O djelatniku

prof. dr. sc. Sanja Faivre

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju

Telefon:
01/4895 422

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Dr. sc. Sanja Faivre rođena je 30.09.1967. u Rijeci gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 1991. godine na Geografskom odsjeku PMF-a u Zagrebu gdje upisuje i Poslijediplomski studij. Iste godine se zapošljava na Geografskom odsjeku PMF-a u Zagrebu kao znanstveni novak. Magistrirala je 1994. godine s radom: Strukturno-geomorfološka obilježja Sjevernog Velebita i Senjskog bila koji je iste godine nagrađen od strane časopisa Priroda, kao najbolji magistarski rad iz područja prirodnih znanosti. Ak. god. 1994./1995. dobiva stipendiju Francuske vlade i upisuje se na jednogodišnji poslijediplomski studij na Sveučilištu Blaise Pascal, Clermont II na Odsjeku za geografiju. Diplôme d'études approfondies (DEA) stječe 1995. godine obranom rada. Potom 1995. dobiva stipendiju Francuske vlade za izradu doktorske disertacije en co-tutelle. Mentor na Geografskom odsjeku PMF-a u Zagrebu bio je prof. dr. sc. Andrija Bognar a na Sveučilištu Blaise Pascal, prof. dr. sc. Yannik Lageat. 1999. godine brani disertaciju pod naslovom Landforms and tectonics of the Velebit mountain range (External Dinarides, Croatia), te stječe diplomu doktora znanosti na oba sveučilišta. Od 1999. godine radi kao postdoktorand na Geografskom odsjeku PMF-a u Zagrebu. 12.12.2002. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 18.12.2007. u zvanje izvanrednog a 15.01.2013. u zvanje redovitog profesora. Na Geografskom odsjeku PMF-a u Zagrebu drži nastavu iz kolegija Geomorfologija, Regionalna geografija Latinske Amerike i E-škola geografije na dodiplomskom i diplomskom studiju te kolegija Strukturno-geomorfološka istraživanja u kršu na doktorskom studiju.

Područje znanstvenog istraživanja dr. sc. Sanje Faivre je: strukturna geomorfologija i geomorfologija krša, glaciokrš tj. morfološki tragovi pleistocenske glacijacije, obalna geomorfologija i pitanje promjene morske razine u kasnom holocenu.

Napisala je ukupno 36 znanstvenih radova od čega je u 20 radova prvi ili jedini autor. Objavila je do sada 10 znanstvenih radova indeksiranih u SCI bazi (od toga 8 u CC bazi), 3 ostala rada u CC bazi, te 13 radova u časopisima s međunarodnom recenzijom koje navodi SCOPUS. Objavila je 2 rada u knjigama u izdanju Springer verlaga i Ausonious Mémoires u Baordeauxu i 11 radova u ostalim časopisima, zbornicima skupova i vodičima ekskurzija znanstvenih skupova. Citiranost radova: WOS=134; SCOPUS = 162; Google Scholar = 214.

Voditeljica je dvaju znanstvenih projekata i jedne potpore Sveučilišta u Zagrebu, a suradnica je do sada bila na ukupno 6 međunarodnih i 3 domaća projekta. Sudjelovala je na 45 znanstvenih skupova, od toga na 40 međunarodnih s priopćenjima. Održala je 6 pozvanih predavanja na međunarodnim skupovima i na inozemnim sveučilištima.

Na Geografskom odsjeku obavljala ja brojne funkcije od pomoćnice pročelnika za financije do Predstojnice zavoda za Fizičku geografiju u dva mandata, voditeljice smjera Fizička geografija s geoekologijom od 2008. godine i dr. Od 2011. Predsjednica je Hrvatskog geomorfološkog društva. Od 2009. do 2013. godine bila je Dopredsjednica radne grupe za Geoarheologiju Međunarodne geomorfološke unije.

Od 2009. do 2013. bila je član Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti, polje geoznanosti i član Vijeća Prirodoslovnog područja pri Sveučilištu.

Osim toga, od 2006. godine dr. sc. Sanja Faivre, je glavna urednica časopisa Hrvatski geografski glasnik. 2011. godine bila je gost urednik CC časopisa Quaternary International i uredila broj pod naslovom: Tectonic contribution to relative sea level change. Također je član uredničkog odbora slovenskog znanstvenog časopisa Geografski vesnik te francuskog časopisa Méditerrané.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.