Klasična mehanika 2

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Klasična mehanika 2

Šifra: 213196
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Osnovni ciljevi kolegija Klasična mehanika 2 su upoznavanje studenata s temeljnim zakonima i metodama klasične mehanike, daljnji razvoj stečenih matematičkih vještina na konkretnim fizikalnim problemima i priprema studenata za preostale kolegije teorijske fizike s kojima će se susresti tijekom studija.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike;
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje važnijih fizikalnih teorija, što uključuje njihovu logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava;
1.8. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike i informatike i suvremenih nastavnih metoda;
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA:
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema;
2.3. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme;
2.9. kreirati motivirajuće okruženje za aktivno učenje, koje potiče razvoj sposobnosti i znanja svih učenika;

SADRŽAJ PREDMETA:
1. Akceleracija i brzina u neinercijalnom koordinatnom sustavu [3 sata].
2. Gibanje tijela u gravitacijskom polju Zemlje koja rotira [3 sata].
3. Foucaltovo njihalo [3 sata].
4. Lagrangeova formulacija klasične mehanike [3 sata].
5. Euler-Lagrangeove jednadžbe, generalizirana koordinata i impuls, cikličke koordinate [3sata].
6. Značenje Lagrangeove funkcije i zakon sačuvanja energije [3 sata].
7. Riješavanje Euler-Lagrangeovih jednadžbi za gibanje tijela u centralnom potencijalu V(r) [3 sata].
8. D' Alembertov princip virtuelnog rada [3 sata].
9. Linearizacija Lagarngijana koji opisuje gibanje n tijela oko točke stabilne ravnoteže [3 sata].
10. Normalne koordinate. [3 sata].
11. Dvoatomna 1D rešetka [3 sata].
12. Hamiltonova formulacija klasične mehanike [3 sata].
13. Kanonske jednadžbe gibanja [3sata].
14. Fazni prostor, fazni portret matematičkog njihala [3 sata].
15. Stara kvantna teorija, Bohrovo načelo kvantizacije faznog prostora [3 sata].

OBVEZE STUDENATA:
Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u rješavanju problema na vježbama.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Na pismenom se dijelu provjerava vještina kojom student teorijska saznanja primjenjuje na rješavanje konkretnog problema. Prolaz na pismenom je samo preduvjet za izlazak na usmeni ispit gdje nakon ponuđenih teorijskih pitanja i pisanja kraćeg koncepta student odgovara na pitanja pred pločom. Student može biti oslobođen pismenog dijela ispita ukoliko uspješno riješi dva kolokvija tijekom semestra.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Klasična mehanika 1

Polaganje predmeta :
Položen : Klasična mehanika 1
6. semestar
Izborni fizički predmet 2 - Redovni Studij - Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti