Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Tehnička dokumentacija 2

Šifra: 36383
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Dragan Žeželj
Izvođači: doc. dr. sc. Dragan Žeželj - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje s osnovama tehnologije, pravilima kotiranja, simbolima i oznakama, sustavom tolerancija, pojednostavljenjima te pravilima za cjelovito opremanje tehničke dokumentacije.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumijevanje
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnova tehničkih znanosti
2. Primjena znanja i razumijevanja
2.2. uočiti i opisati temeljne vrste tehničkih tvorevina i njihovu uporabu
3. Stvaranje prosudbi
3.2. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike, tehnike i informatike u skladu s nastavnim programima
3.3. promišljati i kritički vrednovati izvedenu nastavu
4. Komunikacijske sposobnosti
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama
5. Sposobnost učenja
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Tehnička dokumentacija 2 student će biti sposoban:
1. analizirati jednostavniji predmet te pretpostaviti kombinaciju tehnologija kojim bi se predmet mogao izraditi.
2. pravilno kotirati predmet na temelju pretpostavljene tehnologije izrade.
3. primijeniti odgovarajuća pojednostavljenja u prikazivanju predmeta.
4. prepoznati oznake tolerancije dimenzija i tolerancije dosjeda te simbole hrapavosti površine.
5. razlikovati pojedine simbole zavara te zna nabrojati važnije tolerancije oblika i položaja.
6. napraviti cjelovitu tehničku dokumentaciju radioničkog i sklopnog crteža jednostavnijeg predmeta ili sklopa.

SADRŽAJ PREDMETA:

Predavanja:
Ponavljanje normizacije i norme (2). Presjeci i označavanje (2). Osnove tehnologije (obrada odvajanjem čestica, oblikovanje) (4). Kotiranje ISO 129; osnovni principi i pravila, tehnologično kotiranje (8). Oznake kvalitete površinske hrapavosti (obrada) na tehničkim crtežima (2). Tolerancije oblika i položaja; oznake na tehničkim crtežima; simboli (2). Tolerancije i dosjedi na radioničkim i sklopnim crtežima (2). Preporuke pri predočavanju oblika, pojednostavnjenja općenito; vijci, zupčanici, opruge (4). Opremanje tehničke dokumentacije (4).
Vježbe:
Samostalna izrada presjeka (4). Skiciranje u izometriji (4). Tehnlogično kotiranje (4). Samostalno skiciranje strojnih dijelova u ortogonalnoj projekciji (6). Samostalno skiciranje svih pozicija sklopa pojedinačno u ortogonalnoj projekciji u presjeku i pogledu (6). Samostalno skiciranje sklopnog crteža, minimalno u dvije ortogonalne projekcije u presjeku i pogledu (4). Samostalno skicirati sklop u izometriji (2).

OBVEZE STUDENATA:

Redovito pohađanje predavanja i aktivno sudjelovanje na vježbama (preduvjet).Izrada 10 presjeka na modelima iz Metodičke vježbenice.Izrada individualnog konstrukcijskog programa Jednodijelni model.
Izrada individualnog konstrukcijskog programa Sklop.Tri obvezna kolokvija s mogućnosti po jednog ponavljanja (K1, K2 i K3).

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Aktivnosti studenta se ocjenjuju, a u slučaju da su ocjene iz sva tri kolokvija prolazne studenta se oslobađa ispita. U tom se slučaju konačna ocjena formira prema sljedećem modelu:
* 5% prosjek ocjena za 10 presjeka,
* 10% ocjena prvog kolokvija,
* 10% ocjena drugog kolokvija,
* 25% ocjena trećeg kolokvija,
* 20% ocjena individualnog programa Jednodijelni model,
* 30% ocjena individualnog programa Sklop.
Pri tome vrijedi izuzetak da ako je i jedna od parcijalnih ocjena dovoljan (2) student ne može zaključno dobiti izvrstan (5). Student koji nije zadovoljio na jednom od tri kolokvija pristupa ispitu iz kolegija koji objedinjava gradivo sva tri kolokvija. Preduvjet za pristupanje ispitu jesu ispunjene sve ostale obveze.
Literatura:
  1. Z. Herold: Inženjerska grafika, Inženjerski priručnik, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
    M. Opalić, M. Kljajin, S. Sebastijanović: Tehničko crtanje, Zrinski d.d., Čakovec, 2003.
    Z. Herold, D. Žeželj: Inženjerska grafika - Metodička vježbenica, FSB, Zagreb, 2005.
  2. Koludrović: Tehničko crtanje u slici s kompjuterskim aplikacijama, Autorska naknada Koludrović Ć. I. R., Rijeka, 1997.
    K. Horvatić- Baldasar, I. Babić: Nacrtna geometrija, Sand d.o.o., Zagreb 2001.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Tehnička dokumentacija 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i tehnika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti