Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Odabrana poglavlja nuklearne fizike i fizike čestica

Šifra: 63153
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Damir Bosnar
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Petar Žugec - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Savladati osnove nuklearne fizike i fizike elementarnih čestica, eksperimentalne i teorijske aspekte. Razumijevanje osnovnih eksperimenta koji su doveli do otkrića jezgre, određivanja svojstava jezgre te nukleona. Sposobnost izvođenja osnovnih izračuna. Razumijevanje svojstva jezgre: masa, naboj, veličina stabilnost. Nuklearna fizika u primjeni, astrofizika, energija, medicina. Otkrića elementarnih čestica. Vrste elementarnih čestica. Sile i interakcije među elementarnim česticama te osnovno kvalitativno razumijevanje njihovog teorijskog opisa.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMJEVANJE:
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike;
1.3. demonstrirati poznavanje i razumijevanje važnijih fizikalnih teorija, što uključuje njihovu logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava;
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema;
2.4. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente;
2.5. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme;
3. STVARANJE PROSUDBI:
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja;
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje;
5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija;

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Odabrana poglavlja nuklearne fizike i fizike čestica, student će biti sposoban:
* Kvantitativno opisati neka osnovna stanja jezgre i njihovih interakcija.
* Kvalitativno opisati teorijske modele jezgre i eksperimentalna otkrića koja su do toga dovela.
* Kvalitativno opisati osnovne elementarne čestice i njihove interakcije.
* Kvalitativno opisati bitna eksperimentalna otkrića u fizici elementarnih čestica.

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Sudari i udarni presjek
2. Zakon radioaktivnog raspada
3. Vrste radioaktivnih raspada - kvalitativno objašnjenje
4. Energija vezanja jezgre - model kapljice
5. Cijepanje (fisija) jezgre
6. Veličina i oblik jezgre
7. Nuklearne sile i nuklearni potencijal
8. Nuklearna sinteza
9. Kinematika sudara i reakcija
10. Ubrzivači čestica i detektori
11. Hadroni
12. Leptoni
13. Sile i interakcije u fizici elementarnih čestica
14. Simetrije i zakoni sačuvanja
15. Standardni model - kvalitativno objašnjenje

OBVEZE STUDENATA:

Pohađanje nastave, održavanje seminara

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Dva kolokvijska ispita (po izboru, kao zamjena za pismeni ispit), održavanje seminara, pismeni ispit, usmeni ispit.
Literatura:
  1. W.S.C. Williams: ''Nuclear and Particle Physics''(Clarendon Press, Oxford, izdanje 2001
  2. W.S.C.Williams:''Solutions manual for ''Nuclear and Particle Physics''(Clarendon Press, Oxford, izdanje 1997).
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Elektrodinamika
Položen : Kvantna fizika
9. semestar
Izborni - fizika 4 - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti