Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Tin Klačić i Davor Kovačević i donedavna studentica Nikolina Peranić, u suradnji s Bornom Radatovićem s Instituta za fiziku, objavili su rad Biocompatible hydroxyapatite nanoparticles as templates for the preparation of thin film polyelectrolyte multilayer nanocapsules. Rad je objavljen u uglednom časopisu Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (IF 5,518).

Naizmjeničnom adsorpcijom pozitivno i negativno nabijenih polielektrolita na površinu supstrata (npr. koloidne čestice) nastaju tanki filmovi zvani polielektrolitni višeslojevi. U slučaju adsorpcije na sferične čestice moguće je (uklanjanjem supstrata) prirediti šuplje sfere nanometarskih dimenzija različitih fizikalno-kemijskih svojstava. U ovom radu naglasak je na dizajnu, sintezi i karakterizaciji kapsula nanometarskih dimenzija pripravljenih od slabih polielektrolita, poli(alilamina) i poli(akrilne kiseline) koristeći kao supstrat potpuno biokompatibilne nanočestice hidroksiapatita. Nastanak polielektrolitnog višesloja na koloidnim česticama istražen je mjerenjem elektroforetske pokretljivosti čestica, a uklanjanje supstrata provedeno je otapanjem u prisustvu klorovodične kiseline. Metodom dinamičkog raspršenja svjetlosti određen je efektivni hidrodinamički promjer dobivenih polielektrolitnih nanokapsula, a mikroskopijom atomskih sila i skenirajućom elektronskom mikroskopijom dobivene su informacije o morfologiji i veličini nanokapsula. Infracrvenom spektroskopijom i energijski disperzijskom rendgenskom analizom potvrđeno je uklanjanje supstrata. Određeno je da su nanokapsule veličine u rasponu od 100 do 250 nm s fleksibilnom stijenkom debljine svega nekoliko desetaka nanometara što je vrlo važno u slučaju budućih primjena u području isporuke lijekova.

Istraživanje je ostvareno u okviru istraživačkog bilateralnog hrvatsko-slovenskog projekta IPS-2020-01-6126 Modulacija polifenolnog profila voća uslijed fizikalnih tretmana nakon branja financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
801215