Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizika okusa i CP narušenje

Šifra: 63035
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivica Picek
Izvođači: prof. dr. sc. Ivica Picek - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Fizika okusa i CP narušenje je upoznavanje studenata s najnovijim spoznajama u području fizike okusa i CP narušenja kao i priprema studenata za budući istraživački rad.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.3. pokazati temeljito poznavanje važnijih fizikalnih teorija što uključuje njihovo značenje, eksperimentalnu motivaciju i potvrdu, logičku i matematičku strukturu i povezane fizikalne pojave;
1.4. navesti i opisati najsuvremenije znanstvene spoznaje u području svoje specijalizacije;

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA:
2.1. razviti način razmišljanja koji omogućava postavljanje modela ili prepoznavanje i primjenu postojećih modela u traženju rješenja za konkretne fizikalne i analogne probleme;

3. STVARANJE PROSUDBI:
3.2. razviti osjećaj osobne odgovornosti kroz samostalni odabir izbornih sadržaja ponuđenih u studijskom programu;

4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.2. prilagoditi prezentaciju vlastitih rezultata istraživanja, kako ekspertima u području, tako i široj publici;
4.3. koristiti engleski jezik kao jezik struke pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova;

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke;
5.3. uključiti se u znanstveni rad i istraživanja u sklopu doktorskog studija;

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Nakon uspješno položenog kolegija Fizika okusa i CP narušenje student će biti sposoban:
1. Navesti i pravilno interpretirati mehanizme CP narušenja unutar i izvan standardnog modela;
2. Opisati ulogu sustava neutralnih kaona u otkriću CP narušenja;
3. Povezati diskretne simetrije i CP narušenje u standardnom modelu;
4. Opisati opažanja CP narušenja u sustavu B-mezona;
5. Povezati evidencije CP narušenja u mezonskim sustavima i parametre Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM) matrice;
6. Povezati evidencije CP narušenja u sustavima masivnih neutrina i parametre Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata (PMNS) matrice;
7. Opisati ulogu CP i CPT narušenja u fizici neutrina;

SADRŽAJ PREDMETA:

1. CP narušenje u sustavu neutralnih mezona (2 tjedna);
2. CP narušenje putem dipolnog momenta elementarnih čestica (2 tjedna);
3. CP narušenje izvan standardnog modela (2 tjedna);
4. Sustav neutralnih kaona (2 tjedna);
5. Diskretne simetrije i CP narušenje u standardnom modelu (2 tjedna);
6. Raspadi B-mezona i određivanje kuteva (CKM) miješanja (2 tjedna);
7. Masivni neutrini i miješanje (2 tjedna);
8. CP i CPT narušenje u fizici neutrina (1 tjedan);

OBVEZE STUDENATA:

Redovito pohađanje predavanja, aktivno sudjelovanje u rješavanju problema na vježbama te izrada projektnog zadatka vezanog uz gradivo kolegija.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Studenti koji su ispunili svoje obveze pristupaju završnom usmenom ispitu. Konačna ocjena formira se prema rezultatima studenta tijekom izvođenja kolegija i pokazanog znanja na završnom usmenom ispitu.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizika elementarnih čestica 2
9. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti