Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Simboličko programiranje

Šifra: 40724
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Petar Žugec - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Petar Žugec - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Student bi se trebao upoznati s radom u okruženju nekog sustava za računalnu algebru (npr. Sage, IPython+moduli, Matematica, Maple ili slično). Trebao bi znati u takvom sustavu numerički i grafički reprezentirati matematičke objekte koje susreće na matematičkim kolegijima i kolegijima osnova fizike. Odgovarajuće matematičke probleme bi trebao moći riješiti jednolinijskim računalnim kodom, a po potrebi i nešto složenijim programiranjem. Upotrebom svih navedenih vještina trebao bi moći računalno simulirati fizikalne sustave. Glavni cilj predmeta je opremiti studenta vještinama potrebnim za rješavanje problema pomoću računala.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.6. demonstrirati poznavanje i razumijevanje rukovanja podacima, rješavanja problema i programiranja
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.3. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme
2.6. usvojiti algoritamske metode mišljenja i zaključivanja i primijeniti ih u rješavanju problema

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Nakon uspješno položenog kolegija student će biti sposoban:
1. Kvantitativno na računalu izvesti standardne izračune iz matematičke analize i algebre (simboličko i numeričko rješavanje običnih i diferencijalnih jednadžbi, simboličko i numeričko integriranje i diferenciranje, manipulacije matricama i vektorima) unutar sustava za računalnu algebru
2. Statistički obraditi podatke i prilagoditi parametre modela istima
3. Grafički prikazati funkcije ili numerička polja
4. Razviti jednostavne računalne programe
5. Numerički simulirati i grafički predočiti jednostavne fizikalne sustave

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Uvod u kolegij i sustave za računalnu algebru [3 sata]
2. Sučelje 2.1. Radni list i ćelije 2.2. Elementarno računanje 2.3. Help sustav 2.4. Poruke o greškama [3 sata]
3. Programiranje 3.1. Liste i drugi spremnici [6 sati] 3.2. Kontrola toka izvršavanja 3.3. Funkcije [3 sata] 3.4. Crtanje grafova [4 sata]
4. Matematika 4.1. Simbolički izrazi [2 sata] 4.2. Jednadžbe [3 sata] 4.3. Matematička analiza [3 sata] 4.4. Linearna algebra [3 sata] 4.5. Diferencijalne jednadžbe [5 sati] 4.6. Statistika [2 sata] 4.7. Prilagodba funkcije podacima [2 sata]
5. Primjeri iz fizike: Mehanika [6 sati]

OBVEZE STUDENATA:

Rješavanje domaćih zadaća, pristupanje on-line provjeri znanja, izrada završnog projekta na računalu

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Studenti izrađuju tijekom semestra domaće zadaće i pristupaju on-line provjerama znanja (60 bodova), a na kraju izrađuju završni projekt (40 bodova). Skala ocjenjivanja je 40-54 bodova dovoljan, 55-69 dobar, 70-84 vrlo dobar i 85-100 izvrstan uspjeh.
Literatura:
  1. K. Kumerički, Sage računalno okruženje za fizičare,
    http://www.phy.pmf.unizg.hr/~kkumer/sage/
3. semestar
Izborni predmet 1 - Redovni studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički

4. semestar
Izborni predmet 1 - Redovni studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti