Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Terenska nastava

Šifra: 40928
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dražen Balen - Predavanja
doc. dr. sc. Ivan Čanjevac - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Marija Gligora Udovič - Predavanja
Izvođači: Denis Bućan, mag. oecol. - Terenske vježbe
prof. dr. sc. Marijan Kovačić - Terenske vježbe
izv. prof. dr. sc. Marko Miliša - Terenske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Terenske vježbe 120
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati i usvojiti: i) metode uzorkovanja slatkovodnih algi i beskralježnjaka u tekućim i stajaćim staništima i kopnene entomofaune; ii) principe determinacije slatkovodnih algi i beskralježnjaka, iii) biološke metode procjene stanja vodnih tijela, iv) metode određivanja abiotičkih obilježja vode.
Stjecanje znanja o značajkama i vrstama magmatskih, sedimentnih i metamorfnih stijena te o pristupima tumačenju procesa njihova postanka. Studenti uče kako opažati, studirati i bilježiti značajke u stijenama. Opažane pojave razumiju se kao dio geološke građe i evolucije širega prostora. Cilj uključuje i pouku o osnovnim terenskim metodama uzorkovanja magmatskih, sedimentnih i metamorfnih stijena, opremi i alatima te principe korištenja terenskih klasifikacija i odredbi stijena na terenu.
Stjecanje osnovnih znanja i vještina o: metodama, tehnikama i organizaciji terenskog rada u geomorfologiji, upotrebi topografskih karata pri kretanju na terenu, prepoznavanju različitih procesa i oblika u reljefu, geomorfološkog kartiranja i interpretaciji geomorfološke evolucije prostora.

Sadržaj kolegija:
Biologija
Značajke zajednica planktona, perifitona i bentosa u vodama na kopnu i sakupljanje njihovih uzoraka.
Fizičko-kemijska obilježja stajaćica i tekućica. Metode mjerenja fizičko-kemijskih limnoloških parametara.
Bioraznolikost i ekologija terestričkih i akvatičkih beskralježnjaka.
Bioraznoliost i ekologija slatkovodnih algi.
Procjena kakvoće vode temeljem analize biološke komponente.
Geologija
Obilazak pogodnih izdanaka i kamenoloma s različitim tipovima magmatskih, sedimentnih i metamorfnih stijena. Određivanje osnovnih teksturnih i strukturnih karakteristika stijena. Makroskopska analiza mineralnog sastava i strukture. Rad na terenu uključuje profiliranje, snimanje geoloških stupova, uzorkovanje orijentiranih uzoraka stijena, pisanje dnevnika, izvođenje sinteza i rekonstrukcija na temelju terenskih podataka. Mjerenje geološkim kompasom.
Geografija
Elementi i upotreba topografske karte, određivanje koordinata, upotreba kompasa i GPS-a, kretanje po zadanoj ruti, orijentacija na terenu, topografski profili, nagibi, prepoznavanje geomorfoloških oblika i procesa na terenu, morfografski elementi reljefa, morfogenetska obilježja reljefa (krški, padinski, fluvijalni i fluviodenudacijski), geomorfološko kartiranje, ucrtavanje geomorfološkog sadržaja na topografsku kartu.

Ishodi učenja:
(i) Detaljno teorijsko znanje savladano na kolegijima prve godine i kritično razumijevanje teorije i načela studenti će vješto iskoristiti u terenskom radu. Steći će osnovna znanja i vještine za učinkovito vladanje metodama i alatima u složenim terenskim zadatcima i moći pokazati inovativnost u odnosu prema korištenim metodama.
(ii) Aktivnim pripremanjem i sudjelovanjem u terenskoj nastavi studenti će steći osnove za sagledavanje i rješavanje problema koji se temelje na istraživanju povezujući znanja iz interdisciplinarnih polja.
(iii) Studenti kao ishod učenja također razvijaju i nove vještine kao odgovor na nova znanja i tehnike.
(iv) Pokazuju kritičko razmišljanje u rješavanju problema uključujući informacije iz stručnih izvora. Pokazuju iskustvo u uzajamnom djelovanju u istraživačkom složenom okruženju.
(v) Po završetku kolegija studenti će razviti sposobnosti analitičkog i kritičkog promišljanja i korištenja usvojenih informacija, povećati će komunikacijske sposobnosti, sposobnosti uvažavanja i razvijanja prihvaćanja različitosti, uz promišljanje vlastitog vrijednosnog okvira.
Literatura:
 1. John, D.M., Whitton, B.A., Brook, A.J., (2002): The freshwater algal flora of the British isles. Natural History Museum. Cambridge University.
  Cox, E.J. (1996): Identification of Freshwater Diatoms from Live Material, Chapman and Hall, London.
  Nilsson A. (1996): Aquatic Insects of North Europe 1. Apollo Books, Stenstrup, 274 pp.
  Nilsson A. (1997): Aquatic Insects of North Europe 2. Apollo Books, Stenstrup, 440 pp.
  Habdija, I; Primc-Habdija, B; Radanović, I; Vidaković, J; Kučinić, M; Špoljar, M; Matoničkin, R; Miliša, M. (2004): Protista-Protozoa i Metazoa-Invertebrata funkcionalna građa i praktikum. Meridijani, Samobor
  Balen, D. (2007): Oprema za terensku nastavu (https://www.pmf.unizg.hr/geol/predmet/ternas)
  Freeman, T. (1999): Procedures in Field Geology. Blackwell Science, str. 95.
  Gams I. Zeremeski M., Marković M., Lisenko S., Bognar, A. (1985): Uputstvo za izradu detaljne geomorfološke karte 1: 100 000.
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:

Obavijesti

Repozitorij