O Središnjoj matematičkoj knjižnici

Povijesni razvoj Središnje matematičke knjižnice

Čitaonica sa zbirkom časopisa utemeljena je 1949. godine. Čitaonica je  imala i funkciju sjedišta Društva matematičara i fizičara.

Zbirke knjiga postojale su na Matematičkom zavodu PMF-a, Zavodu za primijenjenu matematiku i Geometrijskom zavodu na Marulićevom trgu 19. Spajanjem fondova tih knjižnica, te knjižnice bivšeg Instituta za matematiku pri Elektrotehničkom fakultetu u Unskoj ulici osnovana je Centralna matematička biblioteka.

Centralna matematička biblioteka je obrađivala i posuđivala monografije, prikupljala referentnu zbirku, diplomske i magistarske radove, te doktorske disertacije, a u Čitaonici je bila dostupna periodika - primarna i sekundarna.

Objedinjavanjem monografskog fonda počinje i njegova reklasifikacija - napušta se dotadašnje neujednačeno označavanje i preuzima se Matematička predmetna klasifikacija (Mathematics Subject Classification).

Također se uređuju abecedni, stručni i mjesni katalozi. Početkom 1984. godine uvode se još neke kvalitativne promjene - potrebno resigniranje i reorganizacija smještaja na policama, organizacija posudbe, tiskanje Biltena prinova, itd.

1991/1992. godine Matematički odjel seli u novu zgradu. Knjižnica i čitaonica dobivaju namjenski izgrađen prostor (oko 350 kvadratnih metara), a 2004. godine uređena je i otvorena nova čitaonica, zasebni prostor od 300 kvadratnih metara.

Sređuju se fondovi, katalozi, a krajem 1993.g. uvodi se i kompjutorska obrada - aplikacija CROLIST za knjige izdane od 1980. godine do danas, te ISIS za knjige izdane do 1979.

Zbog nastojanja da kroz izvjesno vrijeme lokalni katalog preraste u javno dostupnu bazu podataka, od 1997.godine koristi se samo jedna aplikacija, ISIS.

Periodika se obrađuje pomoću programskog paketa "Periodika" Sand Plus.

Od 2001.godine pomoću programskog paketa ZaKi automatizirana je obrada knjiga i cirkulacija knjižne građe, a katalog knjiga je postao javno dostupan putem interneta.

2009.godine i katalog časopisa je prebačen u Zaki te se podaci o fondu časopisa također mogu pronaći na web katalogu knjižnice.

Stanje fonda 2020. godine

  • knjige: oko 37.000 primjeraka
  • časopisi: nabavljaju se kupovinom (koju financira Matematički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta), zamjenom za časopis Glasnik matematički i jedan mali dio iz donacija
    • ukupno 1161 naslova, od toga tekućih 175
    • 78.284 svezaka