Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Matematika i fizika; smjer: nastavnički

Trajanje studija

Pet akademskih godina (tj. deset semestara), 300 ECTS bodova

Uvjeti upisa na studij

Kandidati za upis na ovaj studij moraju imati završeno četverogodišnje srednje obrazovanje te položenu državna matura. Za upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Matematika i fizika; smjer: nastavnički obavezno je položiti višu razinu (razinu A) ispita iz matematike na državnoj maturi. Upis se vrši preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta, prema redoslijedu na rang-listi formiranoj na osnovu ostvarenih bodova, sve do popunjenja upisne kvote. Za detaljne informacije o upisu na studij vidjeti Upisi na PMF-MO.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Magistar/Magistra edukacije matematike i fizike

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Integrirani preddiplomski i diplomski studij Matematika i fizika; smjer: nastavnički studentima pruža sveučilišno obrazovanje iz područja matematike i fizike. Matematička znanja i vještine podrazumijevaju temeljna znanja i razumijevanje rezultata glavnih područja matematike, kao što su algebra, analiza, geometrija, diferencijalne jednadžbe, diskretna matematika, teorija vjerojatnosti, statistika te numerička matematika, kao i sposobnost razumijevanja matematičkih dokaza, a samim time i logičke argumentacije u općenitijim situacijama, sposobnost matematičkoga modeliranja situacije te sposobnost kreativnog rješava-
nja problema korištenjem matematičkih alata i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Usvojene teorije dat će podršku znanju i razumijevanju matematičkih metoda i tehnika tako što će omogućiti čvrsto razvijen matematički kontekst. Kompetencije iz područja fizike odnose se ponajprije na svu problematiku klasičnih fizikalnih područja mehanike, elektromagnetizma, valnih pojava, termodinamike i optike, s naglaskom na sastavnice tradicionalnih fizikalnih disciplina s modernim relativističkim i kvantnim konceptima te teorijom elektromagnetskoga zračenja.

Osim toga, studenti će upoznati i neke naprednije fizikalne sadržaje (fizika materijala i čvrstoga stanja, astronomija i astrofizika) te steći uvid u primjene fizike u drugim znanostima i strukama (biofizika, medicinska fizika). Navedene se kompetencije tijekom preddiplomskoga i diplomskoga studija razvijaju putem teorijskih predavanja, numeričkih vježbi i praktičnoga laboratorijskoga rada. Studij daje i potrebne stručne, didaktičko-metodičke i pedagoško-psihološke kompetencije za uspješno izvođenje svih obrazovnih programa iz područja matematike i fizike na razini osnovne i srednje škole. Studij također osposobljava za izvođenje svih vrsta nastave matematike i fizike - redovne, dodatne, izborne i dopunske, kao i za rad s djecom s posebnim potrebama - od rada s djecom s teškoćama u razvoju pa sve do rada s djecom nadarenom za matematiku i/ili fiziku.

Važno je naglasiti da ovaj studij posebno educira studente - buduće nastavnike matematike i fizike za rad s grupama učenika - naprednih mladih matematičara i fizičara, za pripremanje učenika za matematička i fizička natjecanja na svim razinama (od lokalne do državne) te za vođenje učenika pri izradi seminarskih i maturalnih radova te realizaciji interdisciplinarnih učeničkih projekata i radionica. Studij metodički obrazuje i za provedbu različitih oblika nastave matematike i fizike - od tradicionalne frontalne nastave, preko laboratorijske (praktične), programirane, heurističke i mentorske nastave, sve do suvremenih oblika problemske i projektne nastave, kao i za primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija i ostalih tehnologija u nastavi tih predmeta. Osim toga, studenti stječu i opće kompetencije za rad u obrazovnom sustavu i školi kao organizaciji te za sve zadaće koje podrazumijeva zanimanje nastavnika (razredništvo, vođenje pedagoške dokumentacije, suradnja s roditeljima, stručnim službama i drugo). Konačno, studij osposobljava za daljnje vlastito samoobrazovanje (cjeloživotno učenje) iz matematike, fizike, informacijsko-komunikacijskih tehnologija te odgojno-obrazovnih i ostalih znanosti.

Zanimanja i poslovi za koje studij osposobljava

Magistri edukacije matematike i fizike osposobljeni su za zanimanje nastavnika matematike i/ili fizike u osnovnoj i svim vrstama srednjih škola. Osim za rad u obrazovnom sustavu, osposobljeni su i za različita intelektualna zanimanja i poslove u gospodarstvu, državnoj upravi i javnom sektoru koji uključuju analitički način razmišljanja, temeljna i naprednija znanja iz područja matematike i fizike, sposobnost matematičkoga i fizikalnoga modeliranja i rješavanja različitih problema, poznavanje statistike, sposobnost organizacije, analize i prezentacije (znakovnih, numeričkih, audio, slikovnih, multimedijskih i dr.) podataka, najširu primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija, kao i za poslove istraživanja i/ili razvoja u fizikalnim laboratorijima u znanstvenoistraživačkim i stručnim ustanovama te industriji.

Nastavak obrazovanja

Nakon završetka ovoga integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studijskog programa student stječe pravo upisa na Poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije Matematika i Fizika, te na poslijediplomski specijalistički studij Aktuarska matematika, sukladno uvjetima natječaja za te studije u danoj akademskoj godini. Dobivena znanja i stečene vještine osposobljavaju studenta za nastavak studija i na srodnim poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim ili specijalističkim) studijskim programima na drugim visokoškolskim ustanovama. Uvjete za upis na poslijediplomske studije na drugim visokoškolskim ustanovama određuju te ustanove.

 


Matematika i fizika; smjer: nastavnički

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Analitička geometrija (93074)
Berić, T.; Kožić, S.
1,0,0
75
(45P+30A)
1 INFO
9.0 Osnove fizike 1 (21554)
Požek, M.
1,0,0
120
(60P+30A+30S)
1 INFO
4.0 Računarski praktikum 1 (21553)
Igaly, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (45709)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
9.0 Uvod u matematiku (93073)
Ilišević, D.; Muić, G.
1,0,0
105
(60P+45A)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
9.0 Diferencijalni i integralni račun 1 (93075)
Marušić-Paloka, E.; Ciganović, I.
1,0,0
105
(60P+45A)
2 INFO
9.0 Linearna algebra 1 (93076)
Franušić, Z.; Šiftar, J.
1,0,0
105
(60P+45A)
2 INFO
7.0 Osnove fizike 2 (21560)
Požek, M.
1,0,0
90
(60P+30A)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (21522)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
ECTS Izborni matematički predmet 1
=> Izborni matematički predmet 1
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Elementarna teorija brojeva (36962)
Franušić, Z.; Pejković, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
2, 4 INFO
5.0 Računarski praktikum 2 (21559)
Igaly, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
2, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Diferencijalni i integralni račun 2 (201719)
Marušić-Paloka, E.; Kovač, V.
- 105
(60P+45A)
3 INFO
4.0 Fizički praktikum 1 (201722)
Žugec, P.
- 75
(15P+60A)
3 INFO
7.0 Linearna algebra 2 (201720)
Prlić, A.; Šiftar, J.
- 75
(45P+30A)
3 INFO
8.0 Osnove fizike 3 (201721)
Basletić, M.
- 105
(60P+30A+15S)
3 INFO
3.0 Osnove psihologije odgoja i obrazovanja - Psihologija ličnosti (31452)
Ljubin Golub, T.
1,0,0
30
(30P)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (45710)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Fizički praktikum 2 (24215)
Žugec, P.
1,0,0
60
(60A)
4 INFO
8.0 Osnove fizike 4 (26036)
Basletić, M.
1,0,0
105
(60P+30A+15S)
4 INFO
11.0 Osnove matematičke analize (201723)
Berić, T.; Prlić, A.
- 90
(60P+30A)
4 INFO
3.0 Razvojna psihologija (24214)
Rovan, D.
1,0,0
30
(30P)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (31438)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
ECTS Izborni matematički predmet 2
=> Izborni matematički predmet - Matematika i fizika, 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebarske strukture (31454)
Najman, F.; Širola, B.
1,0,0
60
(30P+30A)
4, 6 INFO
5.0 Elementarna teorija brojeva (36962)
Franušić, Z.; Pejković, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
2, 4 INFO
5.0 Matematičke metode fizike (201726)
Kožić, S.
- 75
(45P+30A)
4 INFO
5.0 Računarski praktikum 2 (21559)
Igaly, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
2, 4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Elektrodinamika (213189)
Horvatić, D.
- 105
(60P+45A)
5 INFO
6.0 Elementarna geometrija (213187)
Bombardelli, M.; Ilišević, D.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
4.0 Klasična mehanika 1 (213188)
Kupčić, I.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
4.0 Pedagogija 1 - Teorija i praksa odgoja i obrazovanja (33231)
Đuranović, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
4.0 Psihologija učenja i poučavanja (213190)
Rovan, D.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
ECTS Izborni fizički predmet 1
=> Izborni fizički predmet 1
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Astronomija i astrofizika (213191)
Pavlovski, K.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
4.0 Biofizika (213192)
Pavin, N.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
4.0 Odabrana poglavlja opće fizike (213193)
Kokanović, I.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
4.0 Povijest fizike (213194)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kvantna fizika (94499)
Klabučar, D.
1,0,0
120
(60P+30A+30S)
6 INFO
4.0 Napredni fizički praktikum 1 (63403)
Novak, M.
1,0,0
45
(45A)
6 INFO
4.0 Pedagogija 2 - Obrazovni sustav (36967)
Đuranović, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
6 INFO
6.0 Vjerojatnost i statistika (36961)
Slijepčević, S.
1,0,0
75
(45P+30A)
6 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
ECTS Izborni fizički predmet 2
=> Izborni fizički predmet 2
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Energetika (213197)
Makek, M.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
4.0 Fizika i filozofija (213195)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
4.0 Klasična mehanika 2 (213196)
Kupčić, I.
- 30
(15P+15A)
6 INFO
4.0 Medicinska fizika (213198)
Bokulić, T.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
ECTS Izborni matematički predmet 3
=> Izborni matematički predmet 3
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebarske strukture (31454)
Najman, F.; Širola, B.
1,0,0
60
(30P+30A)
4, 6 INFO
5.0 Kompleksna analiza (61804)
Arambašić, L.; Pandžić, P.
1,0,0
60
(30P+30A)
6 INFO
5.0 Konstruktivne metode u geometriji (217045)
Bombardelli, M.; Pejković, T.
- 75
(45P+30A)
6 INFO
5.0 Uvod u diferencijalnu geometriju (94506)
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Analitička geometrija (93074)
Berić, T.; Kožić, S.
1,0,0
75
(45P+30A)
1 INFO
9.0 Osnove fizike 1 (21554)
Požek, M.
1,0,0
120
(60P+30A+30S)
1 INFO
4.0 Računarski praktikum 1 (21553)
Igaly, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (45709)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
9.0 Uvod u matematiku (93073)
Ilišević, D.; Muić, G.
1,0,0
105
(60P+45A)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
9.0 Diferencijalni i integralni račun 1 (93075)
Marušić-Paloka, E.; Ciganović, I.
1,0,0
105
(60P+45A)
2 INFO
9.0 Linearna algebra 1 (93076)
Franušić, Z.; Šiftar, J.
1,0,0
105
(60P+45A)
2 INFO
7.0 Osnove fizike 2 (21560)
Požek, M.
1,0,0
90
(60P+30A)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (21522)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
ECTS Izborni matematički predmet 1
=> Izborni matematički predmet 1
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Elementarna teorija brojeva (36962)
Franušić, Z.; Pejković, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
2, 4 INFO
5.0 Računarski praktikum 2 (21559)
Igaly, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
2, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Diferencijalni i integralni račun 2 (201719)
Marušić-Paloka, E.; Kovač, V.
- 105
(60P+45A)
3 INFO
4.0 Fizički praktikum 1 (201722)
Žugec, P.
- 75
(15P+60A)
3 INFO
7.0 Linearna algebra 2 (201720)
Prlić, A.; Šiftar, J.
- 75
(45P+30A)
3 INFO
8.0 Osnove fizike 3 (201721)
Basletić, M.
- 105
(60P+30A+15S)
3 INFO
3.0 Osnove psihologije odgoja i obrazovanja - Psihologija ličnosti (31452)
Ljubin Golub, T.
1,0,0
30
(30P)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (45710)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Fizički praktikum 2 (24215)
Žugec, P.
1,0,0
60
(60A)
4 INFO
8.0 Osnove fizike 4 (26036)
Basletić, M.
1,0,0
105
(60P+30A+15S)
4 INFO
11.0 Osnove matematičke analize (201723)
Berić, T.; Prlić, A.
- 90
(60P+30A)
4 INFO
3.0 Razvojna psihologija (24214)
Rovan, D.
1,0,0
30
(30P)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (31438)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
ECTS Izborni matematički predmet 2
=> Izborni matematički predmet - Matematika i fizika, 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebarske strukture (31454)
Najman, F.; Širola, B.
1,0,0
60
(30P+30A)
4, 6 INFO
5.0 Elementarna teorija brojeva (36962)
Franušić, Z.; Pejković, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
2, 4 INFO
5.0 Matematičke metode fizike (201726)
Kožić, S.
- 75
(45P+30A)
4 INFO
5.0 Računarski praktikum 2 (21559)
Igaly, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
2, 4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Elektrodinamika (213189)
Horvatić, D.
- 105
(60P+45A)
5 INFO
6.0 Elementarna geometrija (213187)
Bombardelli, M.; Ilišević, D.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
4.0 Klasična mehanika 1 (213188)
Kupčić, I.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
4.0 Pedagogija 1 - Teorija i praksa odgoja i obrazovanja (33231)
Đuranović, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
4.0 Psihologija učenja i poučavanja (213190)
Rovan, D.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
ECTS Izborni fizički predmet 1
=> Izborni fizički predmet 1
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Astronomija i astrofizika (213191)
Pavlovski, K.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
4.0 Biofizika (213192)
Pavin, N.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
4.0 Odabrana poglavlja opće fizike (213193)
Kokanović, I.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
4.0 Povijest fizike (213194)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kvantna fizika (94499)
Klabučar, D.
1,0,0
120
(60P+30A+30S)
6 INFO
4.0 Napredni fizički praktikum 1 (63403)
Novak, M.
1,0,0
45
(45A)
6 INFO
4.0 Pedagogija 2 - Obrazovni sustav (36967)
Đuranović, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
6 INFO
6.0 Vjerojatnost i statistika (36961)
Slijepčević, S.
1,0,0
75
(45P+30A)
6 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
ECTS Izborni fizički predmet 2
=> Izborni fizički predmet 2
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Energetika (213197)
Makek, M.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
4.0 Fizika i filozofija (213195)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
4.0 Klasična mehanika 2 (213196)
Kupčić, I.
- 30
(15P+15A)
6 INFO
4.0 Medicinska fizika (213198)
Bokulić, T.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
ECTS Izborni matematički predmet 3
=> Izborni matematički predmet 3
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebarske strukture (31454)
Najman, F.; Širola, B.
1,0,0
60
(30P+30A)
4, 6 INFO
5.0 Kompleksna analiza (61804)
Arambašić, L.; Pandžić, P.
1,0,0
60
(30P+30A)
6 INFO
5.0 Konstruktivne metode u geometriji (217045)
Bombardelli, M.; Pejković, T.
- 75
(45P+30A)
6 INFO
5.0 Uvod u diferencijalnu geometriju (94506)
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Matematika i fizika; smjer: nastavnički

7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika 1 - Kurikulumski pristup (45870)
Maras, N.
1,0,0
45
(30P+15S)
7 INFO
9.0 Metodika nastave matematike 1 (45738)
Varošanec, S.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
7 INFO
6.0 Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1 (45739)
Jeličić, K.
1,0,0
60
(60A)
7 INFO
ECTS Izborni fizički predmet 2
=> Izborni fizički predmet 2 - Matematika i fizika, 4. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Astronomija i astrofizika (61802)
Pavlovski, K.
1,0,0
45
(30P+15S)
7 INFO
5.0 Osnove fizike čvrstog stanja (45878)
Radić, D.
1,0,0
45
(30P+15A)
7 INFO
5.0 Osnove fizike materijala (45880)
Kokanović, I.
1,0,0
45
(30P+15S)
7 INFO
ECTS Izborni matematički predmet 4
=> Izborni matematički predmet 4 - Matematika i fizika, 4. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kombinatorna i diskretna matematika (45874)
Radunović, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
7 INFO
6.0 Primijenjena matematička analiza (36957)
Erceg, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
7 INFO
6.0 Teorija skupova (93082)
Čačić, V.; Horvat, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
7 INFO
6.0 Vektorski prostori (45877)
Adamović, D.; Kožić, S.; Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika 2 - Poučavanje i nastava (45873)
Maras, N.
1,0,0
45
(30P+15S)
8 INFO
9.0 Metodika nastave matematike 2 (45777)
Varošanec, S.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
8 INFO
4.0 Napredni fizički praktikum 1 (63403)
Novak, M.
1,0,0
45
(45A)
8 INFO
6.0 Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2 (45871)
Jeličić, K.
1,0,0
60
(60A)
8 INFO
6.0 Primjena računala u nastavi matematike (45778)
Špalj, E.
1,0,0
45
(15P+30A)
8 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
10, 8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metodička praksa iz fizike 1 (61787)
Planinić, M.; Jeličić, K.
1,0,0
30
(30A)
9 INFO
3.0 Metodička praksa iz matematike u osnovnoj školi (61784)
Bašić, M.; Bombardelli, M.; Franušić, Z.; Vrdoljak, M.
1,0,0
30
(30A)
9 INFO
6.0 Metodika nastave fizike 1 (61785)
Planinić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
9 INFO
9.0 Metodika nastave matematike 3 (61782)
Bašić, M.; Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
9 INFO
4.0 Napredni fizički praktikum 2 (61788)
Novak, M.
1,0,0
45
(45A)
9 INFO
ECTS Izborni fizički predmet 3
=> Izborni fizički predmet 3 - Matematika i fizika, 5. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Biofizika (61799)
Pavin, N.
1,0,0
45
(30P+15S)
10, 9 INFO
5.0 Medicinska fizika (61800) *
Bokulić, T.
- 45
(30P+15A)
10, 9 INFO
5.0 Niskotemperaturna fizika i supravodljivost (45879)
Tafra, E.
1,0,0
45
(30P+15A)
10, 9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Diplomski rad (61797)
- 1
(1S)
10 INFO
2.0 Metodička praksa iz fizike 2 (61792)
Planinić, M.; Jeličić, K.
1,0,0
30
(30A)
10 INFO
2.0 Metodička praksa iz matematike u srednjoj školi (61790)
Arambašić, L.; Bašić, M.; Bombardelli, M.; Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
30
(30A)
10 INFO
6.0 Metodika nastave fizike 2 (61791)
Planinić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
10 INFO
7.0 Metodika nastave matematike 4 (61789)
Bašić, M.; Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
10 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
10, 8 INFO
ECTS Izborni fizički predmet 3
=> Izborni fizički predmet 3 - Matematika i fizika, 5. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Biofizika (61799) *
Pavin, N.
1,0,0
45
(30P+15S)
10, 9 INFO
5.0 Medicinska fizika (61800)
Bokulić, T.
- 45
(30P+15A)
10, 9 INFO
5.0 Niskotemperaturna fizika i supravodljivost (45879) *
Tafra, E.
1,0,0
45
(30P+15A)
10, 9 INFO
ECTS Izborni matematički predmet 5
=> Izborni matematički predmet 5 - Matematika i fizika, 5. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kompleksna analiza (61804)
Arambašić, L.; Pandžić, P.
1,0,0
60
(30P+30A)
10 INFO
5.0 Mjera i integral (61809)
Mrazović, R.; Vondraček, Z.
1,0,0
60
(30P+30A)
10 INFO
5.0 Uvod u diferencijalnu geometriju (94506)
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
10 INFO
5.0 Uvod u teoriju kvantnih grupa (213199)
Kožić, S.
- 45
(45P)
10 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika 1 - Kurikulumski pristup (45870)
Maras, N.
1,0,0
45
(30P+15S)
7 INFO
9.0 Metodika nastave matematike 1 (45738)
Varošanec, S.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
7 INFO
6.0 Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1 (45739)
Jeličić, K.
1,0,0
60
(60A)
7 INFO
ECTS Izborni fizički predmet 2
=> Izborni fizički predmet 2 - Matematika i fizika, 4. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Astronomija i astrofizika (61802)
Pavlovski, K.
1,0,0
45
(30P+15S)
7 INFO
5.0 Osnove fizike čvrstog stanja (45878)
Radić, D.
1,0,0
45
(30P+15A)
7 INFO
5.0 Osnove fizike materijala (45880)
Kokanović, I.
1,0,0
45
(30P+15S)
7 INFO
ECTS Izborni matematički predmet 4
=> Izborni matematički predmet 4 - Matematika i fizika, 4. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kombinatorna i diskretna matematika (45874)
Radunović, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
7 INFO
6.0 Primijenjena matematička analiza (36957)
Erceg, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
7 INFO
6.0 Teorija skupova (93082)
Čačić, V.; Horvat, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
7 INFO
6.0 Vektorski prostori (45877)
Adamović, D.; Kožić, S.; Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika 2 - Poučavanje i nastava (45873)
Maras, N.
1,0,0
45
(30P+15S)
8 INFO
9.0 Metodika nastave matematike 2 (45777)
Varošanec, S.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
8 INFO
4.0 Napredni fizički praktikum 1 (63403)
Novak, M.
1,0,0
45
(45A)
8 INFO
6.0 Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2 (45871)
Jeličić, K.
1,0,0
60
(60A)
8 INFO
6.0 Primjena računala u nastavi matematike (45778)
Špalj, E.
1,0,0
45
(15P+30A)
8 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
10, 8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metodička praksa iz fizike 1 (61787)
Planinić, M.; Jeličić, K.
1,0,0
30
(30A)
9 INFO
3.0 Metodička praksa iz matematike u osnovnoj školi (61784)
Bašić, M.; Bombardelli, M.; Franušić, Z.; Vrdoljak, M.
1,0,0
30
(30A)
9 INFO
6.0 Metodika nastave fizike 1 (61785)
Planinić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
9 INFO
9.0 Metodika nastave matematike 3 (61782)
Bašić, M.; Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
9 INFO
4.0 Napredni fizički praktikum 2 (61788)
Novak, M.
1,0,0
45
(45A)
9 INFO
ECTS Izborni fizički predmet 3
=> Izborni fizički predmet 3 - Matematika i fizika, 5. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Biofizika (61799)
Pavin, N.
1,0,0
45
(30P+15S)
10, 9 INFO
5.0 Medicinska fizika (61800) *
Bokulić, T.
- 45
(30P+15A)
10, 9 INFO
5.0 Niskotemperaturna fizika i supravodljivost (45879)
Tafra, E.
1,0,0
45
(30P+15A)
10, 9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Diplomski rad (61797)
- 1
(1S)
10 INFO
2.0 Metodička praksa iz fizike 2 (61792)
Planinić, M.; Jeličić, K.
1,0,0
30
(30A)
10 INFO
2.0 Metodička praksa iz matematike u srednjoj školi (61790)
Arambašić, L.; Bašić, M.; Bombardelli, M.; Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
30
(30A)
10 INFO
6.0 Metodika nastave fizike 2 (61791)
Planinić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
10 INFO
7.0 Metodika nastave matematike 4 (61789)
Bašić, M.; Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
10 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
10, 8 INFO
ECTS Izborni fizički predmet 3
=> Izborni fizički predmet 3 - Matematika i fizika, 5. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Biofizika (61799) *
Pavin, N.
1,0,0
45
(30P+15S)
10, 9 INFO
5.0 Medicinska fizika (61800)
Bokulić, T.
- 45
(30P+15A)
10, 9 INFO
ECTS Izborni matematički predmet 5
=> Izborni matematički predmet 5 - Matematika i fizika, 5. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kompleksna analiza (61804)
Arambašić, L.; Pandžić, P.
1,0,0
60
(30P+30A)
10 INFO
5.0 Mjera i integral (61809)
Mrazović, R.; Vondraček, Z.
1,0,0
60
(30P+30A)
10 INFO
5.0 Uvod u diferencijalnu geometriju (94506)
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
10 INFO
5.0 Uvod u teoriju kvantnih grupa (213199)
Kožić, S.
- 45
(45P)
10 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj