Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1

Šifra: 50848
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Katarina Jeličić
Izvođači: Antun Lovro Brkić - Laboratorijske vježbe
Karolina Matejak Cvenić , v. pred. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Osnovni cilj kolegija Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1 je osposobljavanje studenata za interaktivno izvođenje pokusa u istraživački usmjerenoj nastavi fizike u osnovnoj i srednjoj školi. Studenti će naučiti pripremiti i izvoditi pokuse povezujući stručna znanja iz fizike i eksperimentalne vještine s pedagoškim znanjima i interaktivnim nastavnim tehnikama.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMJEVANJE:
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike
1.3. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka u fizici
1.8. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike i informatike i suvremenih nastavnih metoda
1.10. integrirati stručna znanja iz fizike i informatike sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMJEVANJA:
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.4. pripremiti, izvesti i interpretirati školske eksperimente iz fizike
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama
4.2. poticati učenike i kolege na iznošenje ideja te biti sposoban prepoznati dobre prijedloge
5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1 student će biti sposoban:
* navesti vrste školskih pokusa i objasniti njihovu ulogu i načine izvođenja u nastavi fizike
* pripremiti i izvesti niz pokusa u nastavi fizike u osnovnoj i srednjoj školi
* izvesti fizikalna mjerenja te prikazati i protumačiti njihove rezultate
* primijeniti interaktivne nastavne metode kod izvođenja i objašnjenja pokusa
* povezati izvođenje pokusa s drugim metodama istraživački usmjerene nastave fizike

SADRŽAJ PREDMETA:

1) (4 sata) Uvodni dogovor o radu u praktikumu i uvodno predavanje o pokusima u nastavi fizike.
2) (4 sata) Geometrijska optika.
3) (4 sata) Čestična struktura tvari. Molekulske pojave.
4) (4 sata) Elektrostatika. Jednostavni strujni krugovi.
5) (4 sata) Uvođenje osnovnih pojmova iz kinematike.
6) (4 sata) Osnovni zakoni gibanja. Kružno gibanje.
7) (4 sata) Nadoknada.
8) (4 sata) Valovi.
9) (4 sata) Elektromagnetska indukcija.
10) (4 sata) Hidromehanika.
11) (4 sata) Osnovni zakoni istosmjerne struje.
12) (4 sata) Fizikalna optika.
13) (4 sata) Nadoknada.
14) (4 sata) Seminari: Studenti izvode odabrane pokuse kao nastavnici
15) (4 sata) Seminari: Studenti izvode odabrane pokuse kao nastavnici

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su obavezni redovito pohađati nastavu (barem 80% vježbi), aktivno sudjelovati u izvođenju i tumačenju pokusa, obraditi rezultate mjerenja, te održati jedan seminar.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Studenti polažu dva kolokvija tijekom semestra ili pismeni ispit tijekom ispitnih rokova. Na svakom kolokviju ili na pismenom ispitu za prolaz trebaju ostvariti barem 50% bodova. Ukupna ocjena na kolegiju utvrđuje se nakon položenog usmenog ispita, a ocjenjuje se rad u praktikumu (2 ECTS boda), kolokviji/pismeni dio ispita (2 ECTS boda) te usmeni dio ispita (2 ECTS boda).
Literatura:
  1. Vernić-Mikuličić: Vježbe iz fizike, Školska knjiga, Zagreb 1998.
    http://www.phy.hr/~ana/praktikum.htm
  2. Udžbenici za osnovnu i srednju školu, MF list
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizički praktikum 2
Položen : Osnove fizike 4
7. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti