Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Primjena računala u nastavi matematike

Šifra: 45763
ECTS: 5.0
Nositelji: Eva Špalj
Izvođači: Sanja Antoliš - Auditorne vježbe
Aneta Copić - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj kolegija je studente/ice - buduće nastavnike/ce matematike educirati u metodici primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) u obrazovnom procesu, tj. u pripremi, izvođenju i analizi nastave matematike na osnovnoškolskom i srednjoškolskom nivou, kao i u vlastitom usavršavanju i istraživanju.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Kolegij se koncepcijski dijeli u dva dijela. U prvom se dijelu obrađuju teorijski koncepti i metodičko - didaktičke zakonitosti primjene ICT u nastavi matematike te daje pregled postojećih nastavnih sredstava i pomagala, tj. hardverskih i softverskih produkata namijenjenih toj svrsi. Drugi je dio kolegija posvećen prezentaciji već napravljenih modela i izradi vlastitih konkretnih metodičkih rješenja obrade odabranih nastavnih sadržaja uz pomoć ICT, a također i rješavanju problema i eksperimentiranju grafičkim kalkulatorom i/ili računalom.
I. Koncepti primjene ICT u nastavi matematike.
1. Uvod. Koncepcija i standardi suvremene nastave matematike. Uloga i načini primjene ICT u nastavi matematike (kalkulator i računalo kao prezentacijsko i interaktivno obrazovno sredstvo). Organizacija nastave matematike uz primjenu ICT s obzirom na raspoloživu opremu (učionica s kompletom (grafičkih) kalkulatora za sve učenike i uređajem za demonstraciju putem projektora, učionica s jednim računalom i LCD projektorom, informatička učionica s više računala za učenike).
2. Principi, planiranje i izvođenje nastave matematike uz primjenu ICT. Didaktičko-metodički principi i zakonitosti primjene ICT u nastavi matematike. Planiranje i pripremanje nastave uz primjenu ICT. Nastavne metode pogodne za primjenu ICT.
3. Programski alati u nastavi matematike. Vrste alata koji se mogu primijeniti u nastavi matematike i njihova obilježja: opći alati (proračunske tablice, prezentacijski alati), specijalizirani alati (grafički kalkulatori i njihovi računalni emulatori, alati dinamične geometrije, profesionalni matematički programski sustavi). Multimedija. Moguća napredna primjena ICT u nastavi matematike (digitalni udžbenici, udaljeno učenje).
II. Obrada konkretnih nastavnih sadržaja primjenom ICT.
1. Elementarne funkcije. Elementarne funkcije i analiza njihovih grafova. Zoran prikaz rješenja pripadnih jednadžbi i nejednadžbi.
2. Elementi diferencijalnog i integralnog računa. Motivacija i ilustracija osnovnih pojmova diferencijalnog i integralnog računa.
3. Zorni dokazi teorema u geometriji. Dokazi raznih teorema elementarne geometrije korištenjem animacije (npr. razni dokazi Pitagorinog teorema, karakteristične točke trokuta, Eulerov pravac, kružnica 9 točaka itd.).
4. Geometrijske konstrukcije. Euklidske konstrukcije. Ovisnost konstrukcije o zadanim elementima. Animacija konstrukcije. Geometrijska mjesta točaka u ravnini. Konstrukcije krivulja drugog stupnja. Rješavanje problemskih geometrijskih zadataka primjenom računala.
5. Vektori. Obrada pojma vektora i operacija s vektorima primjenom računala.
6. Preslikavanja ravnine. Obrada preslikavanja ravnine (izometrije, homotetija, sličnost, inverzija) pomoću računala. Kompozicija preslikavanja ravnine.
7. Stereometrija. Konstrukcije presjeka geometrijskih tijela (poliedri, obla tijela) pravcima i ravninama. Konike kao presjeci stošca ravninom. Presjeci geometrijskih tijela.
8. Analitička geometrija ravnine i prostora. Prikazi krivulja i ploha u pravokutnom koordinatnom sustavu.
9. Polarne koordinate. Prikazi krivulja i ploha u polarnom koordinatnom sustavu.
10. Analiza podataka. Grafički prikaz podataka u pogodnom obliku i njihova analiza. Elementi statistike.
11. Istraživanje i eksperimentiranje računalom. Rješavanje problemskih zadataka primjenom i uz pomoć ICT.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Metodika nastave matematike 1

Polaganje predmeta :
Položen : Metodika nastave matematike 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/rnm/


Obavijesti