O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Slaven Gašparović

Zvanje: izvanredni profesor
Funkcija:Predstojnik Zavoda za regionalnu geografiju i metodiku
Lokacija: 228
Telefon:01 4895 436
Telefon kućni:436
E-mail: E-mail
Zavod/služba: GEOG - Zavod za regionalnu geografiju i metodiku
Godina diplomiranja:2001.
Godina doktoriranja:2014.
Na zavodu od:2009.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Konzultacije

Prema prethodnom dogovoru putem emaila slaveng@geog.pmf.hr.

Životopis

Rođen je 27.10.1977. godine u Karlovcu. Srednju školu završio je u Dugoj Resi. Studirao je od 1996. do 2001. godine na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu i stekao naziv profesora geografije. Od 2001. do 2009. bio je zaposlen u školama u Netretiću, Karlovcu i Zaprešiću.

Od 01.09.2009. godine zaposlen je na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu u Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku kao znanstveni novak-asistent gdje je iste godine upisao i poslijediplomski studij. Doktorski rad obranio je 2014. godine. U suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda izabran je 01.11.2014. godine. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u interdisciplinarnom području znanosti – polje geografija izabran je 18.03.2015. godine. Od 04.09.2018. godine godine zaposlen je na radnom mjestu docenta na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu u Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku.

Od 2009. do 2014. godine sudjelovao je u radu znanstveno-istraživačkog projekta MZOŠ-a Urbani sistemi u prostornom razvoju Hrvatske (voditelj prof. dr. sc. Dražen Njegač). Tijekom 2014. i 2015. sudjelovao je u radu Hrvatsko-austrijskog znanstveno-istraživačkog bilateralnog projekta, a 2018. i 2019. godine u radu Hrvatsko-slovenskog znanstveno-istraživačkog bilateralnog projekta. Od 2013. do 2016. godine sudjelovao je u EU projektima CH4LLENGE i Sinergi. Od 2020. godine sudjeluje u uspostavnom istraživačkom projektu HRZZ-a ''Uspostava kriterija za vrednovanje modernizacijskih i (post)tranzicijskih procesa u ruralnim prostorima Hrvatske kroz studiju slučaja ruralnog prostora Like'' (voditelj: doc.dr.sc. Anita Bušljeta Tonković, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar). Od 2013. godine sudjeluje u radu programa COST u više COST Akcija (COST TU1209, TU1305, TU1408, CA15122, CA16229, CA17114, CA18213, CA19123). Od 2013. do 2020. godine sudjelovao je na potporama za znanost Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavao se na Sveučilištu u Mariboru i Instituto Superior Tecnico u Lisabonu. Održao je više pozvanih predavanja na inozemnim sveučilištima (Univerza v Mariboru, University of Duiburg-Essen, University of Turin).

Znanstveno-istraživački interes primarno mu je usmjeren na prometnu geografiju i problematiku grada u regionalnom planiranju. Dosad je objavio 25 znanstvenih radova (8 je objavio samostalno, a 17 u koautorstvu). 1 mu je rad indeksiran u bazama CC/Scopus, 2 su indeksirana u bazi WoSCC, 4 su indeksirana u bazama WoSCC/Scopus, 4 su indeksirana u bazi Scopus, a ostali su indeksirani u drugim bazama ili su neindeksirani. Prije izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik objavio je ukupno 8 znanstvenih radova, a nakon izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik objavio je 17 znanstvenih radova . Samostalno ili u koautorstvu sudjelovao je na ukupno 19 znanstvenih konferencija, od čega 15 međunarodnih i 4 domaće. Od 15 međunarodnih znanstvenih konferencija rad je izlagao na njih 8, a od 4 domaće znanstvene konferencije rad je izlagao na 2.

Sudjeluje u nastavi na preddiplomskom i diplomskom studiju. Iz kolegija Prometna geografija i Grad u regionalnom planiranju izvodi seminar i 50 % predavanja. Izvodi predavanja i vježbe iz kolegija Računalne statističke analize. Vodi i seminare iz kolegija Geografija Hrvatske i Promet i organizacija prostora. Od ak. god. 2014./2015. do 2018./2019. sudjelovao je u nastavi kao vanjski suradnik na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu iz kolegija Tehnologija žičarskog prometa. Do sada je bio mentor pri izradi 6 prvostupničkih radova i 2 diplomska rada, pomagao je pri izradi 1 diplomskog i 9 prvostupničkih radova.

Godine 2010. i 2015. sudjelovao je u Državnom povjerenstvu za provedbu natjecanja iz geografije. Bio je član Organizacijskog odbora međunarodne znanstvene konferencije ESEH-a u Zagrebu 2017. godine te član Znanstvenog odbora međunarodne znanstvene konferencije COST Akcije TU1305 u Milanu 2018. godine. Bio je član programskog/znanstvenog odbora 7. hrvatskog geografskog kongresa održanog u Čakovcu 2019. godine. Održao je niz stručnih i stručno/znanstveno-popularnih predavanja i radionica u organizaciji raznih institucija (npr. predavanja u organizaciji AZOO, Hrvatskog geografskog društva, Geografskog odsjeka PMF-a itd.). Godine 2010. i 2011. bio je koordinator Geografskog odsjeka na Smotri Sveučilišta u Zagrebu. Od 2009. do 2012. godine surađivao je u radu edukativnog internetskog portala Geografija.hr. Godine 2016. sudjelovao je u programu IYGU. Od 2018. godine član je Uredničkog odbora znanstvenog časopisa Acta Geographica Croatica. Član je Hrvatskog geografskog društva.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Khalifé, M., Chaker, R., Gasparovic, S., 2022: Environmental education and digital solutions: An analysis of the Lebanese context’s existing and possible digital actions, Frontiers in education, 7, 958569.

Marciniak, M., Jaskulska, S., Gasparovic, S., Janiūnaitė, B., Horbačauskienė, J., Glavak Tkalić, R., 2022: The Psychological Well-Being and Civic Engagement of Polish, Croatian and Lithuanian Academic Students during COVID-19 Outbreak, International Journal of Environmental Research and Public Health, 19 (18), 11202.

Gašparović, S., Šulc, I., 2022: Adoption of Environmental Citizenship Concept Amongst University Students in Croatia: The Examples of Tourism and Transportation, u: 8th International Scientific Conference GEOBALCANICA 2022 Proceedings, Beograd, Srbija, 09.-10.svibnja 2022, Geobalcanica Society – Skopje, Sjeverna Makedonija, 59-74.

Mamucevska Bojadjieva, D., Cvetanoska, M., Kozheski, K., Mujčinović, A., Gašparović, S., 2022: The Impact of Education on Youth Employability: The Case of Selected Southeastern European Countries, Youth & Society, 54(2_suppl), 29S-51S.

Šaškor, O., Gašparović, S., 2021: Socijalni aspekt utjecaja pomorskog prometa – primjer grada Supetra 54(2_suppl), 29S-51S. na Braču, u: Zbornik radova Petog kongresa geografa Bosne i Hercegvine (ur. Mirić, R.), Sarajevo, 18.-20. studenog 2020., Geografsko društvo u Federaciji Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 261-275.

Gasparovic, S.; Prieto-Flores, O., 2021: Editorial: Lessons on Building More Sustainable Rural Societies: Youth and Mobility, Sustainability, 13 (18), 1-4.

Makar, M., Gašparović, S., 2020: Spatial differentiation of the impact of transportation on people's everyday life, Geografski pregled - Geographical Review, 42, 83-100.

Gašparović, S., Opačić, V. T., 2020: Transport accessibility as a factor of tourist flow in Croatian national parks and nature parks, u: Challenges of tourism development in protected areas of Croatia and Slovenia (ur. Koderman, M., Opačić, V. T.), Založba Univerze na Primorskem, Hrvatsko geografsko društvo, Koper, Zagreb, 27-52.

Gericke, N., Huang, L., Knippels, M.-C., Christodoulou, A., Van Dam, F., Gasparovic, S., 2020: Environmental Citizenship in Secondary Formal Education: The Importance of Curriculum and Subject Teachers, u: Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education (ur. Hadjichambis, A. Ch., Reis, P., Paraskeva-Hadjichambi, D., Činčera, J., Boeve-de Pauw, J., Gericke, N., Knippels, M.-C.), Springer, Cham, 193-212.

Šulc, I., Morgado, S., Đorđević, Z., Gašparović, S., Radović, V., Keranova, D., 2020: Societal Issues and Environmental Citizenship, u: Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education (ur. Hadjichambis, A. Ch., Reis, P., Paraskeva-Hadjichambi, D., Činčera, J., Boeve-de Pauw, J., Gericke, N., Knippels, M.-C.), Springer, Cham, 49-66.

Antoniou, C., Shach-Pinsly, D., Sprumont, F., Gasparovic, S., 2020: A typology of urban analysis models: disciplines and levels, u: Digital Social Networks and Travel Behaviour in Urban Environments (ur. Plaut, P., Shach-Pinsly, D.), Routledge, Taylor & Francis Group, London, 135-154.

Gasparovic, S., Sulc, I., 2019: Education for Environmental Citizenship in Croatia, u: European SWOT Analysis on Education for Environmental Citizenship (ur. Hadjichambis, A. Ch., Reis, P., Paraskeva-Hadjichambi, D.), Intitute of Education – University of Lisbon, Cyprus Centre for Environmental Research and Education, European Network for Environmental Citizenship – ENEC Cost Action, Lisbon, Lemesos, Brussels, 73-81. 

Opačić, V. T., Gašparović, S., Dolenc, N., 2019: Analiza rekreacijske funkcije odabranih zelenih površina u Gradu Zagrebu – razlike u navikama posjetitelja, Geoadria, 24 (1), 23-51.

Šipuš, D., Abramović, B., Gašparović, S., 2019: Equity fare system: Factors affecting fare structure in integrated passenger transport, Transportation research procedia, 40, 1192-1198.

Serna, A., Gasparovic, S., 2018: Transport Analysis Approach Based On Big Data And Text Mining Analysis From Social Media, Transportation Research Procedia, 33, 291-298.

Gašparović, S., 2018: Quantitative Assessment of the Transport Disadvantage Level, u: Proceedings of the Fourth International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE Belgrade 2018 (ur. Čokorilo, O.), Beograd, 27.-28. rujna 2018., City Net Scientific Research Center, Beograd, Srbija, 817-823.

Gašparović, S., 2017: Transport Disadvantaged Spaces, International Journal for Traffic and Transport Engineering, 7 (4), 516-533.

Gasparovic, S., 2017: Transport Disadvantage and Extracurricular Activities: the Example of Secondary School Students of the City of Zagreb, u: Proceedings of 22nd International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society, REAL CORP 2017 (ur. Schrenk, M., Popovich, V. V., Zeile, P., Elisei, P., Beyer, C.), Vienna, CORP - Competence Center of Urban and Regional Planning, Vienna, Austrija, 599-607.

Gašparović, S., 2017: Transport Disadvantage and Evening Outings: The Example of High School Students of the City of ZagrebInternational Journal for Traffic and Transport Engineering, 7 (3), 312-327.

Abreu e Silva, J., de Oña, J., Gasparovic, S., 2017: The relation between travel behavior, ICT usage and social networks. The design of a web based survey, Transportation Research Procedia, 24, 515-522.

Miletić, G.-M., Gašparović, S., Carić, T., 2017: Analysis of Socio-spatial Differentiation in Transport Mode Choice Preferences, Promet - Traffic & Transportation, 29 (2), 233-242.

Gašparović, S., 2016: Impact of ICT on some segments of everyday life of high school population of the City of Zagreb, u: Proceedings of the Third International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE Belgrade 2016 (ur. Čokorilo, O.), Beograd, 24.-25. studenog 2016., City Net Scientific Research Center, Beograd, Srbija, 155-164.

Gašparović, S., 2016: Teorijske postavke prometne marginaliziranosti, Hrvatski geografski glasnik. 78 (1), 73-95.

Harjač, D., Gašparović, S., Jakovčić, M., 2015: Prometno-geografska obilježja Varaždinske županije – stanje i perspektive razvoja, Acta Geographica Croatica, 41/42, 19-50.

Gašparović, S., 2014: Impact of transport disadvantage on education of high school population of the City of Zagreb, u: Proceedings of the Second International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE Belgrade 2014 (ur. Čokorilo, O.), Beograd, 27.-28. studenog 2014., City Net Scientific Research Center, Beograd, Srbija, 789-800.

Gašparović, S., Jakovčić, M., 2014: Prometna marginaliziranost na primjeru srednjoškolaca Grada Zagreba, Geoadria, 19 (1), 61-99.

Jakovčić, M., Kajinić, J., Gašparović, S., 2013: Prenamjena vojnih brownfield lokaliteta: primjer prenamjene vojarne Karlo Rojc u Puli, Annales, Series historia et sociologia, 23 (2), 487-500.

Gašparović, S., Jakovčić, M., Vrbanc, M., 2012: Hrvatske zračne luke u mreži europskih niskotarifnih kompanija, Geoadria, 17 (1), 93-109.

Gašparović, S., 2011: Zračni promet i turizam Primorske Hrvatske, Geoadria, 16 (2), 155-187.

Njegač, D., Gašparović, S., Stipešević, Z., 2011: Promjene u morfološkoj strukturi Osijeka nakon 1991. godine, Acta geographica Croatica, 38 (1), 59-73.

Nikšić, M., Gašparović, S., 2010: Geographic and Traffic Aspects of Possibilities for Implementing Ropeway Systems in Passenger Transport, Promet - Traffic&Transportation, 22 (5), 389-398.

Njegač, D., Gašparović, S., Stipešević, Z., 2010: Promjene u funkcionalno-prostornoj strukturi Osijeka nakon 1991. godine, Hrvatski geografski glasnik, 72 (2), 101-121.

Profesionalni interesi i članstva

2013-2017 Član Organizacijskog odbora (MC Member) COST Akcije TU1209 ''Transport Equity Analysis: assessment and integration of equity criteria in transportation planning (TEA)''

2014-2018 Član Organizacijskog odbora (MC Member) COST Akcije TU1305 ''Social networks and travel behaviour''

  • ECI koordinator
  • član STSM odbora (Short Term Scientific Mission Comitee)

2015-2019 Član Organizacijskog odbora (MC Member) COST Akcije TU1408 ''Air Transport and Regional Development (ATARD)''

2016-2020 Član organizacijskog odbora (MC Member) COST Akcije CA15122 ''Reducing Old-Age Social Exclusion: Collaborations in Research and Policy (ROSEnet)''

2017-2022 Član organizacijskog odbora (MC Member) COST Akcije CA16229 ''European Network for Environmental Citizenship (ENEC)''

  • ECIEC zamjenik

2018 - Član organizacijskog odbora (MC Member) COST Akcije CA17114 ''’Transdisciplinary solutions to cross sectoral disadvantage in youth (YOUNG-IN)''

  • Grant Awarding Coordinator

2019 - Član organizacijskog odbora (MC Member) COST Akcije CA18123 ''’Rural NEET Youth Network: Modeling the risks underlying rural NEETs social exclusion''

  • STSM koordinator

2020 - Član organizacijskog odbora (MC Member) COST Akcije CA19123 ''Protection, Resilience, Rehabilitation of damaged environment''

  • WG 1 co-leader
  • WG 1 gender balance advisor

Izabrani projekti

2009. - 2014. - znanstveni projekt ''Urbani sistemi u prostornom razvoju Hrvatske'', suradnik, MZOS (voditelj: Prof. dr. sc. Dražen Njegač)

2014. - 2015. - bilateralni hrvatsko-austrijski projekt “Prostorni utjecaj postindustrijske i postsocijalističke prenamjene brownfield zemljišta na urbani razvoj. Komparativna analiza Beča i Zagreba”, suradnik (voditelj: Doc. dr. sc. Martina Jakovčić)

2014. - 2015. - projekt “Sinergy“, suradnik, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba

2013. - 2016. -  projekt “CH4LLENGE“, suradnik, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba

2018.-2019. - bilateralni hrvatsko-slovenski projekt “Komparativna analiza prostornog razvoja turizma u zaštićenim područjima Hrvatske i Slovenije”, suradnik (voditelj: Izv. prof. dr. sc. Vuk Tvrtko Opačić)

2020. - Uspostavni istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost ''Uspostava kriterija za vrednovanje modernizacijskih i (post)tranzicijskih procesa u ruralnim prostorima Hrvatske kroz studiju slučaja ruralnog prostora Like'' (voditelj: dr. sc. Anita Bušljeta Tonković, znanstvena suradnica)

Povijest zaposlenja

srpanj 2001. - kolovoz 2001. – stručni referent za obradu podataka Popisa stanovništva 2001. godine u Državnom zavodu za statistiku

 

rujan 2001. - kolovoz 2009. – profesor geografije u:

     rujan 2001. - siječanj 2004. – Osnovna škola ‘’Netretić’’, Netretić

     rujan 2003. - siječanj 2004. – Osnovna škola ‘’Ljudevit Gaj’’, Zaprešić

     rujan 2003. - kolovoz 2004. – Mješovita industrijsko-obrtnička škola, Karlovac

     rujan 2004. - kolovoz 2009. – Ekonomsko turistička škola, Karlovac

 

2007./2008. i 2008./2009. – naslovni asistent na Sveučilištu u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Geografskom odsjeku

 

rujan 2009. - listopad 2014. – znanstveni novak-asistent na Sveučilištu u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Geografskom odsjeku, Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku

 

studeni 2014. - rujan 2018. - poslijedoktorand na Sveučilištu u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Geografskom odsjeku, Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku

 

od 04. rujna 2018. - docent na Sveučilištu u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Geografskom odsjeku, Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku

 

Nastavni sadržaji

Repozitorij je prazan