Obavijesti

Nema vijesti!

VAŽNO: Komunikaciju koja se s nastavnicima, asistentima i službama Kemijskog odsjeka odvija putem elektroničke pošte treba provoditi ISKLJUČIVO korištenjem službene adrese elektroničke pošte (chem domena na studente Kemijskog odsjeka).

Postupak prijave teme i izrade diplomskog rada, polaganje diplomskog ispita, prava i obveze studenata, mentora diplomskog rada, komentora, imenovanog nastavnika i ispitnog povjerenstva te ostala pitanja vezana uz diplomski rad i diplomski ispit pri Kemijskom odsjeku regulirana su Pravilnikom o završnom radu, završnom ispitu, diplomskom radu i diplomskom ispitu.

 

1. IZBOR MENTORA DIPLOMSKOG RADA

 • Student može izraditi Diplomski rad u jednoj od dviju grana koje je upisao. U pravilu se diplomski rad izrađuje pod voditeljstvom jednog mentora, a u iznimnim slučajevima mogu biti i dva mentora.
 • Mentor diplomskog rada može biti nastavnik PMF-a u znanstveno-nastavnom zvanju docenta, izvanrednog ili redovitog profesora odnosno u istom naslovnom zvanju na PMF-u.
 • Prema Pravilniku o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u, eksperimentalni i teorijski dio diplomskog rada može se izvoditi u drugoj ustanovi izvan PMF-a, pod uvjetom da je studentu iz te ustanove imenovan mentor u znanstveno-nastavnom zvanju ili u znanstvenom zvanju i na istom ili odgovarajućem radnom mjestu.
 • Ako je mentor ili neposredni voditelj diplomskog rada djelatnik vanjske ustanove, student prije početka izrade diplomskog rada treba putem Referade za studije podnijeti molbu Kemijskom odsjeku za izradu diplomskog rada izvan Fakulteta napisanu na odgovarajućem Obrascu za pisanje molbe Kemijskom odsjeku PMF-a. Uz molbu student obvezno prilaže i ispunjeni obrazac Prilog molbi za izradu Diplomskog rada izvan Fakulteta koji potpisuje predloženi mentor. Molbu i obrazac potrebno je i u elektroničkom obliku poslati na e-adresu Povjerenstva za nastavu Kemijskog odsjeka (pzn.diplomski@chem.pmf.hr). Preporuča se studentu da se prije podnošenja molbe javi nekom od nastavnika Fakulteta radi konzultacija.
 • Nakon odobrene izrade diplomskog rada izvan PMF-a i mentora iz vanjske ustanove, Vijeće Kemijskog odsjeka imenuje nastavnika od strane Odsjeka, koji će pratiti studenta tijekom izrade diplomskog rada. Student se treba javiti imenovanom nastavniku, nakon čega može započeti izradu diplomskog rada.
 • Tema diplomskog rada prijavljuje se naknadno, prema uputama za prijavu teme u nastavku.

 

2. PRIJAVA TEME

 • Student prijavljuje temu u dogovoru s mentorom te uz mentora (odnosno mentora i imenovanog nastavnika ako će diplomski rad biti izrađen izvan PMF-a) ispunjava Obrazac za prijavu teme Diplomskog rada. Popunjeni, ali nepotpisani Obrazac za prijavu teme diplomskog rada student šalje Povjerenstvu za nastavu Kemijskog odsjeka na e-adresu pzn.diplomski@chem.pmf.hr najmanje 5 (pet) radnih dana prije sjednice Vijeća Kemijskog odsjeka.
 • Nakon što Povjerenstvo za nastavu Odsjeka pregleda obrazac i otklone se eventualni nedostatci, student, mentor, odnosno mentor i imenovani nastavnik potpisuju obrazac, kojeg student dostavlja u Ured matičnog zavoda te se nakon potpisa predstojnika upućuje u Ured Pročelnika. Matični zavod je zavod Odsjeka na kojem student izrađuje diplomski rad ili zavod čiji je član imenovani nastavnik.
 • Temu diplomskog rada student može prijaviti i ako nema položene ispite iz svih upisanih predmeta. 
 • Tema Diplomskog rada se odobrava na sjednici Vijeća Odsjeka. Nakon prihvaćanja teme, mentor, odnosno imenovani nastavnik, dostavlja konačnu verziju Obrasca za prijavu teme Diplomskog rada elektroničkom poštom u Referadu za studije (referada@chem.pmf.hr). Obrazac za prijavu teme diplomskog rada je potrebno imenovati na sljedeći način:

GODINA_Prezime_Ime_JMBAG
npr. 2019_Prezime_Ime_JMBAG

 • Iznimno se može odobriti pisanje diplomskog rada na engleskom jeziku. Za pisanje diplomskog rada na engleskom jeziku student, uz pristanak mentora, prilikom prijave teme Diplomskog rada podnosi molbu Vijeću Odsjeka putem Referade za studije. U slučaju da se Diplomski rad piše na engleskom jeziku potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu teme Diplomskog rada na engleskom jeziku.

 

3. DIPLOMSKI RAD

 

4. MOLBA ZA POLAGANJE DIPLOMSKOG ISPITA

 • Kada su svi ispiti položeni i kada je diplomski rad u završnoj fazi tehničke obrade, student putem Referade za studije podnosi Molbu za polaganje Diplomskog ispita (molbu supotpisuju mentor, odnosno mentor ili imenovani nastavnik i odgovorna osoba iz Središnje kemijske knjižnice). Molba za polaganje Diplomskog ispita podnosi se najmanje 10 (deset) radnih dana prije predviđenog datuma za polaganje Diplomskog ispita.
 • U Referadi za studije student ispunjava lzjavu o pohrani i objavi Diplomskog rada.
 • Dosje studenta sa svim potrebnim dokumentima pregledava se u Referadi za studije Odsjeka koji potvrđuje da nema zapreka pristupanju diplomskom ispitu.
 • Pročelnik Odsjeka, odnosno druga osoba po njegovom ovlaštenju, s mentorom ili imenovanim nastavnikom imenuje članove Povjerenstva za diplomski ispit.
 • Termin polaganja Diplomskog ispita odreduje predsjednik Povjerenstva za diplomski ispit u dogovoru sa studentom i ostalim članovima povjerenstva.
 • Obavijest o terminu polaganja diplomskog ispita objavljuje se na mrežnoj stranici Kemijskog odsjeka najkasnije 7 (sedam) dana prije polaganja diplomskog ispita,

 

5. PRISTUPANJE DIPLOMSKOM ISPITU

 • Student primjerak diplomskog rada predaje članovima Povjerenstva za diplomski ispit najmanje 7 (sedam) radnih dana prije predviđenog datuma polaganja diplomskog ispita. Članovi povjerenstva utvrđuju je li rad napisan u skladu s uputama  te ukazati na eventualne nedostatke.
 • Nakon unesenih ispravaka, student konačnu verziju diplomskog rada dostavlja mentoru i imenovanom nastavniku i ostalim članovima Povjerensrva za diplomski ispit najkasnije 2 (dva) radna dana prije datuma polaganja diplomskog ispita.
 • Diplomski ispit je javan i polaže se pred povjerensrvom za diplomski ispit u prostorijama Odsjeka.
 • Predsjednik Povjerenstva za diplomski ispit vodi diplomski ispit. Diplomski ispit se sastoji od dva dijela. U prvom djelu student izlaže temu i rezultate diplomskog rada u trajanju ne duljem od 30 minuta. Nakon toga članovi Povjerenstva za diplomski ispit studentu postavljaju pitanja vezana za ukupno stečena znanja tijekom studija. Postavljena pitanja upisuju se u Zapisnik o pitanjima na diplomskom ispitu.
 • Nakon izlaganja i odgovaranja na postavljena pitanja članovi Povjerensta za diplomski ispit pristupaju vijećanju i popunjavanju Zapisnika o ocjeni i obrani diplomskog rada. Mentor ocjenjuje diplomski rad (u slučaju kad je diplomski rad izrađen u ustanovi izvan Fakulteta, imenovani nastavnik u dogovoru s mentorom ocjenjuje diplomski rad). Ocjene odgovora na postavljena pitanja upisuje svaki član Povjerenstva. Ukupna ocjena predmeta Diplomski rad računa se kao srednja vrijednost ocjene izrađenog i napisanog diplomskog rada i prosječne ocjene odgovora na postavljena pitanja svih članova povjerenstva.
 • Nakon uspješno položenog diplomskog ispita student je dužan dostaviti jedan primjerak Diplomskog rada (tvrdi uvez), elektroničku verziju Diplomskog rada te lzjavu o pohrani i objavi ocjenskog rada u Središnju kemijsku knjižnicu. Na temelju potvrde Središnje kemijske knjižnice studentu se u Referadi za studije izdaje potvrda o završetku diplomskog studija.
 • Radi dugoročnog očuvanja digitalnog gradiva preporuča se pohraniti diplomski rad kao PDF/A inačicu PDF formata. Upute za izradu PDF/A inačice mogu se pronaći na sljedećoj poveznici https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=27690832.

 

6. PONOVNI UPIS DIPLOMSKOG RADA

 • Studenti Diplomskog sveučilišnog studija Kemija, koji do kraja zimskog semestra akad. god. 2021./2022. ne polože Diplomski ispit, obvezni su u ljetnom semestru ponovno upisati predmet Diplomski rad (72928).
 • Studenti koji tijekom ljetnog semestra akad. god. 2021./2022. polože sve ostale ispite i završe s izradom Diplomskog rada prije završetka semestra, mogu podnijeti zahtjev za prijevremeno okončanje studija.

 

7. OBVEZA PARTICIPIRANJA U TROŠKOVIMA STUDIJA ZA STUDENTE ZAVRŠNIH GODINA DIPLOMSKOG STUDIJA

Na temelju Odluke Vijeća Prirodoslovno-matematičkog fakulteta:

 • Studenti koji studiraju najdulje dvije akademske godine i do 30. rujna 2021. godine su položili sve ispite i ispunili sve studijske obveze osim polaganja diplomskog ispita, oslobađaju se obveze plaćanja participacije pod uvjetom da završe studij do kraja zimskog semestra akademske godine 2021./2022. na način i u skladu s posebnom odlukom Vijeća odsjeka, a nakon podnošenja molbe putem Ureda za studente.* Studenti trebaju imati već prijavljenu temu diplomskog rada te su dužni molbi priložiti pisanu potvrdu mentora da je eksperimentalni dio rada okončan i da je diplomski rad u završnoj fazi tehničke obrade.
 • Studenti koji plaćaju maksimalni iznos participacije mogu se osloboditi plaćanja 50% iznosa participacije pod uvjetom da završe studij do kraja zimskog semestra akademske godine 2021./2022. na način i u skladu s posebnom odlukom Vijeća odsjeka, a nakon podnošenja molbe putem Ureda za studente.*
 • Studenta se može osloboditi plaćanja punog iznosa participacije posebnom odlukom Vijeća odsjeka, a prema pravilima iz Odluke Vijeća PMF-a.
  Dokumentacija koju student treba priložiti molbi za oslobađanje plaćanja participacije je originalna potvrda o zajamčenoj minimalnoj naknadi ovlaštenog centra za socijalnu skrb (ne starija od 30 dana od dana izdavanja).*

 

* Za oslobađanje plaćanja (dijela ili cijele) participacije student treba podnijeti molbu Kemijskom odsjeku putem Ureda za studente. Razmatrat će se samo molbe koje su napisane na odgovarajućem obrascu za podnošenje molbi koji se može preuzeti u izborniku Dokumenti. Sve molbe bit će riješene u skladu s odlukama Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.


DIPLOMSKI ISPITI


Apsolvent Marko Purić izradio je diplomski rad pod nazivom:

                   Razvoj metode za pripravu kiralnih višesupstituiranih

                                         ciklopentadienilnih liganada

 

i pristupit će diplomskom ispitu

                                   u četvrtak, 11.07.2024. u 11:00 sati

              u predavaonici 304, Kemijski odsjek PMF-a, Horvatovac 102a

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

   1. Izv. prof. dr. sc. Đani Škalamera
   2. Prof. dr. sc. Biserka Prugovečki
   3. Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maršavelski

                              Zamjena: doc. dr. sc. Željka Car

Autor: Slađana Miljanić
Popis obavijesti