PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2023./24. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


PRIJAVA I POLAGANJE SEMINARA III na sveučilišnom prijediplomskom studiju Geologija

Seminar III (Završni rad) za studente treće godine sveučilišnog prijediplomskog studija geologije sastoji se od pisanog rada i obrane istog. Studenti prijavljuju temu Seminara III tijekom ljetnog semestra u kojem su i upisali Seminar III.

Od akademske godine 2021./22. s radom je započelo Povjerenstvo za nastavu Geološkog odsjeka, a na snagu je stupio i novi Pravilnik o završnom i diplomskom radu i završnom i diplomskom ispitu čiji je cjeloviti tekst dostupan OVDJE. Navedenim pravilnikom definirani su način predlaganja i prijave tema, te svi detalji oko polaganja završnog ispita (Seminar III).

SVI POTREBNI OBRASCI NALAZE SE U REPOZITORIJU ISPOD TEKSTA UPUTA.

 

(A) Dostupnost i odabir tema Seminara III

 1. Svaki nastavnik Geološkog odsjeka predlaže do kraja prosinca najviše dvije teme završnih radova koje sadrže radni naslov te kratki opis teme duljine do 500 znakova. Oni nastavnici čiji studenti nisu obranili završne radove u prethodnoj akademskoj godini će, ovisno o broju takvih studenata, ponuditi jednu ili nijednu temu za aktualnu akademsku godinu.
   
 2. Nakon što se prijedlozi tema usvoje na Vijeću Geološkog odsjeka u siječnju aktualne akademske godine, službeni popis tema i potencijalnih mentora objavljuje se na mrežnim stranicama odsjeka i predmeta Seminar III, najkasnije do početka zimskog ispitnog roka. Teme se mogu birati samo kod onih nastavnika koji su vidljivi u službeno objavljenoj tablici.

 

 

(B) Odabir i prijava teme Seminara III

 1. Nakon objave popisa tema, studenti se osobno javljaju odabranom nastavniku i iskazuju interes za ponuđenu temu, nakon čega nastavnik upisuje ime i prezime studenta u mrežnu tablicu kako bi svima bile vidljive trenutno dostupne teme. Odabir tema moguć je do kraja drugog tjedna nastave ljetnog semestra. Na javno objavljenoj tablici biti će jasno naznačen datum zaključavanja tablice i do kada student treba ispunjeni obrazac ZR_01 predati nastavniku. 
   
 2. Nakon što je odabrao temu i javio se osobno odabranom nastavniku te je upisan u službenu evidenciju, student ispunjava obrazac ZR_01_prijava teme zavrsnog rada. Obrazac potpisuje nastavnik koji se predlaže kao mentor (i komentor, ako postoji) te predstojnik zavoda na kojem se izrađuje Seminar III. Student ispunjeni i potpisani obrazac predaje odabranom nastavniku koji ga predaje u Ured za studente kako bi bio predan Povjerenstvu za nastavu GO i pripemljen za sjednicu Vijeća GO u travnju.
   
 3. Nakon prihvaćanja teme završnog rada i mentora i komentora, student po dogovorenoj dinamici izvještava imenovanog mentora o tijeku izrade završnog rada. Po završetku pisanja, student predaje rad mentoru, te nakon njegove suglasnosti rad predaje članovima Povjerenstva za obranu završnog rada.

 

 

(C) Pokretanje postupka provođenja završnog ispita

 1. Student prijavljuje završni ispit u pravilu najmanje sedam (7) dana prije termina obrane dogovorenog s članovima povjerenstva, ispunjavanjem obrasca ZR_02a_prijava zavrsnog ispita_student koji predaje u Ured za studente GO. Uz obrazac je potrebno predati neovjereni prijepis ocjena generiran putem Studomata. Prilikom prijave završnog ispita student mora imati položene sve ispite, osim završnog, predviđene nastavnim planom upisanog preddiplomskog sveučilišnog studija.
   
 2. U dogovoru sa studentom, predsjednik povjerenstva za završni ispit (koji je u pravilu i mentor rada) ispunjava obrazac ZR_02b_prijava zavrsnog ispita_mentor i predaje ga u uredovnicu zavoda na kojem će student braniti Seminar III. Uredovnica sastavlja obavijest o održavanju ispita, te prosljeđuje ispunjeni obrazac i otisnutu obavijest u Ured za studente GO.
   
 3. Prije predaje završnog rada mentoru i članovima povjerenstva, student potpisuje Izjavu o izvornosti te ju uvezuje nakon naslovne stranice u konačnu verziju rada koji predaje na ocjenu mentoru i članovima povjerenstva. 
   
 4. Student treba članovima ispitnog povjerenstva predati završni rad u pravilu sedam (7) dana prije održavanja završnog ispita. Nakon uvažavanja komentara i korekcija svih članova povjerenstva, kandidat je dužan na dan ispita svim članovima povjerenstva predati konačnu, uvezanu verziju rada. Tip uveza utvrđuje se u dogovoru s mentorom.
   
 5. Ured za studente predaje predsjedniku Povjerenstva za završni ispit studentov dosje koji sadrži svu potrebnu dokumentaciju najkasnije jedan (1) radni dan prije održavanja završnog ispita.

 

 

(D) Nakon ispita

Nakon završetka ispita, student u dogovoru s mentorom ispunjava Izjavu o pohrani i objavi ocjenskog rada.

Primjerak završnog rada u digitalnom formatu (PDF) na CD mediju te ispunjeni obrazac Izjave o pohrani i objavi ocjenskog rada student je dužan dostaviti u Središnju geološku knjižnicu najkasnije pet radnih dana nakon obrane rada. Knjižnica studentu izdaje potvrdu o primitku rada koju student predaje u Ured za studente prije izdavanja potvrde o završetku studija.

Sve informacije o načinu pohrane u digitalnom obliku dostupne su na mrežnim stranicama Središnje geološke knjižnice.

 


Repozitorij