Upisi na diplomske studije Matematičkog odsjeka PMF-a

Upisne kvote
Diplomski sveučilišni studij Hrvatski državljani Strani državljani Ukupno
Teorijska matematika 20 2 22
Primijenjena matematika 30 2 32
Matematička statistika 30 2 32
Računarstvo i matematika 40 2 42
Financijska i poslovna matematika 30 2 32
Matematika, smjer nastavnički 60 2 62
Matematika i informatika, smjer nastavnički 30 2 32

 

 

Uvjeti upisa i pravila razredbenog postupka za upis na diplomske studije na PMF-MO ak.g. 2020./21.


Obavijesti

Natječaj je objavljen na stranicama Sveučilišta.

Razredbeni postupak:

 • 17.-20. rujna 2021. - pretprijave pristupnika koji su preddiplomski studij završili na drugom visokom učilištu ili na Matematičkom odsjeku prije akad.god. 2020/21.
 • prijave putem aplikacije: 22. i 23. rujna 2021.
 • objava privremenih rang-lista: 29. rujna 2021.
 • objava konačnih rang-lista: 30. rujna 2021.

 

Postupak prijave za razredbeni postupak

Prijave za razredbeni postupak vrše se putem web aplikacije koja će od 22. rujna 2021. biti dostupna na adresi https://upisi.pmf.hr/diplomski. Za pristup aplikaciji koristi se AAI identitet. Ako ga nemate, moguća je i prijava putem e-maila navedenog u pretprijavi.

U danima prijave, 22. i 23. rujna, putem aplikacije odabirete studije za koje se prijavljujete, prilažete potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka, tražite dodatne bodove i slično. Osim za prijave, ova aplikacija će se koristiti i za objavu rezultata razredbenog postupka kao i za upise onih pristupnika koji ostvare pravo upisa.

 • Pristupnici koji su završili preddiplomski studij na Matematičkom odsjeku
 • … ove akad. god. Pristup aplikaciji za prijave bit će omogućen svima koji su preddiplomski studij na Matematičkom odsjeku završili u akad. god. 2020/21. Uvjet za to je da vam je evidentiran završetak studija.
 • … u akad. god. 2019/20 ili ranije. Pristupnici koji su preddiplomski studij na Matematičkom odsjeku završili u akad. god. 2019/20 ili ranije, trebaju se što prije javiti Uredu za studente (mailom na referada@math.hr, naslov poruke „razredbeni postupak“) te navesti svoj OIB, ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa stanovanja. Nakon toga će im biti omogućen pristup aplikaciji.
 • Pristupnici koji su preddiplomski studij završili na drugom visokom učilištu u RH ili u inozemstvu trebaju popuniti prijavu, te ju dostaviti Uredu za studente prema uputama. Nakon toga bit će im omogućen pristup aplikaciji nakon čega se trebaju prijaviti i putem aplikacije te označiti studije za koje se prijavljuju.

 

Troškovi razredbenog postupka

Pristupnik se može prijaviti na razredbeni postupak za 1, 2, 3 ili više diplomskih studija na Matematičkom odsjeku, navodeći prioritet u izboru studija.

Minimalni troškovi razredbenog postupka iznose 200 kn, čime se stječe pravo prijave na razredbeni postupak za tri diplomska studija. Prijava za svaki sljedeći studij naplaćuje se dodatnih 100 kn. Ukupni troškovi razredbenog postupka uplaćuju se na račun PMF-a:

Model                         00
IBAN                           HR5823600001101522208
Poziv na broj             604020-103-OIB pristupnika
Opis plaćanja            Ime i prezime - za razredbeni postupak diplomskog studija

Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka potrebno je priložiti prijavi za razredbeni postupak.

 

Upisi

Nakon objave rang lista provode se upisi. Mole se kandidati da poštuju sljedeće rokove: 

 • 1. 10. 2021. - pristupnici trebaju potvrditi namjeru upisa i priložiti upisni list
 • 4. 10. 2021. - pristupnici koji nemaju važeći AAI identitet izdan od Matematičkog odsjeka javljaju se u Ured za studente
 • 5. 10. 2021. - studenti koji su preddiplomski studij završili na Matematičkom odsjeku trebaju obaviti upis godine na studomatu
 • 6. 10. 2021. - studenti će e-mailom dobiti račun za troškove upisa (350,00 kn). Uplata se mora izvršiti do 7.10., obavezno koristeći poziv na broj s dobivenog računa.
 • 6.-7. 10. 2021. - studenti koji plaćaju participaciju u troškovima studija trebaju uplatiti prvu ratu
 • 6.-7. 10. 2021. - molbe za priznavanje položenih predmeta (koji nisu sudjelovali u pravilima za stjecanje prvostupničke diplome)

 

Autor: Mea Bombardelli

Prijavu popunite na računalu te pošaljite e-mailom Uredu za studente (referada@math.hr).

Isprintajte i potpišite prijavu te ju dostavite u Ured za studente Matematičkog odsjeka (Bijenička cesta 30) u zatvorenoj koverti s oznakom "Razredbeni postupak za upis na diplomski studij", zajedno sa sljedećim dokumentima:

 • dokaz o državljanstvu
 • rodni list
 • svjedodžba ili uvjerenje o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju
 • prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom prethodnog studija
 • ovjerena dokumentacija iz koje su vidljivi sadržaji i/ili ishodi učenja svih položenih predmeta
 • za pristupnike koji su prethodni studij završili u inozemstvu: rješenje sveučilišnog Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (ili potvrda o predaji zahtjeva)
 • dokumenti za priznavanje dodatnih bodova
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka.

(primaju se originali ili ovjerene fotokopije)

Autor: Mea Bombardelli