Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Strukture podataka i algoritmi

Šifra: 40717
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Andrej Novak - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA:
* stjecanje znanja iz strukturiranja podataka i algoritama u raznim jezicima, s primjenom na C
* stjecanje operativnog znanja iz metoda rješavanja informatičkih problema

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje važnijih fizikalnih teorija, što uključuje njihovu logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava
1.4. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih načela i ideja na kojima su sazdana računala, odnosno informacijska i komunikacijska tehnologija
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje uporabe računala i programske podrške
1.6. demonstrirati poznavanje i razumijevanje rukovanja podacima, rješavanja problema i programiranja
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema;
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente;
2.3. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme;
3. STVARANJE PROSUDBI
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja;
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama;
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija Strukture podataka i algoritmi student će biti sposoban:
* pisati rekurzivne algoritme i razumjeti način njihova rada
* demonstrirati poznavanje raznih struktura podataka i implementirati ih
* odrediti složenost nekog algoritma i uspoređivati efikasnosti pojedinih algoritama
* primijeniti razne pristupe programiranju u praksi
* odrediti koji tip algoritma najbolje odgovara pojedinom problemu i taj algoritam implementirati

SADRŽAJ PREDMETA:

Predavanja po tjednima (ukupno 15 tjedana):
1) Uvod i općenito o predmetu
2) Ponavljanje sintakse za određeni programski jezik (C)
3) Apstraktni tipovi podataka, polja, pointeri
4) Zapisi i strukture, procedure
5) Rekurzije
6) Analiza složenosti algoritama
7) Liste i stogovi
8) Stogovi i redovi
9) Stabla i obilasci
10) Binarna stabla
12) Skupovi i rječnici
13) Tablice i relacije
14,15) Oblikovanje algoritama
Auditorne vježbe prate predavanja prema sadržaju.

OBVEZE STUDENATA:

Obavezan izlazak na dva kolokvija u toku semestra koje treba riješiti bar 50% uz jedan potpuno riješen zadatak te minimum od 70% prisutnosti na nastavi.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom semestra:
1. Dva kolokvija (na svaki se može izaći dva puta, uzima se bolji broj bodova) 50% ocjene
2. Usmeni ispit 50% ocjene
Literatura:
  1. Introduction to Algorithms, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, (Thomas H. Cormen, Charles E.Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein)
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Matematička analiza 2
Položen : Osnove programiranja
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti