Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Obavijesti

Opća fizika 2

Šifra: 150438
ECTS: 10.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nikola Poljak
Izvođači: Filip Erhardt , mag. phys. - Seminar
Marko Jerčić - Seminar

Filip Erhardt , mag. phys. - Auditorne vježbe
Marko Jerčić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Auditorne vježbe 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Stjecanje teorijskog i eksperimentalnog znanja iz osnova elektromagnetizma, stjecanje operativnog znanja iz metoda rješavanja numeričkih zadataka iz osnova elektromagnetizma, te postizanje vještine svođenja realnog problema u elektromagnetizmu na fizički model i postavljanja odgovarajućih jednadžbi.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
Predavanja:
1.Brzina svjetlosti. Lorentzove transformacije.
2.Relativističko zbrajanje brzina. Relativistička dinamika. Relativističke transformacije energije, količine gibanja i sile.
3.Elektrostatika: električni naboj i polje. Coulombov zakon.
4.Gaussov zakon i njegove primjene. Električni potencijal.
5.Polje kao gradijent potencijala. Energija električnog polja.
6.Gaussov zakon u diferencijalnom obliku. Poissonova i Laplaceova jednadžba.
7.Rotacija vektorskog polja. Vodiči i izolatori. Faradayev kavez. Kondenzatori. Dielektrici.
8.Električna struja. Ohmov zakon. Elektromotorna sila. Kirchhoffova pravila.
9.Električno i magnetsko polje naboja u gibanju. Relativističke transformacije električnog i magnetskog polja.
10.Magnetostatika: Biot-Savartov i Ampereov zakon.
11.Magnetski dipolni moment. Magnetizam u tvarima.
12.Vektorski potencijal. Faradayev zakon elektromagnetske indukcije.
13.Lenzovo pravilo. Vrtložne struje. Zavojnica kao dio strujnog kruga.
14.Međuindukcija i samoindukcija. Izmjenične struje i njihovi krugovi. Metoda rotirajućih vektora.
15.Metoda kompleksnih brojeva. Maxwellove jednadžbe. Elektromagnetski valovi u vakuumu.

Vježbe:
1.Lorentzove transformacije. Relativističko zbrajanje brzina.
2.Relativistička dinamika. relativističke transformacije energije, količine gibanja i sile.
3.Elektrostatika: električni naboj i polje. Gaussov zakon. Primjene Gaussovog zakona.
4. Električni potencijal. Polje kao gradijent potencijala.
5.Energija električnog polja. Gaussov zakon u diferencijalnom obliku.
6.Poissonova i Laplaceova jednadžba. Rotacija vektorskog polja.
7.Kondenzatori. Dielektrici. Električna struja. Ohmov zakon.
8.Elektromotorna sila. Kirchhoffova pravila.
9.Električno i magnetsko polje naboja u gibanju. Relativističke transformacije električnog i magnetskog polja.
10.Magnetostatika: Biot-Savartov i Ampereov zakon.
11.Magnetski dipolni moment. Magnetizam u tvarima.
12.Vektorski potencijal. Faradayev zakon elektromagnetske indukcije.
13.Lenzovo pravilo. Zavojnica kao dio strujnog kruga.
14.Međuindukcija i samoindukcija. Izmjenične struje i njihovi krugovi. Metoda rotirajućih vektora.
15.Metoda kompleksnih brojeva. Maxwellove jednadžbe. Elektromagnetski valovi u vakuumu.

METODE POUČAVANJA:
Predavanja, vježbe, samostalni zadaci.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Redovito pohađanje nastave, kolokviji, pismeni i usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Studenti su dužni redovito pohađati predavanja, seminare i vježbe i aktivno sudjelovati u rješavanju problema na vježbama. Nadalje, studenti su dužni položiti dva kolokvija i četiri testa tijekom semestra, odnosno na njima ostvariti najmanje 33% ukupnog broja bodova.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Završni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dijela, konačna je ocjena prosječna vrijednost ocjena dobivenih na svakom od njih. Ocjena pismenog ispita formira na sljedeći način: 0-50% bodova - nedovoljno za prolaz ispita, 51-64% bodova - ocjena dovoljan, 65-77% bodova - ocjena dobar, 78-89% bodova - ocjena vrlo dobar, 90-100% bodova izvrstan. Dodatne bodove moguće je ostvariti uspješnim rješavanjem domaćih zadaća i nagradnih zadataka. Prolaznu ocjenu iz pismenog ispita moguće je ostvariti i uspješnim rješavanjem kolokvija (uz isti, prije navedeni, kriterij).
Literatura:
  1. Edward M. Purcell: Electricity and Magnetism, Berkeley Course Vol. 2, McGraw-Hill Book Company, 1967
  2. Skripta iz kolegija dostupna na sustavu za e-učenje Merlin.
  3. Richard Feynman: Lectures in Physics II, Addison-Wesley Publishing Company, 1964.
  4. Hugh D. Young, Roger Freedman: Sears and Zemansky's University Physics, Pearson Addison-Wesley, 2008.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Opća fizika 1

Polaganje predmeta :
Položen : Opća fizika 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geofizika - klimatologija, meteorologija, oceanografija, seizmologija
Termini konzultacija: