Improve River Life

                                                                          

Trajanje projekta: 1.9.2023. – 31.8.2028.

Ukupna vrijednost projekta: 4.736.406,36 €

Sufinanciranje EU LIFE program (75%): 3.552.302 €

FZOEU sufinanciranje: 344.929,43 €

 

Opis projekta:

Osnovni cilj projekta je poboljšanje stupnja očuvanja populacije ugrožene i endemske vrste mekousne pastrva (Salmo obtusirostris), koja je rasprostranjena u samo nekoliko rijeka jadranskog slijeva u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Ovaj cilj će se ostvariti poboljšanjem stanišnih uvjeta u rijekama Vrljika i Jadro koje su jedino preostalo stanište mekousne u Hrvatskoj. Poboljšanje stanišnih uvjeta i stupanj očuvanja populacije mekousne pastrve će se postići poboljšanjem longitudinalne (uzdužne) povezanosti riječnih ekosustava kroz uklanjanje antropogenih pregrada ili osiguravanje njihove prohodnosti za nesmetanu migraciju endemskih ribljih vrsta, kao i provedbom drugih mjera očuvanja koje obuhvaćaju obnavljanje i održavanje riparijskog vegetacijskog pojasa autohtonim vrstama, kontrolu invazivnih ribljih vrsta, kontrolu makrofitske vegetacije i podržano ostvarenje i održavanje stabilnosti i održivosti populacije mekousne. S ciljem unapređenja stanišnih uvjeta te očuvanja i poboljšanja populacije mekousne pastrve vršit će se kontinuirani monitoring bioloških, fizikalno-kemijskih te hidromorfoloških uvjeta u rijekama Jadro i Vrljici.

Projektom će se unaprijediti suradnja između PMF-a te sektora očuvanja prirode i sektora upravljanja vodama, čime će se poboljšati upravljanje vrstama i staništima te upravljanje stanjem voda postizanjem i očuvanjem dobrog stanja površinskih i podzemnih vodnih tijela. Projektom će se osigurati longitudinalna povezanost na najmanje 7,5 km riječnog toka rijeke Vrljike i najmanje 2 km rijeke Jadro. Time će projekt pružiti temelj za poboljšanje povezanosti rijeka na nacionalnoj razini i time doprinijeti cilju Strategije Biološke raznolikosti Europske unije da se do 2030. godine najmanje 25000 km toka rijeka ponovno pretvori u rijeke slobodnog toka, odnosno vrati u prirodno stanje uklanjanjem prepreka i obnovom poplavnih područja.

 

Područje projekta:

Projekt se provodi na dvije rijeke jadranskog slijeva, Vrljika i Jadro koje su ujedno obuhvaćene Natura 2000 zaštićenim područjima te čiji su gornji dijelovi toka zaštićeni kao Posebni ihtiološki rezervati u kojima su neka od preostalih staništa vrste mekousna (Salmo obtusirostris).

 

PODRUČJE PRIJEKTA - JADRO

 

PODRUČJE PRIJEKTA -  VRLJIKA

 

Stranice projekta (MINGOR)

 

Ostali projektni partneri: 

Biološki odsjek PMF-a

Hrvatske vode

JU More i krš

 

   

 

 

* Financira Europska unija. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili CINEA. Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
* Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.