Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Matematika 2

Šifra: 36402
ECTS: 9.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Maja Resman
Izvođači: Braslav Rabar , dipl. ing. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Ciljevi kolegija Matematika 2 su upoznavanje studenata s pojmovima određenog i neodređenog integrala za funkcije jedne realne varijable, osnovama analize realnih funkcija više varijabli, osnovnim tipovima običnih diferencijalnih jednadžbi, te razumijevanje pripadne teorijske osnove. Aktivnim sudjelovanjem na vježbama, studenti bi trebali temeljito ovladati tehnikama integralnog računa, računanja parcijalnih derivacija i rješavanja osnovnih tipova običnih diferencijalnih jednadžbi.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMJEVANJA
2.4. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente;
2.5. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme;
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje;
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija;

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija Matematika 2 student će biti sposoban:
* definirati i pravilno tumačiti osnovne pojmove matematičke analize (integrali i njihova svojstva);
* primijeniti pravila integralnog računa pri rješavanju poznatih tipova integrala;
* primijeniti integralni račun pri određivanju površina i volumena;
* definirati i pravilno tumačiti pojam neprekidnosti i limesa funkcije više varijabli;
* nacrtati graf funkcije dviju realnih varijabli;
* definirati i pravilno tumačiti pojam parcijalne derivacije i gradijenta te ih primijeniti pri određivanju tangencijalne ravnine na plohu u trodimenzionalnom prostoru;
* definirati i pravilno tumačiti osnovne pojmove vezane uz obične diferencijalne jednadžbe te navesti najpoznatije primjere;
* riješiti poznate primjere običnih diferencijalnih jednadžbi (Bernoullijeva, Clairautova i Lagrangeova diferencijalna jednadžba);
* pronaći opće i partikularno rješenje obične diferencijalne jednadžbe drugog reda s konstantnim koeficijentima;

SADRŽAJ PREDMETA:

* Pojam R-integrabilnosti i osnovna svojstva određenog integrala (1 tjedan)
* Pojam neodređenog integrala i osnovni teorem diferencijalnog računa (1 tjedan)
* Metode integriranja: metoda zamjene varijable i metoda parcijalne integracije (1 tjedan)
* Neki posebni tipovi integrala: integrali racionalnih funkcija i integrali trigonometrijskih funkcija (1 tjedan)
* Računanje volumena tijela i duljine luka krivulje (1 tjedan)
* Funkcije više varijabli: primjeri funkcija dviju realnih varijabli i njihovi grafovi; nivoskupovi (1 tjedan)
* Neprekidnost i limes funkcija dviju (ili više) realnih varijabli; parcijalne derivacije i pojam gradijenta; tangencijalna ravnina na plohu u trodimenzionalnom prostoru (2 tjedna)
* Obične diferencijalne jednadžbe; osnovni pojmovi i primjeri (1 tjedan)
* Metode rješavanja običnih diferencijalnih jednadžbi: jednadžbe sa separiranim varijablama, homogene diferencijalne jednadžbe, linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda (2 tjedna)
* Neke posebne obične diferencijalne jednadžbe: Bernoullijeva, Clairautova i Lagrangeova diferencijalna jednadžba (1 tjedan)
* Obične diferencijalne jednadžbe drugog reda sa konstantnim koeficijentima (2 tjedna)

OBVEZE STUDENATA:

Pohađanje predavanja i vježbi uz aktivno sudjelovanje u rješavanju domaćih zadaća; pisanje dvaju kolokvijskih zadaća u trajanju 120 minuta svaki.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Uvjeti za polaganje ispita su aktivno pohađanje nastave, pozitivna ocjena na kolokvijskim zadaćama i pozitivna ocjena na završnom usmenom ispitu.
Literatura:
  1. S. Kurepa, Matematička analiza 1: Diferenciranje i integriranje, Tehnička knjiga, Zagreb, 1984
  2. S. Kurepa, Matematička analiza 2: Funkcije jedne varijable, Tehnička knjiga, Zagreb, 1984
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Matematika 1

Polaganje predmeta :
Položen : Matematika 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Maja Resman:

    utorkom   11-13h

    Lokacija: 314/III

Obavijesti