Upisi na diplomske studije Matematičkog odsjeka PMF-a

Upisne kvote
Sveučilišni diplomski studij Hrvatski državljani Strani državljani Ukupno
Teorijska matematika 20 2 22
Primijenjena matematika 30 2 32
Matematička statistika 30 2 32
Računarstvo i matematika 40 2 42
Financijska i poslovna matematika 30 2 32
Matematika, smjer nastavnički 60 2 62
Matematika i informatika, smjer nastavnički 30 2 32

 

 

Uvjeti upisa i pravila razredbenog postupka za upis na diplomske studije na PMF-MO

 

Sve informacije o upisima na diplomski studij Biomedicinska matematika na engleskom jeziku možete pronaći na službenoj web stranici studija .

 

Izmjene studijskih programa Matematička statistika i Financijska i poslovna matematika.

Upute oko upisa za postojeće studente Matematičke statistike i Financijske i poslovne matematike.

 


Obavijesti

Objavljene su privremene rang liste za upise na diplomske studije.

Prigovor na razredbeni postupak pristupnik može podnijeti u pisanom obliku, u roku od 24 sata od objave rang-liste, Dekanu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Odgovor na prigovor pristupnik će dobiti u roku od dva radna dana od podnošenja žalbe.

Autor: Mea Bombardelli

Natječaj za upis na diplomske studije objavljuje se na stranicama Sveučilišta.  

 

Razredbeni postupak 2023. - važni datumi

 • 15. rujna - početak pretprijava
 • od 22. rujna do 25. rujna u 16:00 - prijave za razredbeni postupak za upis na diplomske studije putem aplikacije
 • 27. rujna - provjera prava prijave za pojedine studije i dodatnih bodova
 • 28. rujna - objava privremenih rang-lista i eventualne žalbe
 • 29. rujna - objava konačnih rang-lista i potvrda namjere upisa

Nakon objave konačnih rang-lista bit će objavljena procedura i rokovi za upise te Vas molimo da ih se pridržavate.

Prijave i upisi vrše se putem aplikacije na adresi: upisi.pmf.hr/diplomski.

Eventualna pitanja možete uputiti na upisiDS@math.hr.

 

Pretprijava

Pristupnici koji su prijediplomski studij završili

 • na Matematičkom odsjeku prije akad. god. 2022/23.
 • na drugom visokom učilištu

trebaju se pravovremeno registrirati za pristup aplikaciji koja će od 15. 9. 2023. biti dostupna na adresi: upisi.pmf.hr/diplomski.

Preporučujemo da registraciju (pretprijavu) obavite do 20. 9. 2023. To možete napraviti i prije završetka prijediplomskog studija.
Studenti koji su prijediplomski studij završili na drugom visokom učilištu u trenutku pretprijave trebaju mailom na adresu upisiDS@math.hr poslati tablicu položenih kolegija.

Kandidati koji su prijediplomski studij završili na Matematičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu tekuće akad. god. ne trebaju se registrirati.

 

Pristupnici koji su prijedipplomski studij završili na drugom visokom učilištu

Tablica položenih kolegija
Preuzmite tablicu (.xlsx). U tablicu upišite, razvrstano na grupe M, R, S i O, sve kolegije koje ste položili na prijediplomskom studiju te pripadajuće ECTS-bodove i ocjene. Tablicu pošaljite mailom na upisiDS@math.hr čim se registrirate, a također ju zajedno s ostalim dokumentima priložite prilikom prijave.

Prijava
Pripremite sljedeće dokumente:

 • dokaz o državljanstvu
 • rodni list
 • tablica položenih kolegija
 • svjedodžba o završenom prijediplomskom sveučilišnom studiju
 • ovjereni prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima položenih predmeta
 • ovjerena dokumentacija iz koje su vidljivi sadržaji i ishodi učenja položenih predmeta (*)
 • za pristupnike koji su prethodni studij završili u inozemstvu: rješenje sveučilišnog Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Skenirajte dokumentaciju koju imate u papirnatom obliku te sve zajedno u ZIP formatu priložite prilikom registracije putem aplikacije. Prilikom upisa trebat ćete dostaviti Uredu za studente originale nekih dokumenata.

(*) Iznimno, dokumentaciju sa sadržajima i ishodima učenja položenih predmeta možete donijeti u Ured za studente (radnim danom od 9 do 13 sati) u koverti s naznakom "za razredbeni postupak".

Eventualna pitanja možete uputiti na upisiDS@math.hr.

 

Prijava za razredbeni postupak

Prijave za razredbeni postupak vrše se od 22. do 25. rujna 2023. putem web aplikacije na adresi upisi.pmf.hr/diplomski. Za pristup aplikaciji koristi se AAI identitet. Ako nemate važeći AAI identitet, odabrat ćete "prijava koristeći email", te nakon unosa e-mail adrese i OIB-a (s kojima ste se prethodno registrirali) zatražiti kod za prijavu.

Putem aplikacije odabirete studije za koje se prijavljujete, prilažete potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka, tražite dodatne bodove i slično. Osim za prijave, aplikacija se koristi za objavu rezultata razredbenog postupka kao i za upise pristupnika koji ostvare pravo upisa.

 • Pristupnici koji su završili prijediplomski studij na Matematičkom odsjeku ove akad. god. 
  Pristup aplikaciji za prijave bit će omogućen svima koji su prijediplomski studij na Matematičkom odsjeku završili u akad. god. 2022/23. Uvjet za to je da Vam je u ISVU evidentiran završetak prijediplomskog studija.
 • Pristupnici koji su završili prijediplomski studij na Matematičkom odsjeku u akad. god. 2021/22 ili ranije
  Ako ste prijediplomski studij na Matematičkom odsjeku završili u akad. god. 2021/22 ili ranije, trebate najkasnije do 20. 9. 2023. izvršiti pretprijavu tj. registrirati se za pristup aplikaciji za upise.
 • Pristupnici koji su prijediplomski studij završili na drugom visokom učilištu u RH ili u inozemstvu 
  Ako ste prijediplomski studij završili negdje drugdje, trebate najkasnije do 20. 9. 2023. izvršiti pretprijavu tj. registrirati se za pristup aplikaciji za upise.

 

Troškovi razredbenog postupka

Pristupnik se može prijaviti na razredbeni postupak za više diplomskih studija na Matematičkom odsjeku, navodeći prioritet u izboru studija. Minimalni troškovi razredbenog postupka iznose 35 € (263,71 kn), čime se stječe pravo prijave na razredbeni postupak za tri diplomska studija. Prijava za svaki sljedeći studij plaća se dodatnih 15 € (113,02 kn). Ukupni troškovi razredbenog postupka uplaćuju se na račun PMF-a:

Model                         00
IBAN                           HR5823600001101522208
Poziv na broj             604020-103-OIB pristupnika
Opis plaćanja            Ime i prezime - za razredbeni postupak diplomskog studija

Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka potrebno je priložiti prilikom prijave za razredbeni postupak.

 

* Iznos u kunama izračunat je pretvorbom cijene izražene u eurima uz primjenu fiksnog tečaja HNB, 1 EUR = 7,53450 HRK.

 

Autor: Mea Bombardelli