Uvjeti upisa

Uvjeti upisa

1. Pravo upisa mogu ostvariti pristupnici pod određenim uvjetima i to: 
•    Pristupnici koji su završili (do)diplomski sveučilišni studij ili integrirani petogodišnji sveučilišni studij geografije (dvopredmetni) s prosjekom ocjena najmanje 3,50; (ukupno i pojedinačno na preddiplomskom i diplomskom studiju). 
•    Pristupnici koji su završili neki drugi sveučilišni studij osim geografije, s prosjekom ocjena najmanje 3,50 (ukupno i pojedinačno na preddiplomskom i diplomskom studiju) mogu, prema odluci Vijeća doktorskog studija, dobiti razlikovne ispite, koje moraju položiti prije prijave teme doktorskog rada, koja je uvjet za upis druge godine. 
•    Pristupnici sa završenim poslijediplomskim studijem i stečenim magisterijem znanosti iz odgovarajuće struke na način i u skladu s posebnom odlukom Vijeća odsjeka.
•    Pravo upisa mogu ostvariti i pristupnici s prosjekom ocjena manjim od 3,5 i ne manjim od 3,0 i to na temelju detaljnog obrazloženja potencijalnog mentora

Osim završenog odgovarajućeg studija, pristupnici trebaju zadovoljiti dodatne kriterije vrjednovanjem kojih se rangiraju i time ostvaruju ili ne ostvaruju pravo upisa na studij. 

1. Prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju najmanje 3,50 (ukupno i pojedinačno); 
2. Pismena elaboracija prijedloga znanstveno-istraživačke teme (istraživanja) u okviru doktorskog studija; 
3. Prethodni znanstveni i stručni rad, koji se vrjednuje putem određenih kriterija, različitih pondera, od kojih treba obavezno zadovoljiti barem jedan. Kriteriji uključuju: objavljeni recenzirani znanstveni rad, Rektorova nagrada, objavljeni recenzirani stručni rad, aktivno sudjelovanje na znanstvenom skupu, aktivno sudjelovanje na stručnom skupu, sudjelovanje na znanstvenom projektu, sudjelovanje na geografski relevantnom stručnom projektu.

Svi kriteriji se boduju. Konačni zbroj bodova smješta pristupnike na odgovarajuće mjesto u rang listi i prema tome (ne)ostvaruju pravo na upis. 
Odluku o upisu donosi  Vijeće Geografskog odsjeka na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija.


2. Upisna kvota za Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž je 10 studenata. 


3. Školarine za poslijediplomski sveučilišni studij utvrđuju se za svaku akademsku godinu posebno i iznose:

 1. godina  12.000,00 kn
 2. godina    7.000,00 kn
 3. godina    5.000,00 kn