Upute i zadaci

  Broj i naziv vježbe

Upute i zadaci

 

1. Slobodno i prisilno titranje [PDF]
2. Spregnuta njihala [PDF]
3. Stefan-Boltzmannov zakon zračenja [PDF]
4.

(Specifični naboj elektrona)

Mjerenje malih otpora

([PDF])

[PDF]

5. Fotoefekt i Planckova konstanta [PDF]
6. Joule-Thomsonov efekt [PDF]
7.

Maxwell-Boltzmannova

raspodjela brzina
[PDF]
8. Električni titrajni krug [PDF]
9. Polarizacija svjetlosti [PDF]
10. Modul elastičnosti [PDF]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za obradu podataka se preporuča program QtiPlot.

 

Smjernice za pisanje izvještaja