Upis

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Prirodoslovno-matematički fakultet

Zagreb, Horvatovac 102a

objavljuje

 

N A T J E Č A J

 

za upis kandidata na poslijediplomski specijalistički studij Aktuarska matematika u akademskoj godini 2021./2022. za stjecanje akademskog stupnja sveučilišni/a specijalist/ specijalistica aktuarske matematike.

 

Uvjeti za upis na poslijediplomski specijalistički studij Aktuarska matematika:

 

- završen diplomski (ili ekvivalentan) sveučilišni studij na domaćem ili stranom sveučilištu

- prosječna ocjena od najmanje 3.5.

 

Kandidati s diplomom stranog sveučilišta obvezni su pribaviti rješenje Sveučilišta o priznavanju visokoškolske inozemne kvalifikacije.

 

Prijavi se prilaže sljedeća dokumentacija:

a) zamolba za upis na poslijediplomski specijalistički studij s osobnim podacima (adresa, telefon, e-mail)

b) preslika diplome o završenom studiju,

c) životopis,

d) prijepis ocjena svih položenih kolegija te

e) dokument iz kojeg je vidljivo tko će snositi troškove studija.

 

Cijena studija iznosi 44.000,00 kn.

 

Prijave za natječaj podnose se osobno ili putem pošte zaključno do 31.12.2021. na adresu:

 

Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematički odsjek

Bijenička cesta 30

10000 Zagreb

 

S naznakom „Za natječaj – PDS Aktuari“