Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnove fizike 3

Šifra: 40713
ECTS: 9.0
Nositelji: prof. dr. sc. Miroslav Požek
Izvođači: Ana Najev - Seminar

Ana Najev - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Auditorne vježbe 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Ciljevi predmeta su stjecanje teorijskog i eksperimentalnog znanja iz osnova titranja i valova, stjecanje operativnog znanja iz metoda rješavanja numeričkih zadataka iz fizike titranja i valova, te postizanje vještine svođenja realnog problema iz fizike titranja i valova na fizički model i postavljanja odgovarajućih jednadžbi.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje važnijih fizikalnih teorija, što uključuje njihovu logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava
1.3. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka u fizici
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.3. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme
3. STVARANJE PROSUDBI
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija Osnove fizike 3 student će biti sposoban:
* rješavati linearne diferencijalne jednadžbe s konstantnim koeficijentima;
* kvalitativno i kvantitativno opisati solobodno, prigušeno i tjerano titranje;
* prepoznati valno gibanje i sve njegove aspekte;
* primijeniti opis valnog gibanja na razne sustave, posebice na primjere zvuka i elektromagnetskih valova;
* odrediti svojstva sustava leća i zrcala, te općenito poznavati zakone geometrijske optike;
* razumijeti valna svojstva svjetlosti (elektromagnetskih valova) i opisati pojave difrakcije, interferencije i polarizacije;

SADRŽAJ PREDMETA:

Predavanja po tjednima (ukupno 15 tjedana):
1) Opis titranja
2) Energija i primjeri harmoničkih oscilatora
3) Prigušena, tjerana i vezana titranja
4) Mehanički valovi i valna funkcija
5) Superpozicija valova i stojni valovi
6) Modovi titranja, impedancija i zvuk
7) Zvučni stojni valovi i Dopplerov efekt
8-9) Elektromagnetski valovi
10) Geometrijska optika
11-12) Leće i optički instrumenti
13) Valna svojstva svjetlosti i polarizacija
14) Ogib svjetlosti
15) Interferencija svjetlosnih valova i holografija

Auditorne vježbe i seminari prate predavanja prema sadržaju.

OBVEZE STUDENATA:

Obavezan izlazak na dva kolokvija u toku semestra koje treba riješiti bar 50% uz jedan potpuno riješen zadatak, riješiti 50% domačih zadaća ili seminara te minimum od 50% prisutnosti na nastavi.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom semestra:
1. Dva kolokvija (na svaki se može izaći dva puta, uzima se bolji broj bodova) 40% ocjene
2. Domaće zadaće ili seminarski radovi 10% ocjene
3. Prisutnost na nastavi 10 % ocjene
4. Usmeni ispit 40% ocjene
Literatura:
  1. M. Paić, Osnove fizike I dio, Gibanja, sile, valovi, Školska knjiga, Zagreb,1997., Osnove fizike IV.dio, Svjetlost, holografija, laseri, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1991.
    D. Halliday, R. Resnik, J. Walker, Fundamentals of Physics, John Wiley, New York, 1997 ( i novija izdanja).
    E. Babić, R. Krsnik, M. Očko, Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga, Zagreb 1988.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Matematička analiza 2
Položen : Osnove fizike 2
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti