Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Obavijesti

Linearna algebra 2

Šifra: 150436
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Boris Širola
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznavanje s osnovnim pojmovima linearne algebre, savladavanje tehnika matričnog računa i razumjevanje pripadne teorijske osnove.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Linearna preslikavanja s Rn u Rm i matrice. Slika i jezgra linearnog preslikavanja. Kompozicija linearnih preslikavanja i množenje matrica. Regularni operatori. Invertiranje matrice Gauss-Jordanovim transformacijama. Matrice linearnih operatora i promjena baza. Vektorski prostor operatora s Rn u Rm. Algebra operatora na Rn. Binet-Cauchyjev teorem. Determinanta linearnog operatora. Svojstveni polinom, svojstvene vrijednosti i svojstveni vektori linearnog operatora. Spektar od A i rješenja sistema linearnih diferencijalnih jednadžbi y'=Ay. Nilpotentni i poluprosti operatori. Jordanova dekompozicija (bez dokaza). Hermitski adjungirani operator. Kvaternioni. Unitarni operatori. Rotacije i refleksije u R3 i Rn. Teorem o dijagonalizaciji normalnog operatora. Hermitski operatori i kvadratne forme.

METODE POUČAVANJA:
Predavanja, vježbe.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Kolokviji, usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Prisustvovanje nastavi, izlasci na kolokvije.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Tijekom semestra održavaju se dva kolokvija, a na kraju semestra održava se usmeni ispit (po potrebi).
Literatura:
  1. Neven Elezović, Element, Zagreb
  2. D. Bakić, Linearna algebra, Školska knjiga, Zagreb, 2008.
  3. K. Horvatić, Linearna algebra, PMF-Matematički odjel i LPC, Zagreb
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Linearna algebra 1

Polaganje predmeta :
Položen : Linearna algebra 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geofizika - klimatologija, meteorologija, oceanografija, seizmologija
Termini konzultacija: