Inicijalna studija hidroloških, hidromorfoloških i geomorfoloških obilježja Pokupskog bazena

Voditelj

asistent Ivan Martinić, mag. geogr.
Suradnici

asistentica Valerija Butorac, mag. geog.

prof. dr. sc. Nenad Buzjak

Trajanje Prosinac 2021.
Izvor financiranja JU Zeleni prsten Zagrebačke županije

 

Ciljevi istraživanja ovog projekta su odrediti osnovna hidrološka, geomorfološka, hidromorfološka i geoekološka obilježja prostora slijeva ribnjaka Crna Mlaka i Pokupskog bazena. Aktivnosti koje su uključene u projekt su sljedeće:

Određivanje područja istraživanja:

  • Izrada karte porječja i riječne mreže uključujući i hidrološke postaje.

Hidrološka i hidromorfološka obilježja prostora:

  • Izrada karata s klimatološkim postajama i analiza 
  • Interpretacija osnovnih hidroloških i klimatoloških podataka s odabranih postaja.
  • Izrada karte vodnih tijela do sad ocijenjenih u sklopu hidormorofloškog monitoringa i njihovo hidromorfološko stanje
  • Izrada karte hidrotehničkih građevina na istraživanom području koje utječu na hidromorfološko stanje. 

Geološka i strukturna obilježja prostora:

  • Izrada karte strukturnih elemenata i interpretacija strukturnih elemenata istraživanog prostora.
  • Izrada karte litologije i stratigrafije i njihova interpretacija.

Morfometrijska analiza: 

  • Izrada karte i interpretacija hipsometrijskih obilježja istraživanog prostora.
  • Izrada karte nagiba padina i interpretacija obilježja nagiba padina na istraživanom prostoru.
  • Izrada karata vertikalne raščlanjenosti reljefa i interpretacija obilježja vertikalne raščlanjenosti reljefa na istraživanom prostoru.

Analizirati geoekološka obilježja krajobraza, odnosno indikatora sastava, strukture i stanja krajobraza.


Više...