Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Reaktivni intermedijari u organskoj sintezi

Šifra: 152808
ECTS: 5.0
Nositelji: dr. sc. Nikola Basarić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij obuhvaća pregled kemije neutralnih reakcijskih intermedijara kao što su: radikali, diradikali, karbeni, nitreni, te napete mono- i policikličke molekule malih prstena. Naglasak je dan na njihovu suštinsku prirodu (elektronsku strukturu i geometriju, fizička i kemijska svojstva, njihovu reaktivnost i selektivnost) te na identifikaciju i primjenu u organskoj sintezi. Važnost intermedijara uočena je vrlo rano i studirana je obzirom na mogući reakcijski mehanizam osnovan na kinetskim, stereokemijskim i sintetskim činjenicama. Dugo vremena su reaktivni intermedijari smatrani samo kao prolazne kratkoživuće vrste. Razvojem modernih kemijskih tehnika mnogi intermedijari su direktno opaženi, okarakterizirani ili čak izolirani (u čvrstim matricama na niskim temperaturama). Analiza reaktivnih intermedijara biti će prikazana na primjerima sinteze organskih spojeva kroz reakcije koje uključuju ove reaktivne vrste. To će omogućiti studentima proširenje znanja iz ovog područja preko najnovije literature.
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA: Sticanje specifičnih znanja o mogućim intermedijarima preko kojih se odvijaju reakcije u organskoj kemiji.
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA: predavanja, seminari i konsultacije
Literatura:
 1. OBVEZNA LITERATURA:
  R. A. Moss, M. S. Platz, M. Jones, Jr., Reactive Intermediate Chemistry, Wiley, New York, 2004.
  E. V. Anslyn, D. A. Dougherty, Modern Physical Organic Chemistry, University Science Books, Sausalito, 2006.
 2. DODATNA LITERATURA:
  M. Regitz: C-Radicale: Methoden der Organischen Chemie, Vol. 1 i 2, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1989.
  W. Sander, G. Bucher, S. Wierlacher, Chem. Rev. 93 (1993) 1583.
  U. H. Brinker, Advances in Carbene Chemistry, Vol. 2, 1998, JAI Pressinc. 1998.
  K. Mlinarić-Majerski, Distorted Saturated Hydrocarbons: Molecules with Inverted Carbon Atoms, u Strained Hydrocarbons (urednik H. Dodziuk), WILEY-VCH, Weinheim, 2006.
  M. N. Hopkinson, C. Richter, M. Schedler, F. Glorius, An overview of N-heterocyclic carbenes, Nature 510 (2014) 485-496.
  R. A. Moss, Adventures in Reactive Intermediate Chemistry: A Perspective and Retrospective, J. Org. Chem. 82 (2017) 2307-2318.
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni Smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti