O djelatniku

Jura Sabolek, univ. mag. geogr.

Zvanje: stručni suradnik
Funkcija:suradnik na projektu
Lokacija: 335
Telefon:01/4895 429
E-mail: E-mail
Zavod/služba: GEOG - Zavod za fizičku geografiju
Godina diplomiranja:2023.
Na zavodu od:2024.

Životopis

Rođen sam 20.9.1999. godine u Varaždinu gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Preddiplomski istraživački smjer geografije upisujem 2018. godine na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Zvanje prvostupnika geografije stječem 2021. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Sanje Faivre s temom Socioekonomske posljedice El Nina na području Latinske Amerike. Iste godine upisujem diplomski studij Geografije, smjer Fizička geografija s geoekologijom. Zvanje magistra geografije stječem obranom diplomskog rada u rujnu 2023. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Nenada Buzjaka s temom Geomorfološka obilježja i vrednovanje georaznolikosti Ivančice. 

Od siječnja 2024. godine, zaposlen sam kao suradnik na projektu pri Zavodu za fizičku geografiju. 

Profesionalni interesi i članstva

Hrvatsko geografsko društvo

Hrvatsko geomorfološko društvo