Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnove kemijskog inženjerstva

Šifra: 40802
ECTS: 4.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Osnove kemijskog inženjerestva je upoznavanje i razumijevanje temeljnog koncepta kemijskog inženjerstva i njegovog odnosa spram drugih disciplina i društva. Uputiti studente na kritičko procjenjivanje utjecaja kemijskog procesa na doprinos održivom ekonomskom razvoju u okruženju. Upoznati studente s različitim organskim i anorganskim tehnološkim procesima.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumijevanje
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnova tehničkih znanosti
1.3. demonstrirati poznavanje i razumijevanje informacijsko komunikacijske tehnologije
1.4. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka
2. Primjena znanja i razumjevanja
2.2. uočiti i opisati temeljne vrste tehničkih tvorevina i njihovu uporabu
2.3. analitički pristupati zadanim problemima i konstruirati prikladne logičke argumente
2.4. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne, kemijske probleme
2.5. učinkovito koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
3. Stvaranje prosudbi
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
4. Komunikacijske sposobnosti
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
5. Sposobnost učenja
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.2. samostalno pratiti razvoj novih spoznaja u fizici, tehnici i informatici te nastavi fizike, tehnike i informatike
5.3. preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. Uočiti i opisati bitne aspekte kemijsko-inženjerskih problema
2. Uočiti i opisati temeljne vrste jediničnih operacija
3. Demonstrirati poznavanje važnosti optimizacije procesne opreme i isplativosti proizvodnje.
4. Demonstrirati poznavanje temeljnih proizvodnih procesa i proizvode i njihove oporabe
5. Demonstrirati poznavanje stvaranja različitih štetnih tvari tijekom tehnološkog procesa, njihovog utjecaja na živo i neživo i načine njihovog zbrinjavanja.
6. Poznavati sigurnosne principe.

SADRŽAJ PREDMETA:

1.Predavanje: Definicija, povijesni razvoj, važnost i komponente kemijskog inženjerstva i odnos s drugim disciplinama.
2.i 3. Predavanje: Koncept jediničnih operacija , jediničnih procesa i pripadajuća procesna oprema.
4.Predavanje: Bilanca tvari i energije kod pojedinih jediničnih operacija i procesa.
5.Predavanje: Reakcijsko inženjerstvo. Demonstracija primjene znanja iz matematike, termodinamike, opće kemije i bilance tvari i energije pri rješavanju problematike dizajniranja kemijskih reaktora.
6.Predavanje: Korozijsko inženjerstvo. Pregled korozijskih procesa. Elektrokemijske osnove. Metode prevencije i zaštite.
7.Predavanje: Energija i upravljanje potrošnjom energije u procesnoj industriji. Proizvodnja energije, pohranjivanje, obnavljanje, optimizacija potrošnje.
8.Predavanje: Analiza i optimizacija u procesnom inženjerstvu. Pregled i upoznavanje s teorijskim principima i optimizacijskim modelima. Kako definirati optimizacijske probleme i moguća rješenja.
9.Predavanje: Naftno-petrokemijske tehnologije, Pregled. Povijest. Primjer (proizvodnja umjetnih gnojiva).
10.Predavanje:Inženjerstvo polimernih materijala. Pregled i podjela polimera. Struktura i fizikalno-kemijska svojstva. Procesne tehnike i proizvodnja.
11 i 12. Predavanje: Inženjerstvo keramičkih materijala. Pregled i podjela keramike. Struktura i fizikalno-kemijska svojstva. Procesne tehnike i proizvodnja konvencionalne keramike i stakla. Hidraulička veziva (cement).
13. Predavanje:Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša. Pregled jediničnih operacija i procesa u obradi otpadnih voda i zagađenog zraka.
14. i 15.Predavanje: Studenti izlažu pred kolegama svoje seminarske radove.

Studenti su dužni redovito pohađati nastavu, samostalno pripremiti i izložiti seminarski rad i obaviti zajednički posjet odabranoj tvornici.

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su dužni redovito pohađati nastavu. Tijekom semestra studenti trebaju uspješno riješiti tri kolokvija i grafički zadatak.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA

* Usmeni ispit:60 bodova,
* Seminarski rad:35 bodova,
* Redovito pohađanje predavanja:5 bodova.

Prema broju prikupljenih bodova konačna ocjena je:
* 50-65 bodova je dovoljan (2),
* 66-80 bodova je dobar (3),
* 81-92 boda je vrlo dobar (4),
* 93-100 bodova izvrstan (5).
Literatura:
  1. 1. M. Peters: Elementary Chemical Engineering, ed. II, McGraw Hill, New York, 1984
    2. Z. Gomzi, Kemijski reaktori, HINUS, Zagreb, 1998.
    3. W. L. Luyben, L. A. Wenzel, Chemical process Analysis: Mass and Energy Balances, Prentice Hall, New Jersey, 1988.
  2. 1. A. Dureković, Cement, cementni kompoziti i dodaci za beton, IGH i Školska knjiga, Zagreb, 1996.
    2. O. Henning, D. Knoefel, Baustoffchemie, Verlag Bauwesen, Wiesbaden und Berlin, 2002.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Opća i anorganska kemija
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i tehnika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti