Korisne poveznice

Nastavnički portalStudomat


DIGITALNA OGLASNA PLOČA

Ovdje možete pronaći sve aktualne obavijesti o aktivnostima na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.
Za osnovne obavijesti o održavanju nastave, seminara i ispita pogledajte odjeljak Nastavne obavijesti, a za detaljnije obavijesti o izvođenju nastave na pojedinim predmetima, kao i pripadajuće nastavne materijale, posjetite stranice svakog predmeta. 
Za znanstvene i ostale obavijesti molimo pogledajte odjeljak Ostale obavijesti.

MOLIMO STUDENTE DA OBAVIJESTI VEZANE UZ IZVOĐENJE NASTAVE POTRAŽE NA STRANICAMA POJEDINOG KOLEGIJA.


Obavijest vezana uz organizaciju i izvođenje nastave na Geološkom odsjeku (akad. god. 2020./21.)

Na sljedećoj poveznici možete naći cjelovitu obavijest vezano uz početak nove akademske godine i način odvijanja nastave na Geološkom odsjeku.

Molimo sve studente da se pridržavaju preporuka koje je izdao HZJZ.

NOVO: Ovdje pročitajte i Preporuku rektora Sveučilišta u Zagrebu upućenu svim sastavnicama SuZ u vezi trenutne epidemiološke situacije (izdana 20.10.2020.).


Obavijest za studente u samoizolaciji i s dijagnosticiranim virusom Covid-19 - NOVE UPUTE!

UPUTE ZA STUDENTE – opravdanje izostanka s nastave u slučaju povtrđene bolesti COVID-19 ili propisane samoizolacije

1)      POZITIVAN NALAZ NA VIRUS SARS-COV-2

U slučaju pozitivnog nalaza, student je dužan skeniranu liječničku potvrdu poslati u studentsku referadu.

Također, student je dužan svakom pojedinom profesoru, kod kojeg zbog bolesti ne dolazi na nastavu, odmah javiti da mu je dijagnosticiran COVID-19 (u prilog sken potvrde pozitivnog nalaza).

2)      PROPISANA MJERA SAMOIZOLACIJE

U slučaju da mu je određena samoizolacija, student je dužan poslati u studentsku referadu službenu potvrdu epidemiologa o propisanoj samoizolaciji.

Također, student je dužan svakom pojedinom profesoru, kod kojeg zbog propisane samoizolacije ne dolazi na nastavu, odmah javiti da mu je propisana samoizolacija (u prilog sken potvrde od epidemiologa).

3)      PRAĆENJE NASTAVE NA DALJINU

Studentu koji može pratiti nastavu online (ako ima blage simptome bolesti ili ih uopće nema), nastavnik je dužan osigurati nastavu na
daljinu (npr. slanjem prezentacija predavanja, direktnim uključenjem putem MS Teamsa, slanjem praktikumskih materijala, zadataka, zadaća, seminara i sl.).

4)      NEMOGUĆNOST PRAĆENJA NASTAVE NA DALJINU

Ukoliko student razvije teže simptome pa ne može pratiti niti nastavu na daljinu, izostanak mu je opravdan, a individualno će se odlučivati o načinu nadoknade nastave.


 


Upisi će se održavati od 20.10.2020. – 30.10.2020. u vremenu od 9,30 – 14,30

Dokumenti potrebni za upis:

  1. Ugovor o radu
  2. Pisana suglasnost potencijalnog mentora (ukoliko nije već dostavljena)
  3. Suglasnost znanstvene ustanove u kojoj pristupnik namjerava izraditi doktorski rad (ukoliko nije već dostavljena)
  4. Izjava o plaćanju studija (ako plaća poslodavac)
  5. Potvrda o uplati za indeks 200,00kn*
  6. Dvije fotografiju 4x6

*Prije preuzimanja INDEKSA I UPISNIH MATERIJALA kandidati su dužni uplatiti 200,00 kn za indeks i dostaviti  u Referadu na uvid dokaz o izvršenoj uplati.

UPLATA se može izvršiti u poslovnim bankama, pošti, FINA-i ili putem Internet bankarstva na račun:

Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet

Horvatovac 102a, Zagreb

IBAN:  HR5823600001101522208

Model: 00

Poziv na broj: 604050-107- OIB STUDENTA

NAPOMENA: Ukoliko ste  već dostavili bilo koju dokumentaciju gore navedenu ne morate ju dostavljati ponovo.                        

Autor: Damir Bucković
Popis obavijesti

OSTALE OBAVIJESTI

Natječaji za dodjelu stipendija Grada...

Od dana 21. listopada 2020., na web stranici Grada Zagreba objavljeni su natječaji za stipendije:

 

Autor: Karmen Fio Firi
Autor: Kristina Pikelj

Sveučilište u Zagrebu objavilo je obavijesti o studentskim stipendijama za učenje stranih jezika:

  • Natječaj za jednu djelomičnu studentsku stipendiju za ljetnu školu njemačkoga jezika Sveučilišta Johannesa Guttenberga u Mainzu koja će se održati u radoblju od 2. do 27. kolovoza 2021. g. Rok za prijavu je petak 30. listopada 2020. Više informacija možete pronaći ovdje.
  • Natječaj za stipendije za učenje islandskog jezika u ak. god. 2021./2022. Dodjeljuje se do 15 stipendija za razdoblje od 1. rujna 2021. do 30. travnja 2022. Rok za prijavu je 1. prosinca 2020. Više informacija možete pronaći ovdje.
Autor: Katarina Gobo

Kolegiji INSTRUMENTALNE METODE ANALIZE KAKVOĆE OKOLIŠA (diplomski studij Znanosti o okolišu) i INSTRUMENTALNE ANALITIČKE METODE U ISTRAŽIVANJU OKOLIŠA (diplomski studij Geologije zaštite okoliša) započet će  27.10.2020. prema rasporedu.

Autor: Hana Fajković
Autor: Kristina Pikelj

Obrazac ZAMOLBE za pristupanje usmenim ispitima/seminarima/obranama u prostorima PMF-a na Doktorskom studiju Geologija. Zamolba je obvezna i podnosi se najmanje tjedan dana prije zakazanog termina ispita/seminara/obrane.  

Autor: Karmen Fio Firi

možete naći OVDJE.

Autor: Karmen Fio Firi