Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Obavijesti

Fizika površina i nanostruktura

Šifra: 141475
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Goranka Bilalbegović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Goranka Bilalbegović - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje studenata sa znanstvenim istraživanjem u području fizike površina i nanostruktura. Od studenata se očekuje rješavanje složenijih problema računalnog modeliranja površina i nanostruktura na portalu NanoHub (''a resource for nanoscience and nanotechnology, supported by the NSF USA'') te izrada i prezentacija odgovarajućeg znanstvenog seminara.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje važnijih fizikalnih teorija, što uključuje njihovu logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava
1.9. demonstrirati poznavanje i razumijevanje strukture prirodoznanstvenog znanja
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.3. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme
2.6. usvojiti algoritamske metode mišljenja i zaključivanja i primijeniti ih u rješavanju problema
3. STVARANJE PROSUDBI
3.4. preuzeti odgovornost za uspješno provođenje i izvršenje nastavnih zadataka
3.5. demonstrirati profesionalni integritet i etično ponašanje u radu s učenicima i kolegama
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.3. prezentirati vlastite rezultate istraživanja na nastavnim ili znanstvenim skupovima
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.2. pratiti razvoj novih spoznaja u fizici i informatici te njihove primjene u nastavi, samostalnim radom kao i sudjelovanjem na stručnim i znanstvenim skupovima
5.3. preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Nakon uspješno položenog kolegija student će biti sposoban:
1. Definirati površine, nanočestice (klastere), nanocijevi, nanožice, međufaze i adsorbate
2. Opisati površine i nanostrukture najvažnijih materijala
3. Opisati klasične modele površina i nanostruktura primjenom elektrodinamike i statističke fizike
4. Opisati istraživanja elektronske strukture površina i nanostruktura
5. Opisati osnovna eksperimentalna istraživanja u ovom području
6. Opisati najznačajnije metode računalnog modeliranja površina i nanostruktura

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Uvod: o fizici površina i nanostruktura [3 sata]
2. Modeli površina: elektrodinamika i statistička fizika [3 sata]
3. Površine materijala [3 sata]
4. Klasteri, nanožice i nanocijevi [3 sata]
5. Površine i nanostrukture ugljika [3 sata]
6. Adsorbati [3 sata]
7. Elektronska struktura [3 sata]
8. Eksperimentalne metode [3 sata]
9. Fizika bioloških nanostruktura [3 sata]
10. Rast kristala i nanostruktura [3 sata]
11. Priprema i prezentacija seminara iz fizike površina i nanostruktura [15 sati]

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su dužni redovito pohađati nastavu, raditi vježbe iz računalnog modeliranja površina i nanostruktura na NanoHubu, pripremiti i prezentirati složeniji znanstveni seminar.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Studenti tijekom semestra pristupaju vježbama (Moodle tečaj i NanoHub portal, 30% ocjene) te pripremaju završni seminar projektnog tipa (70 % ocjene).
Literatura:
  1. 1. Moodle tečaj kolegija (predavanja, vježbe)

    2. Izabrani članci iz časopisa i knjiga.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Kvantna fizika
9. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija: