Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metodika nastave kemije 2

Šifra: 63140
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek
izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš - Seminar
izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Osposobiti studente za pripremanje i izvođenje moderne nastave kemije koja se temelji na pokusima i opažanjima, koja je u skladu s nastavnom strategijom učenja otkrivanjem i koja je usmjerena na učenika.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.6. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike i kemije i suvremenih nastavnih metoda
1.7. demonstrirati poznavanje i razumijevanje strukture prirodoznanstvenog znanja
1.8. integrirati stručna znanja iz fizike i kemije sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.8. primijeniti stručna znanja iz fizike i kemije na primjerima iz svakodnevnog života
2.10. kreirati motivirajuće okruženje za aktivno učenje, koje potiče razvoj sposobnosti i znanja svih učenika;
2.11. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj i srednjoj školi u skladu s nastavnim planom i programom i načelima interaktivne istraživačke usmjerene nastave fizike i kemije;
2.12. primjenjivati efikasne i primjerene metode praćenja i vrednovanja rada i napredovanja učenika;
3. STVARANJE PROSUDBI
3.2. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike i kemije u skladu s nastavnim programom;
3.3. promišljati i kritički vrednovati izvedenu nastavu;
3.4. preuzeti odgovornost za uspješno provođenje i izvršenje nastavnih zadataka;
3.5. demonstrirati profesionalni integritet i etično ponašanje u radu s učenicima i kolegama;
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama;
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje;
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija;
5.2. samostalno pratiti razvoj novih spoznaja u fizici i kemiji te nastavi fizike i kemije;
5.3. preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj;

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. Razlikovati oblike nastavnog rada i jasno definirati nastavnu strategiju učenja otkrivanjem.
2. Planirati nastavni proces u učioničkom i izvanučioničkom okruženju.
3. Prepoznati uobičajena pogrešna shvaćanja temeljnih kemijskih pojmova.
4. Osmisliti nastavni proces koji će umanjiti pojavu pogrešnih shvaćanja temeljnih kemijskih pojmova (na zadanom primjeru).
5. Osmisliti nastavni sat primjeren uzrastu učenika (na primjeru zadane nastavne teme ili nastavne cjeline).
6. Izraditi didaktičke materijale potrebne za planirani nastavni sat (radne listove, plan ploče, slike, crteže, modele...)
7. Kritički se, u didaktičkom i metodičkom smislu, osvrnuti na vlastiti i na tuđi nastavni sat.
8. Definirati (formulirati) obrazovne ishode povezane s određenom nastavnom temom.
9. Kritički sagledati zadatke i pitanja različitog tipa i odabrane udžbeničke tekstove.
10. Definirati elemente i načine ocjenjivanja učeničkih postignuća te ih primijeniti u konkretnom slučaju.

SADRŽAJ PREDMETA:

1.-3. tjedan: Pozvani pokazni nastavni satovi nastavnika-mentora iz osnovne i srednje škole

4.-5.tjedan: Vrednovanje znanja, sposobnosti i vještina (vrednovanje tijekom nastavnog procesa, izrada materijala za vrednovanje, društveni značaj ocjene kao mjere vrijednosti, unutarnja i vanjska evaluacija, nacionalni ispiti, državna matura, uporaba i konstrukcija pitanja, kognitivne sposobnosti učenika i vrednovanje postignuća, samoocjenjivanje)

6. tjedan : Drukčija shvaćanja temeljnim kemijskim pojmovima (prepoznavanje, rješavanje, edukacijska istraživanja)

7. tjedan: Društveno i radno okružje nastavnika kemije (prava i dužnosti nastavnika, stručni ispiti, školski nadzor, uvjeti napredovanja, tjedna zaduženja, materijalni položaj nastavnika, stručno usavršavanje i seminari za nastavnike, pedagoški standard, pravilnik o ocjenjivanju, odobravanje i odabir udžbenika, učenička natjecanja, rad s učenicima s posebnim potrebama, izvan-školske aktivnosti, talenti, europske integracije i školstvo, ovisnosti, nasilje)

8.-15. tjedan: Nastavni ciljevi pri obradi različitih pojmova (tvar, agregacijsko stanje, kemijska simbolika, jednadžba kemijske reakcije, fizikalna i kemijska promjena, atom i građa atoma, kemijske veze, prikazi struktura molekula, kristalna struktura tvari, temeljni kemijski zakoni, kemijska reaktivnost, brzina kemijske reakcije, kemijska ravnoteža, redukcijski potencijal, klasifikacija kemijskih reakcija, strukturna obilježja molekula organskih spojeva, biološki značajne molekule, lijekovi, ovisnosti).

Metodologija: Nastavni sadržaji obrađuju se različitim oblicima rada (izlaganje, razgovor, diskusija, eksperimentalni rad, individualni rad, pozvana predavanja nastavnika praktičara). Dio nastavnih satova zajedno osmišljavaju student i nastavnik Metodike nastave kemije (mentorski rad). Osmišljeni satovi moraju biti primjereni uzrastu učenika osnovne ili srednje škole. Kolegij ima i svoje web-sučelje na sveučilišnom sustavu za udaljeno učenje Merlin.

OBVEZE STUDENATA:

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u radu, priprema i održavanje seminara na zadanu temu, priprema didaktičkih materijala, procjena metodičke i didaktičke uspješnosti održanih nastavnih satova i materijala.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Tijekom nastavnog procesa, nastavnici kontinuirano procjenjuju obrazovna postignuća i napredak studenata, a na kraju student pristupa usmenom ispitu. Prije izlaska na usmeni ispit potrebno je: a) riješiti interaktivne testove ponuđene na web-stranicama kolegija, b) napisati esej o zadanoj nastavnoj temi, c) prirediti nastavne materijale potrebne za obradu zadane nastavne teme.
Literatura:
 1. 1. M. Sikirica, Metodika nastave kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
  2. Udžbenici, priručnici za nastavnike, radne bilježnice i zbirke zadataka za osnovne i srednje škole (različiti autori, izdavači i godine izdanja)
  3. Međunarodni časopisi koji se bave kemijskim obrazovanjem: Education in Chemistry, Journal of Chemical Education, Naturwissenschaften im Unterricht Chemie
  4. M. Sikirica, Zbirka kemijskih pokusa za osnovnu i srednju školu, Školska knjiga, Zagreb,
  2011.
  DOPUNSKA LITERATURA:
  1. Udžbenici PREDMETA prethodnika
  2. Različiti interni nastavni materijali
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  1. Udžbenici PREDMETA prethodnika
  2. Različiti interni nastavni materijali
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Biokemija
Položen : Organska kemija 2
Odslušan : Metodika nastave kemije 1

Polaganje predmeta :
Položen : Metodika nastave kemije 1
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti