Događanja na PMF-u

27.
siječnja
12:00-14:00,
Kemijski odsjek, predavaona 225

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Nikola Bedeković, Luka Fotović, Vladimir Stilinović i Dominik Cinčić objavili su rad ‘’Conservation of the Hydrogen-Bonded Pyridone Homosynthon in Halogen-Bonded Cocrystals’’ u uglednom časopisu Crystal Growth & Design (IF 4,076).

U radu je objavljeno istraživanje postojanosti piridonskog homosintona u sustavima s halogenskom vezom. Pripravljeno je sedam kokristala u kojima su molekule piridona vezane dvjema vodikovim vezama N–H∙∙∙O, tvoreći pritom karakteristične piridonske dimere. U šest pripravljenih kokristala nastali dimeri sudjeluju u dvije, a u jednom slučaju u tri halogenske veze preko karbonilnih kisikovih atoma. Uočeno je da stehiometrija i motivi povezivanja molekula u kokristalima ovise o topičnosti molekule donora. Tako u slučaju monotopičnog donora nastaju diskretni kompleksi stehiometrije 1:1, u slučaju ditopičnih donora nastaju lanci stehiometrije 1:2, dok s tritopičnim donorom nastaje supramolekulska mreža stehiometrije 1:2. Uočeni utjecaj topičnosti donora halogenske veze na stehiometriju i međumolekulsko povezivanje u dobivenim kokristalima s robusnim piridonskim homosintonom čini ovakve sustave pogodnima za dizajn i razvoj novih materijala u kojima su molekule povezane halogenskim vezama.

Istraživanje je ostvareno u okviru projekta „Nove građevne jedinke u supramolekulskom dizajnu složenih višekomponentnih molekulskih kristala temeljenih na halogenskim vezama (HaloBond IP-2019-04-1868)“ financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
617987