Prijava teme doktorske disertacije

Za prijavu teme doktorske disertacije kandidat treba priložiti:

 1. Molbu za prijavu teme
 2. Životopis
 3. Popis radova
 4. Opis i obrazloženje teme
 5. Domovnica – kopija
 6. Diploma ili uvjerenje o diplomiranju - kopija
 7. Potvrda o uspješno položenom poslijediplomskom studiju – kopija (ako postoji)
 8. Ispunjen obrazac DR.SC.01 – Obrazac DR.SC.01 (prijava teme) ispunjava se isključivo preko baze OBAD na Sveučilištu
 9. indeks na uvid

Svi kandidati koji disertaciju pišu na engleskom jeziku, moraju ispuniti obrazac DR.SC. 01 i na hrvatskom i na engleskom jeziku (www.unizg.hr, pod Odbor za doktorske studije i programe).
Prema novim pravilima Sveučilišta u Zagrebu prijava teme doktorske disertacije obavlja se nužno putem elektroničkog obrasca DR.SC.01. Ispunjava ga pristupnik i dostavlja u elektroničkom obliku i tiskanom obliku s potpisom u tri primjerka u Ured za poslijediplomski studij, Bijenička cesta 30.

Prihvaćanje teme doktorske disertacije

Kada je na sjednici Vijeća PMF-Matematičkog odsjeka odobrena tema članovi komisije ispunjavaju obrazac DR.SC.02 koji i potpisuju i obrazac DR.SC.03 koji potpisuje pročelnik (2 primjerka).

Povjerenstvo za ocjenu teme ispunjava obrazac DR.SC.02 i DR.SC.03 na hrvatskom i engleskom jeziku (ukoliko je radnja pisana na engleskom jeziku) i dostavlja ga u elektroničkom obliku i tiskanom obliku s potpisima u dva primjerka u Ured za poslijediplomski studij, Bijenička cesta 30 (http://www.unizg.hr/, pod Odbor za doktorske studije i programe).

Prijava ocjene doktorske disertacije

 1. Molba
 2. Jedan spiralni primjerak doktorske disertacije i jedan primjerak na CD-u

 Izvještaj o ocjenjivanju doktorskog rada - obrasci :

DR.SC.10 - hr

DR.SC.10 - en

 

LaTex predložak za pisanje doktorske disertacije na hrvatskom jeziku

LaTex predložak za pisanje doktorske disertacije na engleskom jeziku