Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Odabrana poglavlja nuklearne fizike i fizike čestica

Šifra: 50855
ECTS: 10.0
Nositelji: prof. dr. sc. Damir Bosnar
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Petar Žugec - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Savladati osnove nuklearne fizike i fizike elementarnih čestica, eksperimentalne i teorijske aspekte. Razumijevanje eksperimenta koji su doveli do otkrića jezgre, određivanja svojstava jezgre te nukleona. Razumijevanje teorijskih modela za opis jezgara. Sposobnost izvođenja jednostavnijih izračuna. Razumijevanje svojstva jezgre: masa, naboj, veličina stabilnost. Nuklearna fizika u primjeni, astrofizika, energija, medicina. Otkrića elementarnih čestica. Vrste elementarnih čestica. Sile i interakcije među elementarnim česticama te kvalitativno razumijevanje njihovog teorijskog opisa.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMJEVANJE:
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje važnijih fizikalnih teorija, što uključuje njihovu logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava ,
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMJEVANJA:
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.3. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme
3. STVARANJE PROSUDBI:
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama
5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Odabrana poglavlja nuklearne fizike i fizike čestica, student će biti sposoban:
* Kvantitativno opisati neka osnovna stanja jezgre i njihovih interakcija.
* Kvalitativno opisati teorijske modele jezgre i eksperimentalna otkrića koja su do toga dovela.
* Kvalitativno opisati osnovne elementarne čestice i njihove interakcije.
* Kvalitativno opisati bitna eksperimentalna otkrića u fizici elementarnih čestica.

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Sudari i udarni presjek
2. Rutherfordovo raspršenje - klasični izvod
3. Zakon radioaktivnog raspada
4. Vrste radioaktivnih raspada - kvalitativno objašnjenje
5. Energija vezanja jezgre - model kapljice
6. Cijepanje (fisija) jezgre
7. Mjerenje masa jezgara
8. Veličina i oblik jezgre
9. Model ljusaka - kvalitativno objašnjenje
10. Magnetski moment jezgre
11. Nuklearni spin i paritet
12. Elektromagnetsko zračenje iz jezgre - kvalitativno objašnjenje
13. Nuklearna rezonantna apsorpcija, Moessbauerov efekt
14. Nuklearni beta raspad - kvalitativno objašnjenje
15. Nuklearne sile i nuklearni potencijal
16. Deuteron
17. Nuklearna sinteza - veliki prasak
18. Nuklearna sinteza - u zvijezdama
19. Kinematika sudara i reakcija
20. Ubrzivači čestica
21. Interakcija nabijenih čestica i gama zraka s materijom
22. Scintilacijski detektori
23. Poluvodički detektori
24. Hadroni
25. Leptoni
26. Čestice i antičestice
27. Neutrino i neutrinske oscilacije
28. Feynmanovi dijagrami
29. Simetrije i zakoni sačuvanja
30. Standardni model - kvalitativno objašnjenje

OBVEZE STUDENATA:

Pohađanje nastave, održavanje seminara

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Dva kolokvijska ispita (po izboru, kao zamjena za pismeni ispit), održavanje seminara, pismeni ispit, usmeni ispit.
Literatura:
  1. W.S.C. Williams: ''Nuclear and Particle Physics'' (Clarendon Press, Oxford, izdanje 2001
  2. W.S.C.Williams: ''Solutions manual for ''Nuclear and Particle Physics'' (Clarendon Press, Oxford, izdanje 1997).
  3. B.Povh et. al. : ''Particles and Nuclei'' (Springer, 1999)
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Elektrodinamika
Položen : Kvantna fizika
7. semestar
Izborni predmet 3 - Redovni Studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti