Događanja na PMF-u

27.
siječnja
12:00-14:00,
Kemijski odsjek, predavaona 225

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Luka Fotović, Nikola Bedeković i Vladimir Stilinović objavili su rad Isostructural Halogen Exchange and Halogen Bonds: The Case of N-(4-Halogenobenzyl)-3-halogenopyridinium Halogenides u uglednom časopisu Crystal Growth & Design (IF 4,076).

U radu je objavljena studija efekta halogenske veze u strukturama N-(4-halogenbenzil)-3-halogenpiridinijevih halogenida. Variranjem halogenih atoma na kationima i halogenidnih aniona u takovome sustavu može se postići velika varijabilnost u energijama halogenske veze bez unošenja bitnih razlika u geometrijske i steričke osobitosti iona. Dotični je pristup rezultirao pripravom serije od 11 izostrukturnih kristala, koji se razlikuju samo u prisutnosti različitih halogena. Posljedično, jedina bitna razlika u energijama kristalnih rešetki pripravljnih krutina je upravo razlika u energijama halogenske veze. Zbog toga one predstavljaju izvrstnu osnovu za izravno praćenje utjecaja halogenske veze na strukture i svojstva pripravljenih materijala. Kristalne strukture sastoje se od lanaca kationa i aniona povezanih halogenskim vezama tako da svaki anion i svaki kation tvore dvije halogenske veze sa susjednim ionima u lancu. S obzirom da je kation asimetričan, tvori dvije različite halogenske veze, od kojih je dominantna ona koju tvori halogeni atom piridinskog prstena. To se odražava i na termička svojstva ovih materijala, poglavito entalpiju sublimacije, koja približno linearno ovisi o energiji dominantne halogenske veze. Ukoliko se pak kombinacijom donorâ i akceptora halogenske veze mogu dobiti dovoljno jake halogenske veze, tada dolazi do promjene kristalne strukture te nastaju kristali koji pripadaju drugome izostrukturnome nizu, u kojemu je ukupna gustoća pakiranja manja, ali je omogućena povoljnija geometrija za uspostavljanje još kraćih i jačih halogenskih veza.

Istraživanje je ostvareno u okviru projekta „Nove građevne jedinke u supramolekulskom dizajnu složenih višekomponentnih molekulskih kristala temeljenih na halogenskim vezama (HaloBond IP-2019-04-1868)“ financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
618001