Događanja na PMF-u

29.
lipnja
10:00-12:00,
Kemijski odsjek, predavaona P1
30.
lipnja
15:00-17:00,
PMF, Dvorana A2

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Edi Topić, Jana Pisk, Ivica Đilović, Višnja Vrdoljak i Mirta Rubčić u suradnji s Ivanom Landripet s Instituta „Ruđer Bošković“ i Maëlle Duguin objavili su rad Coordinating and supramolecular prospects of unsymmetrically substituted carbohydrazides u uglednom časopisu New Journal of Chemistry (IF = 3,228).

Nesimetrično supstituirani karbonohidrazidi koji sadrže o-hidroksiarilnu i piridilnu funkcijsku skupinu sintetizirani su stupnjevitom funkcionalizacijom karbonohidrazida. Priređeni spojevi istraženi u kontekstu anionskog vezanja te koordinacijskog potencijala prema različitim jedinkama koje sadrže Mo(VI). Uspješno su pripravljeni monomerni dioksomolibdenovi(VI) kompleksi, dimerni/oligomerni kompleksi, hibridni heksamolibdati s protoniranim ligandom-kationom, te hibridni heksamolibdantni spojevi s zwitterionskim kompleksnim kationom. Strukture spojeva u čvrstom stanju izučavane su pomoću difrakcije rentgenskih zraka i infracrvene spektroskopije, dok su strukture koordinacijskih spojeva u otopini utvrđene temeljem eksperimenata nuklearne magnetske rezonancije. Iako se u izoliranim spojevima ligand pojavljuje u četiri oblika (neutralni, dvostruko deprotonirani u kompleksima, monoprotonirani u heksamolibdantnim solima te kao neutralna zwitterionska vrsta u hibridnoj soli), karbonohidrazidni kostur zadržava robusnu konformaciju i geometriju. Stoga, ovo istraživanje može poslužiti kao temelj za kompleksnije studije multifunkcijskih karbonohidrazidnih liganada.

Objavljeni znanstveni rezultati postignuti su radom na znanstvenom projektu koji financira Hrvatska zaklada za znanost: Metalosupramolekulske strukture i anorgansko-organski polioksometalatni hibridi (MOLART, IP-06-2016-4221).

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
406778