KONTAKT

Ured Doktorskog studija kemije Horvatovac 102 a, 10000 Zagreb
Voditeljica ureda:
Jasna Dubrović, dipl.soc.rad.
Uredovno vrijeme:
Pon. - čet. od 12.00-15.00 sati
Telefon: (01) 4606 032
Fax: (01) 4606 034

Kemijski seminar 1

Kemijski seminar I prikaz je aktualnog znanstvenog problema iz literature (mora se navesti članak ili članci na kojima se temelji seminar), a zadaje se tijekom prve godine studija u dogovoru s voditeljem smjera. Kemijski seminari I održavaju se u dogovorenim terminima srijedom u predavaonici P1.

Održavanje seminara treba prijaviti putem Ureda Doktorskoga studija kemije, odnosno putem poveznice na koju se prijavljuje s pomoći AAI identiteta:

https://pmfhr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jdubrovic_chem_pmf_hr/ESXsFpxB9uNGteIiipI7RxMBbykqMXz7uk14_j4aqGwr9A?e=3nyTXE

Naslov i tema seminara moraju biti odobreni od strane voditelja smjera. Na naslovnici seminara treba biti naveden znanstveni rad ili radovi na kojima se seminar temelji, a u popisu literature i ostali znanstveni radovi koji su korišteni za obrađivanje teme. Treba pripremiti prezentaciju i napisati seminarski rad koji treba predati voditelju smjera najkasnije 7 dana prije održavanja seminara. Nakon održanog Seminara I, seminarski rad u pdf-verziji mora se u roku od tjedan dana dodati u Repozitorij kemijskih seminara na ovoj stranici.

Seminari će biti oglašeni na mrežnim stranicama Doktorskoga studija kemije. Nazočnost studenta svih smjerova na Kemijskim seminarima I je obavezna.
Opravdani nedolazak molimo obavezno ispričati voditelju smjera.