5. za analizu rezultata mjerenja i izradu izvješća koristiti računalo i odgovarajuću programsku podršku

SADRŽAJ PREDMETA:

Studenti trebaju napraviti 6 od sljedećih 10 vježbi:
1. Matematičko njihalo (8 sati)
2. Mjerenje duljine i mase, određivanje gustoće (8 sati)
3. Mjerenje istosmjernog napona i struje (8 sati)
4. Mjerenje izmjeničnog napona i struje (8 sati)
5. Osciloskop i RC krug (8 sati)
6. Zakon očuvanja mehaničke energije (8 sati)
7. Slobodno i prigušeno titranje (8 sati)
8. Modul torzije i torzijske oscilacije (8 sati)
9. Magnetska indukcija (8 sati)
10. Magnetski dipolni moment u magnetskom polju (8 sati)
11. Transformator (8 sati)

OBVEZE STUDENATA:

U terminu praktikuma potrebno je:
* obaviti mjerenja,
* obraditi rezultate,
* napisati izvješće i predati nastavniku na kraju turnusa,
* kolokvirati vježbu (objasniti fizikalnu pozadinu vježbe, postupak mjerenja i dobivene rezultate).

Sadržaj izvješća (referata):
* rezultati mjerenja prikazani u tablici,
* svi potrebni grafovi,
* konačan rezultat (srednja vrijednost, pogreške).

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Nastavnik ocjenjuje svaku vježbu na temelju rada u praktikumu (snalaženje), pokazanog razumijevanja (fizikalna pozadina vježbe, mjerenje, analiza rezultata) i izvješća. Konačna ocjena je prosjek ocjena svih vježbi.
Literatura:
  1. 1. Predavanja iz Osnova fizike
    2. Young and Freedman ˝ University Physics˝ , 12th edition Addison Wesley
    3. Nastavni materijali za praktikum na web-u (www.phy.hr/~gorjana)
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove fizike 2
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i tehnika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti