Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Statistička fizika

Šifra: 53595
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Denis Sunko
Izvođači: doc. dr. sc. Marinko Jablan - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Razumijevanje odnosa termodinamike i statističke fizike te usvajanje temeljnih pojmova statističkog opisa sustava u termodinamičkoj granici: entropije, termodinamičkih potencijala, ansambla, jednočestičnih raspodjela, fluktuacija.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Termodinamika kao autonomna disciplina: Uvod. Osnovni pojmovi. Prvi zakon termodinamike. Strojevi. Drugi zakon termodinamike. Reverzibilnost i entropija. Termodinamički potencijali. Praktični računi.
Uvod u statističku fiziku: Osnovna razmatranja. Ansambl: univerzalni nasumični model. Veza s termodinamikom.
Kanonski i velekanonski ansambl: Kanonski ansambl. Velekanonski ansambl. Sume po stanjima kao funkcije izvodnice. Klasični idealni plin. Maxwellova raspodjela i ekviparticija energije.
Kvantna statistička fizika: Osnovna razmatranja. Idealni fermionski plin. Idealni bozonski plin.
Primjeri i modeli: Barometrijska formula. Dvoatomne molekule. Toplinski kapacitet kristala. Van der Waalsov model ukapljivanja plina.

METODE POUČAVANJA:
Predavanja, vježbe.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Kolokviji, pismeni i usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Studenti su dužni položiti dva od tri kolokvija, koji se održavaju tijekom semestra.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Studenti mogu pristupiti usmenom ispitu ako su položili pismeni. Pismenom ispitu mogu pristupiti ako polože dva od tri kolokvija tokom godine sa prolaznom ocjenom. Ako sva tri polože sa ocjenom 4 ili 5, dobivaju ocjenu više na pismenom ispitu.
Literatura:
  1. C. Kittel, Elementary Statistical Physics, Dover 2004, ISBN 0486435148.
  2. R. Kubo et al., Statistical mechanics: an advanced course with problems and solutions, North-Holland, Amsterdam 1988, ISBN 0444871039.
  3. Skripta: http://www.phy.hr/dodip/notes/statisticka.html
2. semestar
Izborni predmeti - Redovni Smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Izborni predmeti - Redovni Smjer - Seizmologija i fizika čvrste Zemlje
Termini konzultacija:

Obavijesti