Diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika; smjer: nastavnički

Trajanje studija

Dvije akademske godine (tj. četiri semestra), 120 ECTS bodova

Upis na studij

Kandidati za upis na ovaj studij moraju imati završen preddiplomskim sveučilišni studij, najmanje 180 ECTS bodova, koji omogućava stjecanje potrebnih kompetencija iz područja matematike, računarstva i informacijsko–komunikacijskih tehnologija, psihologije i pedagogije. Za detaljne informacije o upisu na studij vidjeti Upisi na PMF-MO.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Magistar/Magistra edukacije matematike i informatike

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika; smjer: nastavnički studentima pruža sveučilišno obrazovanje iz područja matematike i računarstva (informacijsko – komunikacijskih tehnologija). Posebno, matematičke kompetencije podrazumijevaju temeljna znanja i razumijevanje rezultata glavnih područja matematike, kao što su algebra, analiza, geometrija, diferencijalne jednadžbe, diskretna matematika, teorija vjerojatnosti i statistika, te numerička matematika, kao i sposobnost razumijevanja matematičkih dokaza, a samim time i logičke argumentacije u općenitijim situacijama, sposobnost matematičkog modeliranja situacije, te sposobnost kreativnog rješavanja problema korištenjem matematičkih alata i ICT-a. Računarske kompetencije obuhvaćaju znanja, vještine i sposobnost oblikovanja i analize algoritama, strukturnog i objektno – orijentiranog programiranja, te baza podataka, poznavanje građe računala, mreža računala i operacijskih sustava, kao i nekih od naprednijih računarskih koncepata (računalna grafika, multimedijski sustavi, izračunljivost) te socijalnih i profesionalnih implikacija ICT-a.

Studij daje potrebne stručne, didaktičko - metodičke i pedagoško - psihološke kompetencije za uspješno realiziranje svih obrazovnih programa iz područja matematike i ICT-a na razini osnovne i srednje škole. Također, studij osposobljava za izvođenje svih vrsta nastave matematike i informatike – redovne, dodatne, izborne i dopunske, kao i za rad s djecom s posebnim potrebama – od rada s djecom s teškoćama u razvoju pa sve do rada s djecom nadarenom za matematiku i informatiku. Važno je naglasiti da ovaj studij posebno educira studente - buduće nastavnike matematike i informatike za rad s grupama učenika – naprednih mladih matematičara i informatičara, za pripremanje učenika za matematička i informatička natjecanja na svim razinama (od lokalne do državne), te za vođenje učenika pri izradi seminarskih i maturalnih radova te realizaciji interdisciplinarnih učeničkih projekata i radionica. Studij metodički obrazuje i za realizaciju različitih oblika nastave matematike i informatike – od tradicionalne frontalne nastave, preko programirane, heurističke i mentorske nastave, pa sve do suvremenih oblika problemske i projektne nastave matematike, kao i za primjenu ICT-a i ostalih medija u nastavi matematike.

Osim toga, studenti stječu kompetencije za rad u obrazovnom sustavu i školi kao organizaciji, te za sve zadaće koje podrazumijeva zanimanje nastavnika (razredništvo, vođenje pedagoške dokumentacije, suradnja s roditeljima, stručnim službama i dr.). Konačno, studij osposobljava za daljnje vlastito samoobrazovanje (cjeloživotno učenje) iz područja matematičkih znanosti, računarstva (ICT-a), te odgojno - obrazovnih i ostalih znanosti.

Ishodi učenja

 • matematički argumentirati, interpretirati matematički dokaz te konstruirati dokaz nove matematičke tvrdnje
 • pokazati intuitivno i formalno znanje i razumijevanje osnovnih rezultata iz analize, algebre i geometrije, te naprednijih rezultata jednog od područja: algebra i osnove matematike, analiza, geometrija i topologija
 • pokazati intuitivno i formalno znanje koncepata strukturnog programiranja,baza podataka, građe računala,mreža računala, operacijskih sustava, nekih naprednijih područja računarstva te socijalnih i profesionalnih implikacija informacijskih tehnologija
 • pokazati sposobnost za rad u obrazovnom sustavu i školi, te za komunikaciju s učenicima, roditeljima i stručnim službama
 • pokazati znanje i razumijevanje osnovnih teorija i metoda metodike nastave matematike i informatike, te obrazovnih znanosti
 • preuzeti odgovornost za vlastito učenje i daljnje stručno i znanstveno usavršavanje, te za etičku i društvenu odgovornost u nastavničkoj profesiji
 • prezentirati matematički sadržaj u pisanom i usmenom obliku koristeći matematički jezik i zapise
 • primijeniti stečeno znanje na rješavanje matematičkog problema te na modeliranje i rješavanje problema izvan matematičkog konteksta
 • samostalno isplanirati, organizirati, provesti i analizirati nastavu matematike i informatike u osnovnoj i svim vrstama srednje škole primjenjujući suvremene metode i strategije učenja, poučavanja te praćenja i vrednovanja
 • samostalno se služiti matematičkom literaturom na hrvatskom i engleskom jeziku, te individualno i u timu izraditi stručni projekt
 • služiti se računalnim matematičkim alatima i informacijsko-komunikacijskom tehnologijom u poučavanju i svakodnevnom radu,primijeniti stečena znanja na programiranje u suvremenom programskom jeziku,praktičan rad s bazama podataka i izradu web-stranica

Zanimanja i poslovi za koje studij osposobljava

Magistri edukacije matematike i informatike osposobljeni su za zanimanje nastavnika matematike i/ili informatike u osnovnoj i svim vrstama srednjih škola. Osim za rad u obrazovnom sustavu, osposobljeni su i za različita intelektualna zanimanja i poslove u gospodarstvu, državnoj upravi i javnom sektoru koji uključuju analitički način razmišljanja, temeljna i naprednija znanja iz područja matematike, računarstva i informacijsko-komunikacijskih tehnologija, sposobnost matematičkoga modeliranja i rješavanja različitih problema, poznavanje statistike, sposobnost organizacije, analize i prezentacije (znakovnih, numeričkih, audio, slikovnih, multimedijskih i dr.) podataka, programiranje, rad s bazama podataka te najširu primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Nastavak obrazovanja

Nakon završetka ovoga diplomskog sveučilišnog studijskog programa studenti stječu pravo upisa na poslijediplomske (doktorske ili specijalističke) programe na Matematičkom odsjeku, sukladno uvjetima natječaja za danu akademsku godinu. Stečene kompetencije studentima omogućuju nastavak studija i na srodnim poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim ili specijalističkim) studijskim programima na drugim visokoškolskim ustanovama. Uvjete za upis na poslijediplomske studije na drugim visokoškolskim ustanovama određuju te ustanove.

Voditeljica studija: doc. dr. sc. Ana Prlić


Matematika i informatika; smjer: nastavnički

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika 1 - Kurikulumski pristup (45761)
Maras, N.
1,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Građa računala (93020)
Hrkać, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
8.0 Metodika nastave matematike 1 (45758)
Čižmešija, A.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
1 INFO
5.0 Mreže računala (45760)
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
ECTS Algebra i osnove matematike
=> Algebra i osnove matematike, DSS-MI, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebarske strukture (45774) *
Širola, B.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Matematička logika (45773)
Vuković, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Teorija skupova (45775)
Čačić, V.; Resman, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Vektorski prostori (45772)
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
ECTS Analiza
=> Analiza, DSS-MI, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kompleksna analiza (45782) *
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Metode matematičke fizike (45781) *
Erceg, M.; Vrdoljak, M.
1,0,0
75
(45P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Metrički prostori (93025)
Resman, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Mjera i integral (45779) *
Mrazović, R.; Wagner, V.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - DS Matematika i informatika; nast.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Stručna praksa (252491)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310) *
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Geometrija i topologija
=> Geometrija i topologija, DSS-MI, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Euklidski prostori (45783)
Franušić, Z.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Modeli geometrije (45785) *
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Opća topologija (93212) *
Iljazović, Z.
1,0,0
45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Uvod u diferencijalnu geometriju (45786) *
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
ECTS Izborni psihološki predmet
=> Izborni psihološki predmet, DSS-MI, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Psihologija učenja i poučavanja matematike (45766)
Vlahović Štetić, V.
1,0,0
30
(30P)
1 INFO
3.0 Psihopatologija u djetinjstvu i adolescenciji (45767)
Rovan, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika 2 - Poučavanje i nastava (45765)
Maras, N.
1,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
8.0 Metodika nastave matematike 2 (45762)
Čižmešija, A.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
2 INFO
5.0 Operacijski sustavi (45764)
Jelenković, L.
1,0,0
45
(30P+15A)
2 INFO
5.0 Primjena računala u nastavi matematike (45763)
Špalj, E.
1,0,0
45
(15P+30A)
2 INFO
ECTS Algebra i osnove matematike
=> Algebra i osnove matematike, DSS-MI, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebarske strukture (45774)
Širola, B.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Matematička logika (45773) *
Vuković, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Teorija skupova (45775) *
Čačić, V.; Resman, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Vektorski prostori (45772) *
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
ECTS Analiza
=> Analiza, DSS-MI, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kompleksna analiza (45782)
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Metode matematičke fizike (45781)
Erceg, M.; Vrdoljak, M.
1,0,0
75
(45P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Metrički prostori (93025) *
Resman, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Mjera i integral (45779)
Mrazović, R.; Wagner, V.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - DS Matematika i informatika; nast.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Stručna praksa (252491)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Geometrija i topologija
=> Geometrija i topologija, DSS-MI, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Euklidski prostori (45783) *
Franušić, Z.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Modeli geometrije (45785)
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Opća topologija (93212)
Iljazović, Z.
1,0,0
45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Uvod u diferencijalnu geometriju (45786)
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
ECTS Izborni pedagoški predmet 1
=> Izborni pedagoški predmet 1, DSS-MI, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Analiza i primjena školskih propisa i dokumentacije (173515)
Đuranović, M.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Komunikacija u odgoju i obrazovanju (45771)
Maras, N.
1,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
3.0 Kultura (samo)vrednovanja (84275)
Tot, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Metodička praksa iz informatike u osnovnoj školi (61593)
Igaly, G.
1,0,0
30
(30A)
3 INFO
2.0 Metodička praksa iz matematike u osnovnoj školi (61592)
Bašić, M.; Bombardelli, M.; Franušić, Z.
1,0,0
30
(30A)
3 INFO
9.0 Metodika nastave informatike 1 (61591)
Igaly, G.
1,0,0
75
(30P+30A+15S)
3 INFO
9.0 Metodika nastave matematike 3 (61590)
Bašić, M.; Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
3 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - DS Matematika i informatika; nast.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Stručna praksa (252491)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310) *
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni pedagoški predmet 2
=> Izborni pedagoški predmet 2, DSS-MI, nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metodologija istraživanja odgoja i obrazovanja (61599)
Opić, S.
1,0,0
30
(30P)
3 INFO
3.0 Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja (63976)
Petričević, E.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Vrednovanje u matematičkom obrazovanju (93024)
Čižmešija, A.
1,0,0
30
(15P+15A)
3 INFO
ECTS Izborni računarski predmet 1, 2
=> Izborni računarski predmet 1, 2
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kombinatorika (252490)
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Kriptografija i sigurnost mreža (93071)
Dujella, A.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Multimedijski sustavi (61606)
Igaly, G.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Napredne baze podataka (61610) *
Orel, O.
- 45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Objektno programiranje (C++) (61608) *
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Oblikovanje i analiza algoritama (93036)
Mihelčić, M.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Programski jezici i oprema za nastavu programiranja u školama (201322)
Igaly, G.
- 45
(15P+15A+15S)
3, 4 INFO
5.0 Računalna grafika (93070) *
Bosner, T.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Diplomski rad (61598)
- 1
(1S)
4 INFO
2.0 Metodička praksa iz informatike u srednjoj školi (61597)
Igaly, G.
1,0,0
30
(30A)
4 INFO
2.0 Metodička praksa iz matematike u srednjoj školi (61596)
Bašić, M.; Bombardelli, M.; Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
30
(30A)
4 INFO
7.0 Metodika nastave informatike 2 (61595)
Igaly, G.
1,0,0
75
(30P+30A+15S)
4 INFO
7.0 Metodika nastave matematike 4 (61594)
Bašić, M.; Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
4 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - DS Matematika i informatika; nast.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Stručna praksa (252491)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni računarski predmet 1, 2
=> Izborni računarski predmet 1, 2
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kombinatorika (252490) *
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Kriptografija i sigurnost mreža (93071) *
Dujella, A.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Multimedijski sustavi (61606) *
Igaly, G.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Napredne baze podataka (61610)
Orel, O.
- 45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Objektno programiranje (C++) (61608)
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Oblikovanje i analiza algoritama (93036) *
Mihelčić, M.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Programski jezici i oprema za nastavu programiranja u školama (201322) *
Igaly, G.
- 45
(15P+15A+15S)
3, 4 INFO
5.0 Računalna grafika (93070)
Bosner, T.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika 1 - Kurikulumski pristup (45761)
Maras, N.
1,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Građa računala (93020)
Hrkać, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
8.0 Metodika nastave matematike 1 (45758)
Čižmešija, A.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
1 INFO
5.0 Mreže računala (45760)
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
ECTS Algebra i osnove matematike
=> Algebra i osnove matematike, DSS-MI, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebarske strukture (45774) *
Širola, B.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Matematička logika (45773)
Vuković, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Teorija skupova (45775)
Čačić, V.; Resman, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Vektorski prostori (45772)
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
ECTS Analiza
=> Analiza, DSS-MI, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kompleksna analiza (45782) *
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Metode matematičke fizike (45781) *
Erceg, M.; Vrdoljak, M.
1,0,0
75
(45P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Metrički prostori (93025)
Resman, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Mjera i integral (45779) *
Mrazović, R.; Wagner, V.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - DS Matematika i informatika; nast.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Stručna praksa (252491)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310) *
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Geometrija i topologija
=> Geometrija i topologija, DSS-MI, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Euklidski prostori (45783)
Franušić, Z.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Modeli geometrije (45785) *
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Opća topologija (93212) *
Iljazović, Z.
1,0,0
45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Uvod u diferencijalnu geometriju (45786) *
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
ECTS Izborni psihološki predmet
=> Izborni psihološki predmet, DSS-MI, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Psihologija učenja i poučavanja matematike (45766)
Vlahović Štetić, V.
1,0,0
30
(30P)
1 INFO
3.0 Psihopatologija u djetinjstvu i adolescenciji (45767)
Rovan, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika 2 - Poučavanje i nastava (45765)
Maras, N.
1,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
8.0 Metodika nastave matematike 2 (45762)
Čižmešija, A.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
2 INFO
5.0 Operacijski sustavi (45764)
Jelenković, L.
1,0,0
45
(30P+15A)
2 INFO
5.0 Primjena računala u nastavi matematike (45763)
Špalj, E.
1,0,0
45
(15P+30A)
2 INFO
ECTS Algebra i osnove matematike
=> Algebra i osnove matematike, DSS-MI, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebarske strukture (45774)
Širola, B.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Matematička logika (45773) *
Vuković, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Teorija skupova (45775) *
Čačić, V.; Resman, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Vektorski prostori (45772) *
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
ECTS Analiza
=> Analiza, DSS-MI, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kompleksna analiza (45782)
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Metode matematičke fizike (45781)
Erceg, M.; Vrdoljak, M.
1,0,0
75
(45P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Metrički prostori (93025) *
Resman, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Mjera i integral (45779)
Mrazović, R.; Wagner, V.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - DS Matematika i informatika; nast.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Stručna praksa (252491)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Geometrija i topologija
=> Geometrija i topologija, DSS-MI, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Euklidski prostori (45783) *
Franušić, Z.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Modeli geometrije (45785)
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Opća topologija (93212)
Iljazović, Z.
1,0,0
45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Uvod u diferencijalnu geometriju (45786)
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
ECTS Izborni pedagoški predmet 1
=> Izborni pedagoški predmet 1, DSS-MI, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Analiza i primjena školskih propisa i dokumentacije (173515)
Đuranović, M.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Komunikacija u odgoju i obrazovanju (45771)
Maras, N.
1,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
3.0 Kultura (samo)vrednovanja (84275)
Tot, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Metodička praksa iz informatike u osnovnoj školi (61593)
Igaly, G.
1,0,0
30
(30A)
3 INFO
2.0 Metodička praksa iz matematike u osnovnoj školi (61592)
Bašić, M.; Bombardelli, M.; Franušić, Z.
1,0,0
30
(30A)
3 INFO
9.0 Metodika nastave informatike 1 (61591)
Igaly, G.
1,0,0
75
(30P+30A+15S)
3 INFO
9.0 Metodika nastave matematike 3 (61590)
Bašić, M.; Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
3 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - DS Matematika i informatika; nast.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Stručna praksa (252491)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310) *
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni pedagoški predmet 2
=> Izborni pedagoški predmet 2, DSS-MI, nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metodologija istraživanja odgoja i obrazovanja (61599)
Opić, S.
1,0,0
30
(30P)
3 INFO
3.0 Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja (63976)
Petričević, E.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Vrednovanje u matematičkom obrazovanju (93024)
Čižmešija, A.
1,0,0
30
(15P+15A)
3 INFO
ECTS Izborni računarski predmet 1, 2
=> Izborni računarski predmet 1, 2
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kombinatorika (252490)
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Kriptografija i sigurnost mreža (93071)
Dujella, A.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Multimedijski sustavi (61606)
Igaly, G.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Napredne baze podataka (61610) *
Orel, O.
- 45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Objektno programiranje (C++) (61608) *
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Oblikovanje i analiza algoritama (93036)
Mihelčić, M.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Programski jezici i oprema za nastavu programiranja u školama (201322)
Igaly, G.
- 45
(15P+15A+15S)
3, 4 INFO
5.0 Računalna grafika (93070) *
Bosner, T.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Diplomski rad (61598)
- 1
(1S)
4 INFO
2.0 Metodička praksa iz informatike u srednjoj školi (61597)
Igaly, G.
1,0,0
30
(30A)
4 INFO
2.0 Metodička praksa iz matematike u srednjoj školi (61596)
Bašić, M.; Bombardelli, M.; Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
30
(30A)
4 INFO
7.0 Metodika nastave informatike 2 (61595)
Igaly, G.
1,0,0
75
(30P+30A+15S)
4 INFO
7.0 Metodika nastave matematike 4 (61594)
Bašić, M.; Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
4 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - DS Matematika i informatika; nast.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Stručna praksa (252491)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni računarski predmet 1, 2
=> Izborni računarski predmet 1, 2
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kombinatorika (252490) *
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Kriptografija i sigurnost mreža (93071) *
Dujella, A.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Multimedijski sustavi (61606) *
Igaly, G.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Napredne baze podataka (61610)
Orel, O.
- 45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Objektno programiranje (C++) (61608)
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Oblikovanje i analiza algoritama (93036) *
Mihelčić, M.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Programski jezici i oprema za nastavu programiranja u školama (201322) *
Igaly, G.
- 45
(15P+15A+15S)
3, 4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj