Izbornik predmeta
 
Glavni izbornik
 
Analitička kemija
 
Šifra: 36174
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Jednačak - Predavanja
prof. dr. sc. Nives Galić - Predavanja
Izvođači: Nives Galić - Seminar
Tomislav Jednačak - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJ:
Sustavni pristup kemijskoj analizi od uzorkovanja do analitičke informacije. Pogreške u kemijskoj analizi. Statistička prosudba podataka. Gravimetrijske metode analize (svojstva taloga i taložnih reagenasa). Kemija vodenih otopina i kemijske ravnoteže (kiseline, baze, soli, kompleksni spojevi). Izražavanje sastava otopina. Titrimetrijske metode analize (krivulje titracije, standardne otopine, indikatori). Kiselo-bazne titracije. Taložne titracije (argentometrija). Kompleksometrijske titracije. Oksidacijsko-redukcijske titracije (elektrokemijski članak, elektrodni potencijali). Potenciometrija (referentne i indikatorske elektrode, mjerni postupci). Osnovni pojmovi i principi instrumentnih analitičkih metoda. Atomska spektroskopija (apsorpcijska, emisijska). Molekulska spektroskopija (UV/Vis, IR, fluorescencija). Kromatografija (plinska, tekućinska; primjena).

ISHODI UČENJA:
Razlikovati grube, sustavne i slučajne pogreške.
Izračunati osnovne statističke veličine (srednja vrijednost, medijan, standardno odstupanje).
Objasniti principe gravimetrijskih analiza taloženjem i uparavanjem.
Opisati svojstva taloga i taložnih reagenasa.
Objasniti disocijaciju kiselina i baza te hidrolizu i topljivost soli u vodenim otopinama uz odgovarajuće konstante ravnoteže.
Opisati sastav i način djelovanja pufera.
Izračunati pH vodene otopine odgovarajućeg kemijskog sastava.
Razlikovati točku ekvivalencije od završne točke titracije.
Definirati primarni i sekundarni standard.
Poznavati indikatore i standardne otopine koji se koriste pri neutralizacijskim, taložnim, kompleksometrijskim i redoks titracijama.
Izvesti krivulje neutralizacijskih, taložnih, kompleksometrijskih i redoks titracija.
Objasniti način djelovanja indikatora pri neutralizacijskim, taložnim, kompleksometrijskim i redoks titracijama.
Izračunati količinu analita na temelju podataka gravimetrijskih i volumetrijskih mjerenja.
Objasniti principe potenciometrijskih mjerenja.
Opisati referentne i indikatorske elektrode.
Objasniti Beerov zakon.
Opisati instrumente u optičkoj spektrometriji.
Izračunati količinu analita na temelju spektrometrijskih mjerenja.
Objasniti kromatografske metode analize složenih smjesa.
Interpretirati kromatogram.
Literatura:
  1. 1. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
    2. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Fundamentals of Analytical Chemistry, 8th Edition, Thomson, Brooks/Cole, Belmont CA, 2004.
  2. 1. C.G. Enke, The Art and Science of Chemical Analysis, John Viley & Sons, Inc., New York, 2001.
    2. J.W. Hill, Chemistry for Changing Time, Macmillan Publishing Company, New York, 1988.
    3. M. Kaštelan-Macan, Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
Preduvjeti za:
Polaganje predmeta :
Odslušan : Opća kemija
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
Obavijesti
 
Nema vijesti!
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu