Obavijesti

Nema vijesti!

Diplomski ispit

1. IZBOR MENTORA DIPLOMSKOG RADA

 • Student može izraditi Diplomski rad u jednoj od dviju grana koje je upisao. U pravilu se diplomski rad izrađuje pod voditeljstvom jednog mentora, a u iznimnim slučajevima mogu biti i dva.
 • Mentor diplomskog rada može biti nastavnik PMF-a u znanstveno-nastavnom zvanju docenta, izvanrednog ili redovitog profesora odnosno u istom naslovnom zvanju na PMF-u.
 • Sukladno Pravilniku o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u, eksperimentalni i teorijski dio diplomskog rada može se izvoditi u drugoj ustanovi izvan PMF-a, pod uvjetom da je studentu imenovan voditelj iz te ustanove u znanstveno-nastavnom zvanju ili u znanstvenom zvanju i na istom radnom mjestu.
 • Ako je mentor ili neposredni voditelj diplomskog rada djelatnik vanjske ustanove, student prije početka izrade diplomskog rada treba putem Ureda za studente podnijeti molbu Kemijskom odsjeku za izradu diplomskog rada izvan Fakulteta napisanu na odgovarajućem Obrascu za pisanje molbe Kemijskom odsjeku PMF-a. Uz obrazac molbe student obvezno prilaže i ispunjeni obrazac Prilog molbi za izradu Diplomskog rada izvan Fakulteta potpisan od strane predloženog mentora ili neposrednog voditelja izvan PMF-a. Osim putem Ureda za studente molbu i obrazac potrebno je i u elektroničkom obliku poslati na e-mail adresu Povjerenstva za nastavu Kemijskog odsjeka: pzn.diplomski@chem.pmf.hr. Preporuča se studentu da se prije podnošenja molbe javi nekom od nastavnika Fakulteta radi konzultacija.
 • Nakon odobrene izrade diplomskog rada izvan PMF-a i mentora iz vanjske ustanove, Vijeće Kemijskog odsjeka imenuje nastavnika od strane Odsjeka, koji će pratiti studenta tijekom izrade diplomskog rada. Student se treba javiti imenovanom nastavniku, nakon čega može započeti izradu diplomskog rada.
 • Tema diplomskog rada prijavljuje se naknadno, prema uputama za prijavu teme u nastavku.

 

2. PRIJAVA TEME

 • Student prijavljuje temu u dogovoru s mentorom te uz mentora (odnosno mentora i imenovanog nastavnika ako će diplomski rad biti izrađen izvan PMF-a) ispunjava Obrazac za prijavu teme Diplomskog rada. Popunjeni, ali nepotpisani Obrazac za prijavu teme diplomskog rada student šalje Povjerenstvu za nastavu Kemijskog odsjeka na e-mal adresu pzn.diplomski@chem.pmf.hr najmanje 7 dana prije sjednice Vijeća Kemijskog odsjeka.
 • Temu diplomskog rada student može prijaviti i ako nema položene ispite iz svih upisanih predmeta. 
 • Nakon pregleda obrasca od strane Povjerenstva za nastavu Kemijskog odsjeka student, mentor(i) (odnosno mentor i imenovani nastavnik ako će diplomski rad biti izrađen izvan PMF-a) i predstojnik zavoda potpisuju obrazac, koji se putem Ureda matičnog zavoda upućuje u Ured pročelnika na odobrenje Vijeću Kemijskog odsjeka.
 • Nakon što je tema prihvaćena na sjednici Vijeća Kemijskog odsjeka, mentor dostavlja elektroničkom poštom ispunjeni obrazac u Ured matičnog zavoda i Ured za studente (referada@chem.pmf.hr). Obrazac za prijavu teme diplomskog rada je potrebno imenovati na sljedeći način:

GODINA_Prezime_Ime_JMBAG
npr. 2019_Prezime_Ime_JMBAG

 

3. DIPLOMSKI RAD

 

4. MOLBA ZA POLAGANJE DIPLOMSKOG ISPITA

 • Kada su svi ispiti položeni i kada je diplomski rad u završnoj fazi tehničke obrade, student putem Ureda za studente podnosi Molbu za polaganje Diplomskog ispita potpisanu od strane mentora (ili nastavnika) kao i odgovorne osobe iz Središnje kemijske knjižnice. Molba za polaganje Diplomskog ispita podnosi se najmanje 14 dana prije predviđenog datuma za polaganje Diplomskog ispita.
 • U Uredu za studente student ispunjava Izjavu o pohrani i objavi ocjenskog rada, u koju upisuje naslov Diplomskog rada i svoje podatke. Izjava se prilaže u dossier studenta, a ostale podatke, koji uključuju vrijeme objave rada, ispunjava mentor prilikom polaganja diplomskog ispita.
 • Dossier studenta sa svim potrebnim dokumentima pregledava se na matičnom zavodu. Imenovana osoba potvrđuje da nema zapreka za pristupanje diplomskom ispitu i potpisuje obrazac te se dalje postupa prema odluci Vijeća Kemijskog odsjeka. (Matični zavod je onaj na kojem student izrađuje diplomski rad ili zavod čiji je član imenovani nastavnik.)

 

5. PRISTUPANJE DIPLOMSKOM ISPITU

 • Student predaje neuvezani primjerak Diplomskog rada članovima Povjerenstva (najmanje 10 dana prije predviđenog datuma za polaganje Diplomskog ispita). Članovi povjerenstva provjeravaju u roku od 3 do 5 dana je li radnja napisana u skladu s naputkom, te ukazuju na eventualne nedostatke.
 • Nakon potrebnih ispravaka, konačna verzija Diplomskog rada dostavlja se najkasnije dva dana prije datuma polaganja diplomskog ispita: mentoru (tj. nastavniku), jedan primjerak tvrdog uveza, a ostalim članovima po jedan primjerak mekog uveza.
 • Studij završava polaganjem diplomskog ispita pred ispitnim povjerenstvom. Nakon završenog izlaganja teme i rezultata diplomskog rada (u trajanju do 30 min), članovi povjerenstva pristupniku postavljaju pitanja.
 • Nakon okončanja ispita ispunjeni i potpisani zapisnik te Izjava o pohrani i objavi ocjenskog rada potpisana od strane mentora prilažu se u dossier, koji se predaje administratoru zavoda.
 • Nakon uspješno položenog diplomskog ispita student je dužan dostaviti jedan primjerak Diplomskog rada (tvrdog uveza), elektroničku verziju (Diplomski rad na CD/DVD u pdf-obliku) te Izjavu o pohrani i objavi ocjenskog rada u Središnju kemijsku knjižnicu za što mu se izdaje potvrda. Izdanu potvrdu Središnje kemijske knjižnice student predaje u Ured za studente, gdje se ista prilaže u dossier te mu se nakon toga može izdati potvrda o završetku diplomskog studija.
 • Radi dugoročnog očuvanja digitalnog gradiva preporuča se pohraniti diplomski rad kao PDF/A inačicu PDF formata. Upute za izradu PDF/A inačice mogu se pronaći na sljedećoj poveznici https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=27690832.

 

6. PONOVNI UPIS DIPLOMSKOG RADA

 • Studenti Diplomskog sveučilišnog studija Kemija, koji do kraja zimskog semestra akad. god. 2020./2021. ne polože Diplomski ispit, obvezni su u ljetnom semestru ponovno upisati predmet Diplomski rad (72928).
 • Studenti koji tijekom ljetnog semestra akad. god. 2020./2021. polože sve ostale ispite i završe s izradom Diplomskog rada prije završetka semestra, mogu podnijeti zahtjev za prijevremeno okončanje studija.

 

7. OBVEZA PARTICIPIRANJA U TROŠKOVIMA STUDIJA ZA STUDENTE ZAVRŠNIH GODINA DIPLOMSKOG STUDIJA

Na temelju Odluke Vijeća Prirodoslovno-matematičkog fakulteta:

 • Studenti koji studiraju najdulje dvije akademske godine i do 30. rujna 2020. godine su položili sve ispite i ispunili sve studijske obveze osim polaganja diplomskog ispita, oslobađaju se obveze plaćanja participacije pod uvjetom da završe studij do kraja zimskog semestra akademske godine 2020./2021. na način i u skladu s posebnom odlukom Vijeća odsjeka, a nakon podnošenja molbe putem Ureda za studente.* Studenti trebaju imati već prijavljenu temu diplomskog rada te su dužni molbi priložiti pisanu potvrdu mentora da je eksperimentalni dio rada okončan i da je diplomski rad u završnoj fazi tehničke obrade.
 • Studenti koji plaćaju maksimalni iznos participacije mogu se osloboditi plaćanja 50% iznosa participacije pod uvjetom da završe studij do kraja zimskog semestra akademske godine 2020./2021. na način i u skladu s posebnom odlukom Vijeća odsjeka, a nakon podnošenja molbe putem Ureda za studente.*
 • Studenta se može osloboditi plaćanja punog iznosa participacije posebnom odlukom Vijeća odsjeka, a prema pravilima iz Odluke Vijeća PMF-a.
  Dokumentacija koju student treba priložiti molbi za oslobađanje plaćanja participacije je originalna potvrda o zajamčenoj minimalnoj naknadi ovlaštenog centra za socijalnu skrb (ne starija od 30 dana od dana izdavanja).*

 

* Za oslobađanje plaćanja (dijela ili cijele) participacije student treba podnijeti molbu Kemijskom odsjeku putem Ureda za studente. Razmatrat će se samo molbe koje su napisane na odgovarajućem obrascu za podnošenje molbi koji se može preuzeti u izborniku Dokumenti. Pri tome osim ispunjenog i potpisanog obrasca student obavezno prilaže indeks i odgovarajuću dokumentaciju. Sve molbe bit će riješene u skladu s odlukama Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.


DIPLOMSKI ISPITI


Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 50 od 569
Stranica 1 od 12
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Diplomski ispit: Barbara Rubinić Objavljeno 25. 2. 2021. u 09:19  ( Anđelka Pilko )
[^] Diplomski ispit: Marina Degač Objavljeno 19. 2. 2021. u 10:26  ( Anđelka Pilko )
[^] Diplomski ispit: Matej Kujundžić Objavljeno 18. 2. 2021. u 13:33  ( Adriana Kenđel )
[^] Diplomski ispit: Katarina Kopljar Objavljeno 18. 2. 2021. u 13:09  ( Adriana Kenđel )
[^] Diplomski ispit: Marija Bartolić Objavljeno 18. 2. 2021. u 11:41  ( Anđelka Pilko )
[^] Diplomski ispit: Petra Hudika Objavljeno 17. 2. 2021. u 12:49  ( Marina Bobanac Marjanović )
[^] Diplomski ispit: Sarah Silvija Štimac Objavljeno 17. 2. 2021. u 12:38  ( Marina Bobanac Marjanović ) Uređeno: 19. 2. 2021. u 08:54  (Marina Bobanac Marjanović)
[^] Diplomski ispit: Ana Brođanac Objavljeno 17. 2. 2021. u 12:20  ( Marina Bobanac Marjanović )
[^] Diplomski ispit: Matija Čulig Objavljeno 17. 2. 2021. u 10:22  ( Adriana Kenđel ) Uređeno: 22. 2. 2021. u 15:43  (Željka Soldin)
[^] Diplomski ispit: Marta Šimunović Objavljeno 17. 2. 2021. u 10:19  ( Adriana Kenđel )
[^] Diplomski ispit: Marin Belajević Objavljeno 16. 2. 2021. u 14:47  ( Marina Bobanac Marjanović )
[^] Diplomski ispit: Kristijan Štakić Objavljeno 16. 2. 2021. u 09:38  ( Adriana Kenđel )
[^] Diplomski ispit: Sara Cepić Objavljeno 16. 2. 2021. u 09:34  ( Adriana Kenđel )
[^] Diplomski ispit: Marina Katić Objavljeno 15. 2. 2021. u 12:33  ( Anđelka Pilko )
[^] Diplomski ispit: Doroteja Radonić Objavljeno 12. 2. 2021. u 11:08  ( Anđelka Pilko )
[^] Diplomski ispit: Sara Marijan Objavljeno 10. 2. 2021. u 12:29  ( Adriana Kenđel )
[^] Diplomski ispit: Nika Rožić Objavljeno 9. 2. 2021. u 10:08  ( Anđelka Pilko )
[^] Diplomski ispit: Tomislav Marić Objavljeno 8. 2. 2021. u 12:03  ( Anđelka Pilko )
[^] Diplomski ispit: Luka Jukić Objavljeno 8. 2. 2021. u 11:51  ( Danijela Hus Mustić )
[^] Diplomski ispit: Doris Toma Objavljeno 3. 2. 2021. u 12:51  ( Marina Bobanac Marjanović ) Uređeno: 3. 2. 2021. u 14:24  (Marina Bobanac Marjanović)
[^] Diplomski ispit: Filip Novković Objavljeno 1. 2. 2021. u 10:52  ( Anđelka Pilko )
[^] Diplomski ispit: Monika Šoltić Objavljeno 27. 1. 2021. u 10:31  ( Marina Bobanac Marjanović )
[^] Diplomski ispit: Nino Jukić Objavljeno 25. 1. 2021. u 09:34  ( Marina Bobanac Marjanović ) Uređeno: 25. 1. 2021. u 11:55  (Marina Bobanac Marjanović)
[^] Diplomski ispit: Nina Mamić Objavljeno 22. 1. 2021. u 12:21  ( Marina Bobanac Marjanović )
[^] Diplomski ispit: Nikolina Peranić Objavljeno 15. 12. 2020. u 21:37  ( Danijela Hus Mustić )
[^] Diplomski ispit: Valentin Dakić Objavljeno 15. 12. 2020. u 13:59  ( Anđelka Pilko )
[^] Diplomski ispit Viktorija Medvarić Objavljeno 14. 12. 2020. u 13:30  ( Gordana Margetić )
[^] Diplomski ispit: Sara Ivezić Objavljeno 10. 12. 2020. u 14:26  ( Adriana Kenđel )
[^] Diplomski ispit: Helena Banović Objavljeno 8. 12. 2020. u 17:18  ( Marina Bobanac Marjanović )
[^] Diplomski ispit Viktorija Medvarić Objavljeno 7. 12. 2020. u 13:20  ( Gordana Margetić )
[^] Diplomski ispit: Jana Gašperov Objavljeno 30. 11. 2020. u 12:29  ( Marina Bobanac Marjanović )
[^] Diplomski ispit: Ela Radošević Objavljeno 23. 11. 2020. u 10:29  ( Anđelka Pilko )
[^] Diplomski ispit: Ružica Šoić Objavljeno 20. 11. 2020. u 11:53  ( Marina Bobanac Marjanović )
[^] Diplomski ispit: Patricija Kovač Objavljeno 26. 10. 2020. u 09:28  ( Gordana Margetić )
[^] Diplomski ispit: Matea Modrić Objavljeno 21. 10. 2020. u 09:54  ( Anđelka Pilko )
[^] Diplomski ispit: Petra Kozulić Objavljeno 20. 10. 2020. u 14:56  ( Anđelka Pilko )
[^] Diplomski ispit: Petra Stanić Objavljeno 20. 10. 2020. u 14:32  ( Gordana Margetić )
[^] Diplomski ispit: Mario Pajić Objavljeno 19. 10. 2020. u 14:51  ( Gordana Margetić )
[^] Diplomski ispit: Marko Dunatov Objavljeno 19. 10. 2020. u 10:34  ( Gordana Margetić )
[^] Diplomski ispit: Lucija Podrug Objavljeno 16. 10. 2020. u 16:24  ( Adriana Kenđel )
[^] Diplomski ispit: Petra Bajt Objavljeno 15. 10. 2020. u 11:25  ( Danijela Hus Mustić )
[^] Diplomski ispit: Kristijan Konopka Objavljeno 24. 9. 2020. u 09:02  ( Anđelka Pilko ) Uređeno: 24. 9. 2020. u 12:30  (Anđelka Pilko)
[^] Diplomski ispit: Tomislav Rožić Objavljeno 23. 9. 2020. u 17:13  ( Danijela Hus Mustić ) Uređeno: 24. 9. 2020. u 15:05  (Danijela Hus Mustić)
[^] Diplomski ispit: Katarina Oršulić Objavljeno 22. 9. 2020. u 16:13  ( Adriana Kenđel )
[^] Diplomski ispit: Ana Petek Objavljeno 22. 9. 2020. u 15:00  ( Danijela Hus Mustić )
[^] Diplomski ispit: Lucija Dončević Objavljeno 22. 9. 2020. u 12:13  ( Anđelka Pilko )
[^] Diplomski ispit: Dominik Hamer Objavljeno 22. 9. 2020. u 11:26  ( Anđelka Pilko )
[^] Diplomski ispit: Marina Momčilov Objavljeno 21. 9. 2020. u 14:41  ( Anđelka Pilko )
[^] Diplomski ispit: Lucija Besednik Objavljeno 18. 9. 2020. u 10:31  ( Marina Bobanac Marjanović )
[^] Diplomski ispit: Valentina Vrljić Objavljeno 17. 9. 2020. u 14:11  ( Marina Bobanac Marjanović ) Uređeno: 17. 9. 2020. u 14:11  (Marina Bobanac Marjanović)