Statističko učenje

Akademska godina 2022./2023. (zimski semestar)

Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim konceptima i metodama nadziranog statističkog učenja. Neke do tema uključuju

Koncepti

 • vjerojatnosna intepretacija problema učenja
 • odnos između pristranosti i varijance
 • odabir varijabli i modela 
 • unakrsna validacija
 • bootstrap
 • regularizacija

Metode

 • linearni i penalizirani linearni modeli
 • LDA, QDA, logistička regresija i naivni Bayes
 • jednodimenzionalna nelinearna regresija (splajnovi, smoothing spline, lokalna regresija) te generalizirani aditivni modeli
 • metode bazirane na stablima (bagging, slučajne šume, boosting)

Preduvjet za upis kolegija je položen kolegijTeorija statističkog učenja.

Literatura

 • The Elements of Statistical learning (ESL), Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009) -- može se besplatno preuzeti na linku.
 • An Introduction to Statistical Learning (ISLR), James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021) --  može besplatno preuzeti na linku.

Pravila ocjenjivanja

Elementi ocjenjivanja:

 • domaće zadaće (40%)
 • završna provjera (60%)     

Domaće zadaće:

Studenti će tokom semestra dobiti najviše 4 domaće zadaće koje će se bodovati. Te domaće zadaće mogu se sastojati od teorijskih pitanja i/ili zadataka koji zahtijevaju programiranje u programskom jeziku R.  Ukupan broj bodova koji je moguće ostvariti je 40. Ostali zadaci koje studenti dobiju na predavanjima ne boduju se, ali služe im za vježbu te pripremu za završnu provjeru.

Završna provjera:

Završna provjera nosi 60 bodova i održat će se u terminu predviđenom za druge kolokvije (ili završne/popravne provjere znanja). Završna provjera održat će se u pisanom obliku te će sadržavati pitanja iz gradiva obrađenog na predavanjima. U terminu prvih kolokvija neće biti nikakve provjere znanja.

Uvjeti za uspješno polaganje kolegija:

Da bi se kolegij uspješno položio potrebno je

 1. ukupno iz svih domaćih zadaća ostvariti barem 20 (od 40) bodova;
 2. na završnoj provjeri ostvariti ukupno barem 20 (od 60) bodova;
 3. ukupno ostvariti barem 50 bodova.

Zaključivanje ocjene temelji se na ukupnom broju ostvarenih bodova. 

Popravna završna provjera:

Pravo pristupa popravnoj završnoj provjeri imaju studenti koji su domaćih zadaća ukupno ostvarili barem 20 bodova. To uključuje i studente koji žele povisiti svoju ocjenu. Popravna završna provjera piše se u terminu predviđenom za popravne kolokvije. Broj mogućih bodova na popravnoj završnoj provjeri je 60, a formatom je jednak regularnoj završnoj provjeri.
Student koji izađe na popravnu završnu provjeru za prolaznu ocjenu mora ostvariti barem 20 (od 60) bodova na popravnoj završnoj provjeri, te ukupno ostvariti barem 50 bodova pri čemu se ukupan broj bodova računa po formuli 
1/3 * (ukupan broj bodova na redovnoj završnoj provjeri) + 
2/3 * (ukupan broj bodova na popravnoj provjeri) + (bodovi iz domaćih zadaća).

Aktivnost tijekom semestra:

Prisustvovanje nastavi je obavezno.