O djelatniku

prof. dr. sc. Sanja Faivre

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
Lokacija: 221
Telefon:01/4895 422
E-mail: E-mail
Zavod/služba: GEOG - Zavod za fizičku geografiju
Godina diplomiranja:1991.
Godina magistriranja:1994.
Godina doktoriranja:1999.
Na zavodu od:1991.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Dr.sc. Sanja Faivre rođena je 1967. u Rijeci gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 1991. godine na Geografskom odsjeku PMF-a u Zagrebu gdje upisuje i Poslijediplomski studij. Iste godine se zapošljava na Geografskom odsjeku PMF-a u Zagrebu kao znanstveni novak. Magistrirala je 1994. godine s radom: Strukturno-geomorfološka obilježja Sjevernog Velebita i Senjskog bila koji je iste godine nagrađen od strane časopisa Priroda, kao najbolji magistarski rad iz područja prirodnih znanosti. Akad. god. 1994./1995. dobiva stipendiju Francuske vlade i upisuje se na jednogodišnji poslijediplomski studij na Sveučilištu Blaise Pascal, Clermont II na Odsjeku za geografiju. Diplôme d'études approfondies (DEA) stječe 1995. godine obranom rada. Potom 1995. dobiva stipendiju Francuske vlade (za razdoblje 1995.-1999.) za izradu doktorske disertacije en co-tutelle. Mentor na Geografskom odsjeku PMF-a u Zagrebu bio je prof. dr.sc. Andrija Bognar a na Sveučilištu Blaise Pascal, prof. dr.sc. Yannik Lageat. 1999. godine brani disertaciju pod naslovom Landforms and tectonics of the Velebit mountain range (External Dinarides, Croatia), te stječe diplomu doktora znanosti na oba sveučilišta. Od 1999. godine radi kao postdoktorand na Geografskom odsjeku PMF-a u Zagrebu. 12. 12. 2002. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 18. 12. 2007. u zvanje izvanrednog, 15. 01. 2013. u zvanje redovitog a 15. 05. 2018. god. u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. Na Geografskom odsjeku PMF-a u Zagrebu drži nastavu iz kolegija Geomorfologija, Geografija Latinske Amerike i E-škola geografije na dodiplomskom i diplomskom studiju te kolegija Strukturno-geomorfološka istraživanja u kršu na doktorskom studiju (2009.-2015.). Na novom doktorskom studiju geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž zajedno s kolegama predaje kolegij Metodologija istraživanja 1, modul – Studiji okoliša od 2015.).

Područje znanstvenog istraživanja dr.sc. Sanje Faivre je: geomorfologija krša, glaciokrš tj. morfološki tragovi pleistocenske glacijacije, strukturna geomorfologija te obalna geomorfologija, osobito aspekti promjene morske razine i klimatske promjene u holocenu.

Objavila je ukupno 68 znanstvenih radova od kojih su 42 indeksirana u bazi SCOPUS. 8 radova objavila je u knjigama od kojih 1 u izdanju Springer verlaga i 2 u izdanju Ausonious Mémoires u Baordeauxu. Ukupno citiranost svih radova je SCOPUS=700 (h-index16) (4.1.2024.); Google Scholar= 1294 (h-indeks21)(4.1.2020.).

Do sada je bila voditeljica dvaju znanstvenih projekata (2 MZOS), 9 potpora Sveučilišta u Zagrebu te 3 druge potpore znanstvenim istraživanima (MZOS, Hrvatske vode i HAZU) a suradnica je do sada bila na ukupno 6 međunarodnih i 4 domaća projekta (3 MZOŠ i 1 HRZZ). Od 2020. godine voditeljica je HRZZ projekta - Relativna promjena morske razine i klimatske promjene duž istočne obale Jadrana.

Sudjelovala je na više od 85 znanstvenih skupova (sa 105 objavljenih sažetaka) od kojih je većina međunarodnih. Održala je više pozvanih predavanja na međunarodnim skupovima i na inozemnim sveučilištima.

Na Geografskom odsjeku obavljala ja brojne funkcije od pomoćnice pročelnika za financije do Predstojnice zavoda za Fizičku geografiju u dva mandata, pomoćnice pročelnika za znanost i međunarodnu suradnju od 2015., voditeljice smjera Fizička geografija s geoekologijom od 2008. do 2018. god. Od 2011.-2015. bila je predsjednica Hrvatskog geomorfološkog društva. Od 2019. godine Zamjenica je Voditelja doktorskog studija geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž.

Sudjelovala je u ustrojstvu, organizaciji i opremanju novih laboratorija na Geografskom odjseku osobnim angažmanom: nabava infromatičke opreme 2000. godine s A. Filipčić; nabava opreme za GIS laboratorij na Geografskom odsjeku 2001.; nabava opreme za informatičku učionicu na Geografskom odsjeku 2002.; MS AA - koordinator Geografskog odsjeka PMF-a, (Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računalni centar), 2000.-2002. god. (Microsoft Academic Agreement); Iniciranje, osnivanje, oragnizacija i nabava opreme za Fizičkogeografski laboratorij Geografskog odsjeka 2008. godine.

Od 2014. član je Upravnog odbora Nacionalnog odbora INQUA - nacionalni odbor međunarodne unije za istraživanje kvartara, koji djeluje u okviru razreda za prirodne znanosti HAZU. Također je član odbora za krš osnovanog u okviru HAZU.

Od 2009. do 2013. bila je član Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti, polje geoznanosti i član Vijeća Prirodoslovnog područja na Sveučilištu u Zagrebu (2009. – 2013.) te potom od 2017. do danas.

Od 2009. do 2013. godine bila je Dopredsjednica radne grupe za Geoarheologiju Međunarodne geomorfološke asocijacije (IAG). Od 2017. je Dopredsjednica radne grupe Geomorphology and Society Međunarodne geomorfolške asocijacije i Mađunarodne geografske unije (IAG i IGU). Od 2019. do 2023. godine bila je Član nadzornog odbora INQUA - Komisije - Obalni i marinski procesi https://www.inqua.org/commissions/cmp/people.

2023. godine bila je članica komisije za izbor profesora iz Fizičke geografije i Geografije okoliša, na Fakultetu za Geografiju i prostorno planiranje Sveučilišta Sorbonne (U.F.R. Géographie et aménagement, Sorbonne Université, France).

Recenzirala je brojne znanstvene projekte (>od 12) te radove za brojne znanstvene časopise (>od 50 radova) kao što su: Earth-Science Reviews, Geomorphology, Science of the Total Environment (STOTEN), Journal of Marine Science and Engineering, Marine Geology, Estuarine, Coastal and Shelf Science, Quaternary International, Journal of Geodynamics, Radiocarbon, Quaternary Science Advances, Journal of Asian Earth Sciences, Géomorphologie: relief, processus, environnement, Geoarchaeology: An International Journal, Hrvatski geografski glasnik, Geoadria, Acta Geographica Croatica, Geologia Croatica, Acta geographica Slovenica, Acta Carsologica, Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, Zbornik radova Geografskog Instituta Jovan Cvijić SANU.

Osim toga, od 2006. do 2015. godine dr.sc. Sanja Faivre, bila je glavna urednica časopisa Hrvatski geografski glasnik. 2011. godine bila je gost urednik CC časopisa Quaternary International i uredila broj pod naslovom: Tectonic contribution to relative sea level change.

Član je uredničkog odbora slovenskog znanstvenog časopisa Geografski vesnik, francuskog časopisa Méditerranée - Revue géographique des pays méditerranéens, makedonskog časopisa Acta Geobalcanica, časopisa International Journal of earth & environment sciences, časopisa Hrvatski geografski glasnik, mađarskog časopisa Modern Geográfia, časopisa Geologia Croatica, Senjskog zbornika i Geoadrie.

Za cjelokupan znanstvenoistraživački rad koji je pridonio razvoju novih znanstvenih spoznaja u polju geografije 2014. godine dobila je nagradu za znanost Federic Grisogono Hrvatskog geografskog društva Zadar, a 2020. godine, godišnju nagradu za znanost Hrvatskog geografskog društva Zagreb. 2022. godine dobila je Godišnje priznanje za mentorski rad koje dodjeljuje Vijeće doktorskog studija Geografskog odsjeka PMF-a.

Za istaknutu znanstvenu djelatnost 2022. godine dobila je godišnju nagradu za znanost Prirodoslvno-matematičkog fakulteta.

2024. godine dobila je nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj u području Prirodnih znanosti.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrani projekti

Izabrani projekti i potpore

Geomorfološko kartiranje Republike Hrvatske, Ministarstvo znanosti i tehnologije, 1-10-062, 1991.-1995. (voditelj prof. dr. sc. A. Bognar, PMF – Geografski odsjek), suradnik

Geomorfološko kartiranje Republike Hrvatske, MZOŠ 119352, 1996.-2002. (voditelj prof. dr. sc. A. Bognar, PMF – Geografski odsjek), suradnik

Geomorfološko kartiranje Republike Hrvatske, MZOŠ 0119552, 2002.-2006. (voditelj prof. dr. sc. A. Bognar, PMF – Geografski odsjek), suradnik

Dynamique et évolution du littoral adriatique et occupations humaine; Albanie, Croatie, (voditelj E. Fouache, Université de Paris - Sorbonne) Institut Universitaire de France, 1999.-2006., suradnik

Arheološki projekt Loron, (voditelji: F. Tassaux i V. Kovačić, Zavičajni muzej Poreč, Ecole Francaises de Rome, Universite de Bordeaux), Ministaire des Affaires Etrangeres, CNRS, 1999.-2001., suradnik

Geomorfološko kartiranje Republike Hrvatske, MZOŠ 119-0000000-1299, 2007.-2014. (voditelji prof. dr. sc. A. Bognar i prof. dr.sc. N. Buzjak PMF – Geografski odsjek), suradnik

Geomorfološka i geoekološka istraživanja krša Republike Hrvatske, MZOŠ 119-1191306-1305, 2007.-2014, voditeljica

Les villae littorales de l'Istrie, Mission archéologique franco-croate de Busuja, Voditelji: M. B. Carre i V. Kovačić,  Ministère des Affaires Etrangères, commission des fouilles, Paris 2011-2015., suradnik

Geomorfološka obilježja naslaga sedre srednjeg toka rijeke Zrmanje, Hrvatsko geomorfološko  društvo, Hrvatske vode, rujan 2013; voditeljica

Geomorfološka i paleookolišna obilježja naslaga sedre srednjeg toka rijeke Zrmanje, Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2016. godini; voditeljica

Istraživanje krške denudacije i zaštita krškog krajobraza, Znanstveno-tehnološka suradnja sa Slovenijom, MZOŠ, 2012.-2013.; voditeljica

Utjecaj paleo- i recentnih klimatskih promjena na procese u marinskim i kopnenim krškim okolišima 1, Potpora Sveučilišta u Zagrebu za 2013. godinu; voditeljica

Utjecaj paleo- i recentnih klimatskih promjena na procese u marinskim i kopnenim krškim okolišima 2, Potpora Sveučilišta u Zagrebu za 2014. godinu; voditeljica

REQUENCRIM – Reconstruction of the Quaternary environment in Croatia using isothope methods, HRZZ, 2014.-2018. (voditeljice dr. sc. N. Horvatinčić i dr. sc. I. Krajcar Bronić, Institut Ruđer Bošković), suradnik

Paleo i recentne promjene okoliša krškog dijela Hrvatske (1-4), Potpore Sveučilišta u Zagrebu za 2015., 2016., 2017., 2018. godinu, voditeljica

Paleo i recentne promjene okoliša krškog dijela Hrvatske (5-6), Potpore Sveučilišta u Zagrebu za 2019. i 2020. godinu, voditeljica

Paleo i recentne promjene okoliša krškog dijela Hrvatske (7-8), Potpore Sveučilišta u Zagrebu za 2021. i 2022. godinu, voditeljica

Paleo i recentne promjene okoliša krškog dijela Hrvatske (9), Potpora Sveučilišta u Zagrebu za 2023. godinu, voditeljica

SEALeveL Relativna promjena morske razine i klimatske promjene duž istočne obale Jadrana, IP-2019-04-9445, HRZZ od 2020., voditeljica